Total Pageviews

Wednesday, August 1, 2012

မဃေဒဝလကၤာသစ္ေျပာတ့ဲ ၁၅ဝဝ သခ်ၤာ


၁။

"နံေတပညာ ၊ အ႒ာရသ
နိပၹႏၷႏွင့္ ၊ လကၡဏေလးေထြ
ယင္းအေနကုိ ၊ ကိေလဆယ္ပါး
ေျမွာက္ပြားတုံထ၊ ခုႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္
ေပါင္းခ်ယ္ေရတြက္ ၊ သခ်ၤာထြက္သား
မီးထက္ေျပာင္ညိ ၊ ေလာင္မခ်ိျဖင့္
မိမိသႏၱာန္ ၊ သူ ့သႏၱာန္ဟု
ႏွစ္တန္ေပါင္းကာ ၊ ေထာင့္ငါးရာကုိ"……………….(ပုိဒ္ေရ၊၁၈။)

ဒီကေန ့လူေတြၾကား အသုံးမ်ားတ့ဲ ၁၅ဝဝ ဂဏန္းျဖစ္ေပၚပုံကုိ မဃေဒဝလကၤာသစ္မဟာကဗ်ာကဝိမန္လည္
ဆရာေတာ္ၾကီးက ရွင္းျပတ့ဲအေန လကၤာဖြဲ ့ေတာ္မူပါတယ္။ "နံေတပညာ" ဆုိတာ "နာမ္ေတပညာသ"ကုိဆုိလုိ
တာပါ။ စိတ္ ၁၊ ေစတသိက္ ၅၂ ေပါင္းေတာ့ ၅၃ ပါးဟာ နာမ္တရားျဖစ္လုိ ့ နာမ္ေတပညာသလုိ ့ေခၚတာျဖစ္ပါ
တယ္။ (ေတ ၃ + ပညာသ ၅ဝ=ေတပညာသ  ၅၃)
ေနာက္ နိပၹႏၷရုပ္ အ႒ာရသ ၁၈၊ လကၡဏရုပ္ ၄ ကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ျပတယ္။ ၅၃+၁၈+၄= ၇၅ ျဖစ္လာပါတယ္။ 
၇၅ ကုိ ကိေလသာ ၁ဝ ပါးနဲ ့ေျမွာက္ ၇၅ဝ ျဖစ္တယ္။ မိမိသႏ ၱာန္ (အဇၥ်တၱ) ၁ နဲ ့ သူတပါးသႏ ၱာန္ (ဗဟိဒၶ) ၁ ဆုိတ့ဲ သႏၱာန္ ၂ ပါးနဲ ့ထပ္ေျမွာက္ေတာ့ ၁၅ဝဝ ျဖစ္လာပါတယ္။ 
 
၂။

"ခုဒၵကက်မ္းလာ ၊ ရွစ္ရာႏွင့္တစ္
ကိေလစစ္၌ ၊ ရာရွစ္တဏွာ
ပယ္ႏုတ္ကာလွ်င္ ၊ မိစၦာဒြါသဌ္
ထည့္လတ္တုံျပန္၊ အႏုပၸန္ႏွင့္
ဥပၸန္ႏွစ္ပါး ၊ ထပ္ပြားေျမွာက္ၾကဳိ
ဆယ္ပါးပုိကုိ၊ မလုိပယ္ခ်
ဦနသခ်ၤာ၊ ေထာင့္ငါးရာဟု
ကိေလသာဆုိး၊ မုိက္မ်က္မ်ဳိးကုိ
ျပတ္က်ဳိးေက်မြ ၊ မက်န္ရေအာင္
ျပာက်ေစလ်က္၊ ပစ္ေခ်ညက္မွ".................(ပုိဒ္ေရ၊ ၅၃၄။)

ဒီလကၤာပါ "ခုဒၵကက်မ္း"ဆုိတာ  ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ စတ့ဲ က်မ္းစာတခုခုကုိ ဆုိလုိတာမဟုတ္ပါဘူး။
အဘိဓမၼာ ၇ က်မ္းမွာအပါအဝင္ျဖစ္တ့ဲ ဝိဘဂၤပါဠိေတာ္က်မ္းလာ "ခုဒၵကဝတၳဳဝိဘဂၤ"ဆုိတ့ဲအခန္းကုိ ဆုိလုိတာပါ။
ဆ႒သံဂါယနာမူ၊ ဝိဘင္းပါဠိေတာ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၅၉ ကုိ ၾကည့္ပါ။ ဝိဘင္းပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္နိဒါန္းမွာ  "ခုဒၵက"ဆုိ
တ့ဲ စကားလုံးအေၾကာင္းကုိ အခုလုိ ရွင္းျပထားပါတယ္။

"ဤ၌ ခုဒၵက သဒၵါသည္ ေသးငယ္သိမ္ဖ်င္းယုတ္ည့ံေသာတရားမ်ားဟု အဓိပၸါယ္အနက္ရရွိသည္။ မွန္လွ၏။ ယင္းအမည္ႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီစြာပင္ ခုဒၵကဝိဘင္း၌ ယုတ္ည့ံသိမ္ငယ္သည့္ အကုသုိလ္တရားအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ
 ေဝဘန္ေဟာၾကားထားေပသည္။"

အဲသည္ ခုဒၵကဝတၳဳဝိဘင္းအခန္းမွာ ကိေလသာ ၈ဝ၁ ကုိ ေဟာေတာ္မူထားပါတယ္။ ၁ဝ၈ ပါးကုိ ပါဠိေတာ္မာတိ
ကာအတုိင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရတြက္ၾကည့္ရင္ ၁ ပါးအုပ္စု ၇၃၊ ၂ ပါးအုပ္စု ၃၆၊ ၃ ပါးအုပ္စု ၁ဝ၅၊ ၄ ပါးအုပ္စု ၅၆၊ ၅ ပါးအုပ္စု ၇၅၊ ၆ ပါးအုပ္စု ၈၄၊ ၇ ပါးအုပ္စု ၄၉၊ ၈ ပါးအုပ္စု ၆၄၊ ၉ ပါးအုပ္စု ၈၁၊ ၁ဝ ပါးအုပ္စု ၇ဝ၊ တဏွာဝိစရိတ ၁ဝ၈ …….အားလုံးကုိေပါင္းၾကည့္ရင္ (၇၃+၃၆+ ၁ဝ၅+ ၅၆+၇၅+၈၄+၄၉+၆၄+၈၁+၇ဝ+၁ဝ၈=၈ဝ၁)  ရွစ္ရာနဲ ့တစ္ ျဖစ္လာပါတယ္။

၈ဝ၁ ထဲက တဏွာဝိစရိတ ၁ဝ၈ ကုိ ႏုတ္ပါ။ ၆၉၃ ပါးက်န္ပါတယ္။ ၆၉၃ ကုိ မိစၦာဒိ႒ိ ၆၂ ပါးနဲ ့ေပါင္းေတာ့ ၇၅၅ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဥပၸႏၷကိေလသာ (ျဖစ္ျပီးကိေလသာ) နဲ ့ အႏုပၸႏၷကိေလသာ (မျဖစ္ေသးေသာကိေလသာ) 
၂ ပါး နဲ ့ေျမွာက္ရင္ ၁၅၁ဝ  ျဖစ္လာတယ္။ လကၤာမွာ "ဆယ္ပါးပုိကုိ၊ မလုိပယ္ခ်၊ ဦနသခ်ၤာ၊ေထာင့္ငါးရာ"လုိ ့ ဆုိတ့ဲ
အတုိင္း ၁၅၁ဝ မွာ ၁ဝ ပါးပုိေနေပမယ့္  "အနည္းငယ္အပုိအလြန္မွာ ဂဏန္းမဖြဲ ့ေလာက္ပါ= အပၸကံ ပန ဦနမဓိကံ ဝါ န ဂဏႏူပဂံ ေဟာတိ" ဆုိတ့ဲ ေျပာရုိးေျပာစဥ္စကားအရ အပုိ ၁ဝ ကုိ ဂဏန္းအေရအတြက္ထဲ မထည့္ေတာ့
တာေၾကာင့္ "၁၅ဝဝ ကိေလသာ"ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။

 
၃။

အ႒ကထာ၊ ဋီကာေတြမွာ "အ႒သတတဏွာဝိစရိတ၊ အ႒သတပၸေဘဒ"လုိ ့ ေခၚၾကတ့ဲ တဏွာ ၁ဝ၈ ကုိလည္း မဃေဒဝလကၤာသစ္မွာ ေတြ ့ရပါတယ္။

"အာရုံေျခာက္ျဖာ ၊ တဏွာသုံးထပ္
ႏွစ္ရပ္သႏ ၱာန္ ၊ သုံးတန္ကာလ
အဆဆတိ ၊ ေျမွာက္ထပြားလစ္
တရာ့ရွစ္ဟု ၊ ဆုိးညစ္ယုတ္မာ
ေပ်ာ္တတ္စြာသား၊ တဏွာမည္ရွိ
စပ္ယွဥ္ဘိတုိင္း ၊ …………………"    (ပုိဒ္ေရ၊ ၅၂၁။)

လကၤာျပတ့ဲအစီအစဥ္အတုိင္းေျပာရင္ အာရုံ  ၆ ပါးကုိ တဏွာ ၃ ပါးနဲ ့ေျမွာက္ (၁၈)၊  ၁၈ ကုိ သႏ ၱာန္ ၂ ပါးနဲ ့
ေျမွာက္ (၃၆)၊ ၃၆ ကုိ ကာလ ၃ ပါးနဲ ့ေျမွာက္ (၁ဝ၈) ျဖစ္သြားပါတယ္။

အဘိဓမၼတၳသဂၤဟ (သျဂၤ ိဳဟ္) သင္နည္းေတြမွာေတြ ့ရတတ္တ့ဲ……….
"တဏွာသုံးတန္၊ တည္ထားျပန္၊ အာ-ကာ-သန္ျဖင့္ေျမွာက္။"
"တဏွာအစစ္၊ တရာ့ရွစ္၊ ျဖစ္၏ကုိယ္မွာေရာက္။"
 ဆုိတာနဲ ့ အညီကာမတဏွာ၊ ဘဝတဏွာ၊ ဝိဘဝတဏွာေခၚတ့ဲတဏွာ ၃ ပါးကုိတည္၊ တဏွာ ၃ ပါးက
အာရုံ ၆ ပါးကုိ အာရုံျပဳေတာ့ အာရုံ ၆ ပါးနဲ ့ေျမွာက္ေတာ့ တဏွာ  ၁၈ ျဖစ္တယ္။  တဏွာ ၁၈ မ်ဳိးလုံးဟာ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ကာလ ၃ ပါးမွာရွိတ့ဲအာရုံေတြကုိ အာရုံျပဳတတ္ေလေတာ့ ကာလ ၃ ပါးနဲ ့ေျမွာက္ ၅၄ ျဖစ္တယ္။ တဏွာ ၅၄ ပါးလုံးဟာ မိမိသႏ ၱာန္၊ သူတပါးသႏၱာန္ ၂ မ်ဳိးလုံးကုိ အာရုံျပဳေလေတာ့ ၅၄ ကုိ ၂ နဲ ့ေျမွာက္ ၁ဝ၈
 ျဖစ္ျပန္တယ္။ ေျမွာက္ပုံအစီအစဥ္ခ်င္းမတူေပမယ့္  တဏွာ ၁ဝ၈ ျဖစ္တာခ်င္းေတာ့တူသြားတာပါပဲ။
 
၄။

"အထ ေမ ဣမသၼိ ံ ပလႅေကၤ နိသိေႏၷန ဒိယၯကိေလသသဟႆံ  ေခေပတြာ အယံ ဓေမၼာ ပဋိဝိေဒၶါတိ ပဋိဝိဒၶဓမၼံ ပစၥေဝကၡေႏ ၱာ သတၱာဟံ ဧကပလႅေကၤန နိသီဒိ= ထုိမွေနာက္၌ ငါသည္ ဤပလႅင္၌ထုိင္ေတာ္မူလ်က္ အခြဲအားျဖင့္ ႏွစ္ေထာင္ေသာကိေလသာကုိ (ဝါ) တေထာင့္ငါးရာကိေလသာကုိ ကုန္ေစျပီး၍ ဤသဗၺညဳတဉာဏ္
တရားကုိ ထုိးထြင္း၍ သိအပ္ျပီ၊ ဤသုိ ့ထုိးထြင္း၍သိေတာ္မူူအပ္ျပီးေသာ သဗၺညဳတဉာဏ္တရားကုိ ဆင္ျခင္ေတာ္
မူလ်က္ ခုႏွစ္ရက္ပတ္လုံး တခုေသာ လက္ဝယ္တင္ပလႅင္ျဖင့္ ထုိင္ေနေတာ္မူျပီ" ဆုိတ့ဲ အ႒သာလိနီအ႒ကထာ
စကားမွာ " ဒိယၯကိေလသသဟႆံ "ကုိ မူလဋီကာမွာ အေသအခ်ာဖြင့္တယ္။ အဲဒီအဖြင့္အတုိင္းပဲ မန္လည္ဆရာေတာ္ၾကီးက မဃေဒဝလကၤာမွာ ျပန္ေရးတယ္။

"ဒိယၯကိေလသသဟႆံ" ကုိ အခြဲအားျဖင့္ ႏွစ္ေထာင္ (ဝါ) တေထာင့္ငါးရာ လုိ ့ျမန္မာျပန္တာကုိ သတိျပဳမိၾကမွာပါ။ "အခြဲအားျဖင့္ႏွစ္ေထာင္" ဆုိတာ ၁၅ဝဝ ကုိ Rounding whole numbers အေနနဲ ့ၾကည့္
ရင္ ၂ဝဝဝ ျဖစ္သြားတယ္လုိ ့ယူဆႏုိင္ပါတယ္။အတိအက်ဆုိရင္ ၁၅ဝဝ ေပါ့ေလ။

စကားၾကဳံလုိ ့…………

" ခြဲပါတြက္ဆ ၊ တေထာင္လ်လ်က္
ရွစ္ပါးတရာ၊ ကိေလသာႏွင့္
တဏွာမလပ္ ၊ ေန ့တုိင္းကပ္လည္း
ဖပ္ဖပ္စုိစုိ ၊ မစြတ္လုိဟု
ရြယ္ညဳိလွထြား ၊ သားမယားကုိ
စြန္ ့ထားခြါေရွာင္ ၊ ေတာင္ၾကီးေခ်ာင္၌ "………..ဆုိတ့ဲ မုဒုလကၡဏပ်ဳိ  ့၊ ပုိဒ္ေရ ၁၉ မွာ အခြဲ (တေထာင္ရ့ဲ ထက္ဝက္ ၅ဝဝ) ကုိ ၁ဝဝဝ ထဲေပါင္းထည့္ျပီး ၁၅ဝဝ ကိေလသာျဖစ္ပုံကုိ စပ္ဆုိတာ ေတြ ့ရပါတယ္။
 
၅။

ကိေလသာ ၁၅ဝဝ၊ တဏွာ ၁ဝ၈ မ်ား-မ်ားႏုိင္လြန္းတယ္၊ အရိယမဂ္ပယ္စဥ္နဲ ့ဒီ ၁၅ဝဝ၊ ၁ဝ၈ ကုိ "ဆန္စဥ္ရာ က်ည္ေပြ ့လုိက္"ဆုိတာလုိ တခုခ်င္းလုိက္ပယ္ရွားေနရမွာလား စဥ္းစားဖြယ္ရွိပါတယ္။
အမွန္ေတာ့ တဏွာ ၃ တန္အရင္းခံျပီး အာ-ကာ-သန္နဲ ့ေျမွာက္ထားတ့ဲ ကိေလသာေတြကုိ တခုခ်င္းလုိက္ေန
စရာမလုိပါဘူး။ အတိတ္ကိေလသာ၊အနာဂတ္ကိေလသာ၊ ပစၥဳပၸန္ကိေလသာ အစားစားေတြကုိလည္း လုိက္ေနစ
ရာမလုိလွပါဘူး။ အႏုသယတဏွာ (ေလာဘကိေလသာ) ကုိ ပယ္ႏုိင္ရင္ ကိစၥျပီးတယ္လုိ ့ မွတ္ယူႏုိင္ပါတယ္။

အမရဒီပ
ၾသဂုတ္ ၁၊ ၂ဝ၁၂

က်မ္းကုိး။
၁။ ဝိဘင္းပါဠိေတာ္ ၊ အ႒ကထာ
၂။ အ႒သာလိနီအ႒ကထာ၊ မူလဋီကာ
၃။ အ႒သာလိနီဘာသာဋီကာ ၊၁၊
၄။ မဟာသုတကာရီမဃေဒဝလကၤာသစ္
၅။ ဝိဘင္းပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္

No comments: