Total Pageviews

Tuesday, January 21, 2014

ထြဋ္ နဲ ့ ထြတ္

ဘုန္းၾကီးေလာကမွာ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္က "ထြဋ္ေခါင္ဆရာေတာ္" မွ ယေန ့ေခတ္ စႏၵရားလွထြဋ္၊
ေဇာ္မ်ဳိးထြဋ္၊ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္၊ ဝင္းထြဋ္ေဇာ္၊ ဗုိလ္ရဲထြဋ္ ၊  ေမထြဋ္ေခါင္အထိ "ထြဋ္"ၾကပါတယ္။

ဘုရင့္ေနာင္မင္းၾကီးျဖစ္လာမယ့္ "ရွင္ရဲထြတ္"မွသည္ ယေန ့ေခတ္အထိ "ထြတ္" ေနၾကတ့ဲ အမည္ေတြ
ကုိလည္း ေတြ ့ရပါတယ္။

ေကာင္းျပီ။ ဋ-သံလွ်င္းခ်ိတ္ အသတ္နဲ ့ ေပါင္းတ့ဲ ထြဋ္၊ တ-ဝမ္းပူအသတ္နဲ ့ေပါင္းတ့ဲ ထြတ္ ၂ မ်ဳိးမွာ ဘယ္ စာလုံးေပါင္းဟာ ျမန္မာမႈ ပုိဆန္သလဲဆုိတာ သုေတသနလုပ္ၾကည့္ပါမယ္။

မန္လည္ဆရာေတာ္ရ့ဲ မဟာသုတကာရီမဃေဒဝလကၤာသစ္က်မ္းကုိ ၾကည့္ပါမယ္။
-မကုိဋ္နဝရတ္ ၊ ေက်ာက္စိန္ထြတ္ျဖင့္ (အပုိဒ္-၁)
-သုံးလူထြတ္ခ်ာ ၊ ေစာျမတ္စြာလည္း (အပုိဒ္- ၈)
- ေလာကသုံးဆုိင္၊ ထြတ္ဆုံးတုိင္၍ (အပုိဒ္ -၁၂)
-ေခါင္ဆုံးမကုိဋ္၊ ထြတ္ဆုံးစုိက္သုိ ့(အပုိဒ္- ၁၃)
-သနင္းထြတ္ဖ်ား၊ တို ့ဘုရားလွ်င္ (အပုိဒ္-၁၅)
-သေမၺာဓိထြတ္၊ တုလြတ္ဂုဏ္ေတာ္ (အပုိဒ္ - ၁၅)
အျခားေနရာမ်ားစြာမွာလည္း မန္လည္ဆရာေတာ္ၾကီးက တဝမ္းပူအသတ္ ထြတ္-လုိ ့စာလုံးေပါင္းတာ
ကုိ ေတြ ့ရပါေသးတယ္။

နတ္သွ်င္ေနာင္ရတုေပါင္းခ်ဳပ္ကုိလည္း ၾကည့္မိပါတယ္။
-သုံးတုိက္ပယ္ေမွာင္၊ ထြတ္ဘုန္းေခါင္
- ျဖဴညြန္ ့ရြက္ဆုိင္ ၊ ပန္းရိပ္ျမဳိင္လ်က္
ေရာက္တုိင္တိမ္ထြတ္၊ ပ်ံမတတ္တည့္။
- ေခါင္ထြတ္ဆက္ကာ ၊ မင္းတုိ ့သာလွ်င္
ဆင္ရာမကုိဋ္၊ ရွင္ေတာ္ရုိက္ဟု...။
-ခ်စ္ထြတ္တင္ထား ၊ သနားပါေအာင္
လက္ေဆာင္အသက္ ၊ ႏွင္းဆက္ခ်င္္ခ်င္
ဝါလုံးစင္သည္ ၊ လြမ္းအင္ၾကီးျပန္ခ့ဲတကား။

နတ္သွ်င္ေနာင္လည္း တဝမ္းပူအသတ္နဲ ့ထြတ္-တာပါပဲ။

အရွင္မဟာရ႒သာရ၏ စတုဓမၼသာရကုိးခန္းပ်ဳိ ့ကုိလည္း ၾကည့္ပါဦး။
-ေျမမုိးရပ္သူ ၊ လူခပ္သိမ္းတုိ ့
ညြတ္တိမ္းပူေဇာ္ ၊ ေက်းဇူးေတာ္လည္း
ႏႈိင္းေဘာ္တုကၽြန္း၊ ျမင့္မုိရ္ထြန္းသုိ ့
ရဟန္းမ်ာ့ထြတ္ ၊ သုံးလူ ့နတ္ကား...။ (အပုိဒ္- ၁)
-ေဆြရင္းခင္ပြန္း ၊ ငယ္ကမွန္း၍
ေရႊနန္းထြတ္ေခါင္၊ စုိးခ်ဳပ္ေအာင္လွ်င္ ...။ (အပုိဒ္- ၇)
-ရထားထက္က ၊ ဆင္းသက္လ်င္ျပင္း
ပေညာင္ရင္းသုိ ့၊ ကပ္လွ်င္းတုံလတ္
ပုဏၰားထြတ္ကား.......။ (အပုိဒ္- ၉)
အရွင္မဟာရ႒သာရလည္း တဝမ္းပူအသတ္နဲ ့ ထြတ္တာပါပဲ။

နဝေဒးၾကီးရ့ဲ ရတုမ်ားကုိလည္း ၾကည့္ပါဦး။
-သုံးျဖာေဗြထြတ္ ၊ ေခါင္တုလြတ္ကုိ
ရွိဝတ္ဦးတည္ ၊ ေလွ်ာက္ဝ့ံသည္ကား...။
-ေရႊေရာင္ ႏွင့္ ျမ၊ ေရာင္တုိင္းလွေသာ္
မႈိင္းျပထက္ဝန္း၊ ႏွင္းသာျဖန္းက
ရန္းရန္းရြရြ ၊ ဆြဆြျဖဴထြား
ပုလဲပြားသုိ ့၊ ခ်ရားမဥၨဴ
ခုိင္စုံတူကုိ ၊ ဆက္လွဴရည္ထင္
လွထြတ္တင္ႏွင့္ ၊ ေရႊရင္ရစ္ေခြ
စုံလြယ္ေစေလာ့....။
နဝေဒးၾကီးလည္း တဝမ္းပူအသတ္နဲ ့ ထြတ္တာပါပဲ။

ပေဒသရာဇာရ့ဲ သူဇာပ်ဳိ ့ကုိလည္းၾကည့္ပါ။
-ေရႊနန္းမ်ားရွင္ ၊ ဘုရင္မ်ားမႈး
ဘုန္းျမဴးေရာင္ဝွန္၊ ေရႊဉာဏ္တုလြတ္
ျမင္တုိင္းတတ္သည္၊ အထြတ္မွန္ကူ
ေပးေတာ္မူမွ.....။ (အပုိဒ္- ၁)
-နဂါးနတ္ရွင္ ၊ ငါပင္ကုိယ္ကား
တျခားျပည္က၊ ပါပမိစၦာ
ပုဏၰားလာ၍ ၊ ေတဇာၾကီးထြတ္
မႏ ၱာန္ျမတ္ကုိ ၊ ရြတ္ဘိေသာ့ေထြ...။ (အပုိဒ္-၈)
-ထုိအခါဝယ္၊ ေဟမာဂီရိ
အမည္ရွိသည္ ၊ ထြန္းညိေျပာင္ေျပာင္
ေရႊစင္ေတာင္ကုိ ၊ ထြတ္ေခါင္ပုိင္စုိး  (အပုိဒ္-၁ဝ)
ပေဒသရာဇာၾကီးလည္းတဝမ္းပူအသတ္နဲ ့ ထြတ္တာပါပဲ။

တြင္းသင္းတုိက္ဝန္ရ့ဲ မုဒုလကၡဏပ်ဳိ ့ကုိလည္း ၾကည့္ပါဦး။
-ဘီလူးသိၾကား၊ တိမ္ထြတ္ဖ်ားက (အပုိဒ္- ၂၈)
-မင္းၾကီးေမးဟန္၊ ၾကားလသြန္ေသာ္
သုံးတန္ဘုံသူ၊ လူတုိ ့အထြတ္
ပြင့္မည့္နတ္လည္း ၊ ျပတ္ျပတ္သံခ်ဳိ
မိန္ ့လဆုိ၏။ (အပုိဒ္- ၅၂)

အရွင္မဟာသီလဝံသဆရာေတာ္ရ့ဲ ပါရမီေတာ္ခန္းကေကာ။
-ေဗာဓိမ႑ဳိင္ ၊ ခန္းဝါပုိင္က
ခ်က္ရုိင္ျပည့္စုံ ၊ နဝဂုဏ္တည့္
ဆန္စုန္ေအာက္ထက္၊ ေက်ာက္ဝွန္တက္၍
ဘဝဂ္ရပ္သူ၊ သယမၻဴဟု
ေျခာက္ဆူဘုံထြတ္၊ အနတ္နတ္တုိ ့....။ (အပုိဒ္ -၁)

တဝမ္းပူအသတ္နဲ ့ထြတ္ကုိပဲအေတြ ့မ်ားေနပါတယ္။ ဒါနဲ ့စိႏၱေက်ာ္သူဦးၾသရ့ဲ ၾသဝါဒထူးပ်ဳိ ့ကုိ ၾကည့္မိ
ေတာ့ တမ်ဳိးျဖစ္သြားပါတယ္။
-ျပည္ၾကီးအရွင္၊ ထြဋ္သခင္ကား ၊ လူတြင္ေခါင္ထိ၊ သမုတိဟု၊
မည္ရွိနတ္စစ္၊ ျမတ္ဆုံးျဖစ္ရွင့္ ။ (အပုိဒ္-၁)
ဋသံလွ်င္းခ်ိတ္နဲ ့ ထြဋ္ပါျပီေကာ။ သုိ ့ေသာ္ ေနာက္အပုိဒ္မ်ားတြင္ေတာ့--------
-ရန္နင္းထြတ္ဖ်ား၊ မင္းတုိ ့အားမူ၊ ပြားမ်ားဝွန္ျဖဳိး၊ တန္ခုိးလြန္မင္း၊
ၾကီးျမတ္ျခင္းတည္း။ (အပုိဒ္-၃၃)
-ျပည္သူ ့တမြတ္၊ ေလာကနတ္ႏွင့္ ၊ အထြတ္ညာတင္၊ ရွင္မိဖုရား...။(အပုိဒ္ ၄ဝ)
လုိ ့ တဝမ္းပူအသတ္နဲ ့ထြတ္ပါေတာ့တယ္။ ဋသတ္ေကာ-တသတ္ေကာ သုံးျပတယ္လုိ ့ဆုိရေတာ့မလုိ။

ဘဒူမင္းညဳိရ့ဲ  ရခုိင္မင္းသမီးဧးခ်င္းကုိဖတ္ရာမွာ ဟံသာဝတီပုံႏွိပ္တုိက္မူက (ထြတ္) လုိ ့ စာလုံးေပါင္းျပီး
ရမ္းျဗဲကၽြန္း၊ သရက္ေခ်ာင္းမူကေတာ့ (ထြဋ္) လုိ ့စာလုံးေပါင္းပါတယ္။သူ ့အယူအဆနဲ ့သူျဖစ္မယ္ထင္ပါ
တယ္။
-မဟာသမတ္၊ ႏြယ္မျပတ္လွ်င္၊ အထြဋ္ (ထြတ္) ထိပ္မုိး၊ ျဖဳိင္ျဖဳိင္စုိးသည္၊ မ်ဳိးလည္းလြန္ေျမာက္။
(အပုိဒ္-၂)

၁၉၆၃ ခုႏွစ္ထုတ္ ဟံသာဝတီတုိက္ထုတ္ ေလာကသာရပ်ဳိ ့နဲ ့အေျဖကုိ ဖတ္ပါဦး။
-ဘုရား တရား သံဃာ၊ ရတနာထြတ္ထား
ျမတ္သုံးပါးကုိ။ (အပုိဒ္- ၁)
ေလာကသာရပ်ဳိ ့အေျဖေရးဆရာညီေနာင္ (အမိန္ ့ေတာ္ရေရွ ့ေန ဦးသီး၊ စာေတာ္ျပန္-ျမဳိ ့အုပ္ ဦးဘုိးျဖဴ)
က ရတနာထြတ္ထားကုိရွင္းျပရာမွာ ဋသံလွ်င္းခ်ိတ္အသတ္နဲ ့ထြဋ္ဟာျမန္မာမႈမဆန္၊ တဝမ္းပူသတ္အ
သတ္နဲ ့ထြတ္ကသာ ျမန္မာမႈျမန္မာဟန္ဆန္တယ္လုိ ့ မိန္ ့ၾကပါတယ္။ သူတုိ ့ရ့ဲ ရွင္းခ်က္ကုိ ဖတ္ပါ။

"ထြတ္= အထိပ္-အဖ်ား-အျမတ္။ ယင္းထြတ္ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ ျမန္မာဘာသာသက္သက္ျဖစ္၍
တဝမ္းပူသတ္ႏွင့္သာ သင့္ေလ်ာ္သည္။ အခ်ဳိ ့က မကုဋသဒၵါအရ မကုိဋ္တြင္ ဋသံလွ်င္းခ်ိတ္သည္ကုိ
အမွီျပဳ၍ ထြတ္ဟူေသာစကားကုိ မကုိဋ္ဟူေသာစကားႏွင့္အဓိပၸါယ္တူယူျပီးလွ်င္ ဋသံလွ်င္းခ်ိတ္သတ္
ေရးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ ထြတ္-ဟူေသာေဝါဟာရသည္ မကုဋသဒၵါပ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း သဒၵႏုသာရီသတ္ပုံျဖင့္ သိအပ္၏။"

အမရဒီပ
ဇန္နဝါရီ ၂၁၊ ၂ဝ၁၄

No comments: