Total Pageviews

Sunday, January 15, 2012

ကုရုဓမၼဇာတ္ေတာ္


ကုရုဓမၼဇာတ္ေတာ္

ပစၥဳပၸန္ဝတၳဳ
အစိရဝတီျမစ္ကမ္းပါး၌ ပ်ံေနေသာ ဟသၤာ၏မ်က္စိကုိ ေက်ာက္စရစ္ခဲျဖင့္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ေသာ ရဟန္းတပါး
ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤအတိတ္ဇာတ္ေၾကာင္းကုိ ေဆာင္ေတာ္မူသည္။

အတိတ္ဝတၳဳ
ဣႏၵပတၱနဂုိရ္ျပည္၌ ဓနဥၥယေကာရဗ်မင္းၾကီးစုိးစံစဥ္ ဘုရားေလာင္းသည္ ထုိမင္း၏သားျဖစ္၍ ခမည္းေတာ္ကြယ္
လြန္ေသာအခါ မင္းအျဖစ္ကုိရရွိသည္။ ထုိမင္းသည္ မင္းက်င့္တရား ၁ဝ ပါးႏွင့္အညီ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္၍ ‘ကုရုဓမၼ’ (ပဥၥသီလ) ႏွင့္လည္းျပည့္စုံသည္။ ထုိမင္းက့ဲသုိ ့ပင္ မယ္ေတာ္မိဖုရားၾကီး၊ ညီေတာ္အိမ္ေရွ့မင္း၊ ပုေရာ
ဟိတ္အမတ္၊ ေျမတုိင္းအမတ္၊ ရထားထိန္း၊ သူေဌး၊ တင္းျခင္အမတ္၊ တံခါးမႈး၊ ျပည့္တန္ဆာမတုိ့သည္လည္း ပဥၥသီလႏွင့္ျပည့္စုံၾကေလသည္။ မင္းၾကီးသည္ အလႈေပးမႈ၌ ရက္ေရာသူျဖစ္၍ ျမဳိ့တံခါးေလးမ်က္ႏွာ၊ ျမဳိ ့လယ္၊ နန္းေတာ္တံခါး ဤ ၆ ခုတုိ့၌ မ႑ပ္ၾကီးမ်ားေဆာက္လုပ္၍ ေန ့စဥ္အသျပာေငြ ၆ သိန္းဖုိးစီ ေပးလႈေလ့ရွိသည္။

ထုိအခ်ိန္က ကာလိဂၤတုိင္း၊ဒႏ ၱပုရျပည္၌ မုိးေခါင္ျခင္းေၾကာင့္ ကာလိဂၤမင္းသည္ ေရွးထုံးစံအတုိင္း မုိးရြာေစရန္ အလႈေပး၊ သီလေဆာက္တည္၍ က်က္သေရရွိေသာတုိက္ခန္းတုိ ့၌ ေျမစာျမက္ကုိခင္း၍ အိပ္ျခင္းသည္ကုိျပဳ
ေသာ္လည္း မုိးမရြာသျဖင့္ အမတ္တုိ ့က " ျမတ္ေသာမင္းၾကီး၊ ဣႏၵပတၱနဂုိရ္ျမဳိ ့မွ ဓနဥၥယေကာရဗ်မင္းတြင္ ‘အဥၥနဝဏၰ’ မည္ေသာ မဂၤလာဆင္ျဖဴေတာ္ ရွိသည္။ ထုိဆင္ကုိ ေဆာင္ယူရရွိခ့ဲသည္ရွိေသာ္ မုိးရြာပါလိမ့္မည္" ဟု ေလွ်ာက္တင္ၾကသျဖင့္ ပုဏၰား ၈ ေယာက္တုိ့အား ဓနဥၥယေကာရဗ်မင္းထံ မဂၤလာဆင္ေတာ္ကုိ အလႈခံရန္ ေစလႊတ္လုိက္သည္။ ေကာရဗ်မင္းကလည္း ဆင္ျဖဴေတာ္ကုိ ေပးလႈလုိက္သည္။ ထုိသုိ ့ျပဳလုပ္သည့္တုိင္ မုိးမရြာ
ဘဲ မုိးေခါင္ေနသည္။
ကာလိဂၤမင္းသည္ ေကာရဗ်မင္း၏ ကုရုဓမၼတရား၌သာ တည္ျခင္းေၾကာင့္ ထုိမင္း၏ႏုိင္ငံ၌ လခြဲတၾကိမ္၊ ဆယ္ရက္တၾကိမ္မုိးရြာသြန္းေၾကာင္းကို သိသျဖင့္ မဂၤလာဆင္ေတာ္ကုိျပန္ပုိ ့ေစကာ ကုရုဓမၼတရားမ်ားကို ေရႊျပား
၌ ေရးကူးလာခ့ဲၾကရန္ အမတ္ၾကီးႏွင့္ ပုဏၰားတုိ ့အား ေစလႊတ္လုိက္ျပန္၏။ အမတ္တုိ ့သည္ ဓနဥၥယေကာရဗ်
မင္းထံ ေရာက္သြားၾကေသာအခါ  "အေမာင္တုိ ့၊ ငါသည္ ကုရုဓမၼကုိေစာင့္ထိန္းသည္ကား မွန္၏။ သုိ ့ရာတြင္ စိတၱရာဇမင္းေသာနတ္မင္းကုိ ပူေဇာ္ခ့ဲစဥ္က အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတုိ ့သုိ ့ ျမားေလးစင္းတုိ့ကုိ ပစ္လႊတ္ခ့ဲရာ တစင္းေသာျမားသည္ ေရကန္တခုထဲသုိ ့က်သြားခ့ဲေသာေၾကာင့္ ငါးတေကာင္ေသဆုံးခ့ဲရေလသေလာဟုကုကၠဳစၥ
သံသယျဖစ္မိသည္။  ထုိ့ေၾကာင့္ ငါသည္ မိမိ၏သီလကုိ အားမရ၊ မယ္ေတာ္သည္ကား ေကာင္းစြာေစာင့္၏။ မယ္ေတာ္၏ထံမွသာ ယူၾကပါေလာ့ " ဟု ေကာရဗ်မင္းဆုိသည္။

ထုိအခါ အမတ္မ်ားႏွင့္ ပုဏၰားတုိ ့က  "အရွင္မင္းၾကီးတြင္ ေသေစလုိေသာ စိတ္ေစတနာမရွိ၍ သီလမပ်က္ပါ၊ ကုရုဓမၼတရားကုိသာ ေပးေတာ္မူပါေလာ့ " ဟု ေလွ်ာက္သျဖင့္ ဓနဥၥယေကာရဗ်မင္းက  "သတၱဝါကုိ မသတ္အပ္၊ ပုိင္ရွင္မေပးေသာ ဥစၥာကုိ မခုိးယူအပ္၊ ကာမတုိ ့၌ မွားေသာအက်င့္ကုိ မက်င့္အပ္၊ မမွန္ေသာစကားကုိ မေျပာ
အပ္၊ ေသအရက္တုိ ့ကုိ မေသာက္အပ္ " ဟူေသာတရား ၅ ပါးတုိ ့ကုိ ေရႊျပားေပၚ၌ ေရးေစကာ မယ္ေတာ္၏ထံ
သုိ ့သြားၾကရန္ ေစလႊတ္လုိက္သည္။

မယ္ေတာ္သည္ မိမိထံသုိ့ေရာက္လာၾကေသာ တမန္မ်ားအား မိမိသည္ ‘ကုရုဓမၼ’ကုိ ေစာင့္ထိန္းသည္မွာ မွန္ကန္
ပါသည္။ သုိ ့ရာတြင္ တခါက သားေတာ္မင္းၾကီး ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ခ့ဲသည့္ အဖုိးတေထာင္ထုိက္တန္ေသာ စႏၵကူးန့ံ
သာႏွစ္ႏွင့္ အဖုိးတေထာင္ထုိက္တန္သည့္ ေရႊပန္းခုိင္တခုရရွိခ့ဲရာ တန္ဖုိးမ်ားသည့္ စႏၵကူးန့ံသာႏွစ္ကုိ သားငယ္
အိမ္ေရွ့မင္း၏မိဖုရားအားေပး၍ တန္ဖုိးနည္းသည့္ ေရႊပန္းခုိင္ကုိမူ သားၾကီးျဖစ္သည့္ မင္းၾကီး၏မိဖုရားအား ေပးကမ္းခ့ဲမိသည္။ အမွန္စင္စစ္တြင္မူ တန္ဖုိးမ်ားသည္ ့ပစၥည္းသည္ ၾကီးကဲသူအတြက္သာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ထုိ ့
ေၾကာင့္ ဤကိစၥတြင္ ေပးကမ္းခ်ီးျမွင္မႈလြဲခ့ဲရသျဖင့္ မိမိ၏သီလပ်က္ခ့ဲေလသေလာဟု ကုကၠဳစၥသံသယျဖစ္ေနမိ
သည္ ဟု ေျပာျပေလရာ တမန္မ်ားက "မိမိပုိင္ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကုိ မိမိသေဘာက်ခြဲေဝေပးျခင္းသည္ အျပစ္မရွိပါ၊ သီလမပ်က္ပါ" ဟု ေျပာဆုိ၍ မယ္ေတာ္ထံမွလည္း ‘ကုရုဓမၼ’ကုိ ေရႊျပားေပၚ၌ေရးကူးကာ ယူခ့ဲၾကသည္။
ထုိ ့ေနာက္ မယ္ေတာ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ မိဖုရားထံသုိ ့လာခ့ဲၾကသည္။

မိဖုရားၾကီးကလည္း  "မိမိသည္တခါက မတ္ေတာ္ျဖစ္သူ အိမ္ေရွ ့မင္းအား ကိေလသာစိတ္ျဖင့္ ၾကည့္မိခ့ဲသည္။ ထုိ့ေၾကာင့္ မိမိ၏သီလပ်က္ခ့ဲရသည္ထင္ပါသည္ "ဟု ေျပာရာ တမန္မ်ားက  "အရွင္္မ၊ စိတ္ကူးရုံမွ်ျဖင့္ လြန္က်ဴးမႈ
မျဖစ္ပါ။ ကုရုဓမၼကုိသာ ေပးေတာ္မူပါ "ဟု ဆုိ၍ မိဖုရားၾကီးထံမွလည္း ေရးကူးယူၾကျပန္သည္။ ထုိ့ေနာက္မိဖုရား
ၾကီးညႊန္ၾကားလုိက္ေသာ အိမ္ေရွ့မင္းထံသုိ ့ဆက္၍ လာခ့ဲၾကျပန္သည္။

အိမ္ေရွ့မင္းသည္လည္း  "တရံေရာအခါက မိမိ၏အေျခြအရံမ်ားသည္ မိမိေၾကာင့္ တညလုံး မုိးေရျပင္ထဲ၌ ဆင္းရဲ
ပင္ပန္းၾကီးစြာ ေနခ့ဲၾကရသည္။ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိသီလက်ဳိးေပါက္ခ့ဲရသည္ ဟုမွတ္ယူထားပါသည္ "ဟု တမန္မ်ားအားေျပာျပရာ  "အရွင္မင္းသားတြင္ သူတုိ့အားပင္ပန္းေစလုိေသာ ေစတနာမရွိ၍ ကံမေျမာက္ပါ "ဟု ဆုိ၍ ‘ကုရုဓမၼ’ကုိ ေရးကူးၾကျပန္သည္။ ထုိ့ေနာက္အိမ္ေရွ့မင္းညႊန္ၾကားလုိက္ေသာ ပုေရာဟိတ္အမတ္ၾကီးထံသုိ့ ေရာက္ခ့ဲၾကရျပန္သည္။

ပုေရာဟိတ္အမတ္ၾကီးသည္လည္း "မိမိသည္တခ်ိန္က ဓနဥၥေကာရဗ်မင္းအား တုိင္းျခားမင္းတပါးကဆက္သလာ
ေသာ ရထားသစ္တစီးကုိ လုိခ်င္ေလာဘစိတ္ျဖစ္ေပၚခ့ဲမိ၍ မိမိသီလပ်က္ခ့ဲရျပီဟု ထင္ေနပါသည္"ဟု တမန္မ်ား
အား ေျပာျပေသာအခါ တမန္မ်ားက "ေလာဘစိတ္ျဖစ္ေပၚကာမွ်ႏွင့္  သီလမပ်က္ပါ"ဟု ေျပာ၍ ‘ကုရုဓမၼ’ကုိ ေရးကူးၾကျပန္သည္။ ပုေရာဟိတ္ၾကီး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ ေျမတုိင္းအမတ္ထံသုိ ့ဆက္၍ လာခ့ဲၾကျပန္သည္။

ေျမတုိင္းအမတ္သည္လည္း "တခါက လယ္ေျမတုိင္းတာရာတြင္ ၾကဳိးစြန္းခ်ည္ေသာ လွံတံကုိ ပုစြန္တြင္း၌ စုိက္ခ့ဲရာ ပုစြန္သည္ လံွတံထုိးမိ၍ ေသခ့ဲရသျဖင့္ မိမိသီလကုိစိတ္မခ်ပါ" ဟု တမန္မ်ားအား ေျပာျပသည္။ တမန္မ်ားက "ေသေစလုိေသာေစတနာမရွိ၍ ကံမေျမာက္ပါ"ဟုေျပာၾကျပီးလွ်င္ ‘ကုရုဓမၼ’ကုိ ေရးကူးယူၾကျပန္
သည္။ တဖန္ထုိအမတ္၏ ညႊန္ျပခ်က္အရ ရထားထိန္းထံသုိ ့ ေရာက္ခ့ဲၾကရျပန္သည္။

ရထားထိန္းသည္လည္း "တရံေရာအခါက မိမိသည္ ရထားေပၚတြင္ မင္းၾကီးကုိတင္ေဆာင္၍ ဥယ်ာဥ္ေတာ္မွ ျပန္လာစဥ္ မိုးသားတိမ္မည္းတုိ ့ တက္လာသည္ကုိ ျမင္ရ၍ မင္းၾကီးအားမုိးမိမည္စုိးသျဖင့္သိေႏၶာျမင္းမ်ားအား ႏွင္တံႏွင့္တုိ့၍ တုိ့၍ ေပးသည္။ ေနာင္ေသာအခါ သိေႏၶာျမင္းမ်ားသည္ ထုိေနရာသုိ ့ေရာက္တုိင္းေရာက္တုိင္း လ်င္ျမန္စြာ ေျပးေနၾကသျဖင့္ ပင္ပန္းၾကရသည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိ၏သီလကုိ အားမရႏုိင္ပါ" ဟု တမန္
မ်ားအား ေျပာျပသည္။ တမန္မ်ားက "သင့္တြင္ ပင္ပန္းေစလုိေသာ ေစတနာမရွိသျဖင့္ အျပစ္မရွိပါ"ဟု ေျပာျပ၍
ကုရုဓမၼ’ကုိ ေရးကူးသြားၾကျပန္သည္။ ထုိသူ၏လမ္းညႊန္ခ်က္အရ သူေဌးၾကီးထံသုိ ့ဆက္သြားၾကျပန္သည္။

သူေဌးၾကီးသည္လည္း "တရံေရာအခါက မင္းၾကီးအတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ မိမိ၏သေလးစပါးလယ္ကြက္
မွ ေကာက္ႏွံပန္းတဆုပ္ကုိ ခူးယူ၍ မိမိ၏ဦးေသွ်ာင္၌ ပန္ဆင္ခ့ဲမိရာ မင္းၾကီးထက္အလ်င္သုံးစြဲမိေသာေၾကာင့္ သီလပ်က္ရသည္" ဟု သံတမန္မ်ားအား ေျပာျပေသာအခါ "သူေဌးမင္းတြင္ ခုိးလုိေသာစိတ္မရွိခ့ဲ၍ အဒိႏၷာဒါနမ
ျဖစ္ပါ" ဟု တမန္မ်ားက ေျပာၾကျပီး  ‘ကုရုဓမၼ’ကုိ ထပ္မံ၍ ေရးကူးၾကျပန္သည္။
ထုိ ့ေနာက္ သံတမန္မ်ားသည္ သူေဌးၾကီး လမ္းညႊန္လုိက္ေသာ တင္းျခင္အမတ္ထံသုိ ့ လာခ့ဲၾကျပန္သည္။

တင္းျခင္းအမတ္သည္လည္း "တခါက စပါးမ်ားကုိ တင္းျဖင့္ျခင္တြယ္ရာျခင္တြယ္ျခင္းမျပဳေသးေသာ စပါးပုံမွ စပါး
မ်ားကုိယူ၍ အမွတ္အစုျပဳလုပ္ခ့ဲမိသည္။ စပါးမ်ားျခင္တြယ္ျပီးေသာအခါ ထုိအမွတ္အစုစပါးမ်ားကုိ ေကာက္ယူ၍ စပါးပုံတပုံ၌ အမွတ္တမ့ဲေရာထည့္လုိက္မိရာ ျခင္တြယ္ျပီးေသာ စပါးပုံ၌ေရာထည့္မိလား၊ မျခင္တြယ္ရေသးေသာ စပါးပုံ၌ ေရာထည့္မိလား ကြဲကြဲျပားျပား မသိပါ။ ျခင္တြယ္ျပီးသားစပါးပုံ၌သာ ေရာထည့္ခ့ဲမိလွ်င္ စပါးရွင္သည္ နစ္နာ၍ မိမိသီလလည္း ပ်က္စီးရပါလိမ့္မည္"ဟု တမန္မ်ားအား ေျပာျပရာ တမန္မ်ားက "ခုိးလုိေသာစိတ္မရွိသ
ျဖင့္ သီလမပ်က္ပါ" ဟု ေျပာဆုိၾကျပီးလွ်င္  ‘ကုရုဓမၼ’ကုိ ေရးကူးယူၾကျပန္သည္။ ထုိ ့ေနာက္ တင္းျခင္အမတ္ညႊန္
ျပလုိက္ေသာတံခါးမႈးထံသုိ ့ ေရာက္ၾကရျပန္သည္။

တံခါးမႈးသည္လည္း တရံေရာအခါ တံခါးဝနားသုိ ့ေရာက္လာၾကေသာ ေမာင္ႏွမ ၂ ေယာက္အား လင္မယားအ
ထင္ႏွင့္ ေျပာဆုိခ့ဲမိသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ သူ ့သီလပ်က္သည္ဟုယူဆေၾကာင္း ေျပာသည္။ တမန္မ်ားက"လင္မယား
ထင္၍ ေျပာဆုိမိျခင္းသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင့္သီလမပ်က္ပါ" ဟု ေျပာၾကျပီးလွ်င္  ‘ကုရုဓမၼ’ကုိ ထပ္မံေရးကူးၾက
ျပန္သည္။ ျပီးလွ်င္ တံခါးမႈးညႊန္ၾကားလုိက္ေသာ ျပည့္တန္ဆာမထံသုိ ့ ဆက္လာခ့ဲၾကျပန္သည္။

ျပည့္တန္ဆာမသည္လည္း "တခ်ိန္က အမ်ဳိိးသားတေယာက္ထံမွ ေငြေၾကးလက္ခံထားျပီး မေက်ေသးမီ အျခား
အမ်ဳိးသားတေယာက္ထံမွ အဖုိးအခကုိလက္ခံရန္ လက္ျဖန္ ့မိခ့ဲသည္။ ယူကားမယူမိခ့ဲ---။ ထုိ ့အေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိသီလသည္ ပ်က္စီးခ့ဲရျပီထင္ပါသည္"ဟု တမန္မ်ားအား ေျပာျပရာ တမန္မ်ားက လက္ျဖန္ ့ရုံမွ်ျဖင့္ သီလ
မပ်က္ပါ။ သီလသည္ အလြန္စင္ၾကယ္လွပါသည္"ဟု ေျပာဆုိၾကျပီးေနာက္  ‘ကုရုဓမၼ’ကုိ ေရႊျပားေပၚမွာ ေရးကူး
ယူၾကျပန္သည္။

ဤသုိ့ျဖင့္ တက်ိပ္တေယာက္ေသာသူတုိ ့၏သီလကုိ ေရႊျပား၌ ေရးကူးခ့ဲၾကျပီးလွ်င္ ကာလိဂၤမင္းအားဆက္သၾက
သည္။ ကလိဂၤမင္းသည္ ‘ကုရုဓမၼ’ကုိ ေစာင့္ထိန္းရာ တခဏ၌ပင္ ကာလိဂၤတုိင္း၌မုိးရြာသျဖင့္ ေဘးသုံးပါးတုိ့သည္
လည္း ျငိမ္းေအးသြားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံသည္လည္း သာယာဝေျပာလာသည္။

ဇာတ္ေပါင္း။         ။ ျပည့္တန္ဆာမ- ဥပၸလဝဏ္ေထရီ၊ တံခါးမႈး- ပုဏၰမေထရ္၊ ေျမတုိင္းအမတ္- ကစၥည္းမေထရ္၊
                        တင္းျခင္အမတ္-ေမာဂၢလာန္မေထရ္၊ သူေဌး-အရွင္သာရိပုတၱရာ၊ ရထားထိန္း- အရွင္အႏုရုဒၶါ၊
                        ပုေရာဟိတ္- ကႆပမေထရ္၊ အိမ္ေရွ့မင္း- နႏၵပညာရွိ၊ မိဖုရားၾကီး- ရာဟုလာမယ္ေတာ္၊
                        ဓနဥၥယေကာရဗ်မင္း- ဗုဒၶ။

အႏွစ္ခ်ဳပ္။           ။ လူတုိင္းသီလက်င့္လွ်င္ တုိင္းျပည္ေအးခ်မ္းသာယာသည္။


No comments: