Total Pageviews

Monday, March 16, 2015

ျမန္မာရဟန္း သကၤန္းအေရာင္ျမန္မာရဟန္း သကၤန္းအေရာင္

         ေထရဝါဒီဗုဒၶဘာသာဝင္ႏုိင္ငံစုံစုံကုိမဆုိထားဘိ၊ ယေန ့ကာလ  ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ရဟန္း
ရွင္တုိ ့ေလာကမွာပင္ သကၤန္းေရာင္တေသြးညီမဟုတ္သည္ကုိ သတိထားမိပါသည္။ ေရွးေခတ္ …အထူးသျဖင့္မုဒုလကၡဏပ်ဳိ ့ဆရာတြင္းသင္းမင္းၾကီးတုိ ့ေေခတ္ကေရာ ဘယ္လုိသကၤန္းအေရာင္အ
ေသြးမ်ား ဝတ္ရုံေတာ္မူၾကပါလိမ့္နည္း ဟု သိလုိစိတ္ျဖစ္ေပၚခ့ဲပါသည္။

မုဒုလကၡဏပ်ဳိ ့တြင္ ပစၥုပၸန္ဝတၳဳ ရဟန္းအေၾကာင္းပါဝင္သည္။ အတိတ္ဝတၳဳ ရေသ့အေၾကာင္းပါသည္။
ရဟန္းအေၾကာင္းတြင္ ရဟန္းသကၤန္းအေၾကာင္းပါေလသည္။
လကၡဏာေကြးေလြး ၊ သူေကာင္းေသြးလွ်င္
သံေလးခ်ီေငၚ ၊ သုံးလူ ့ေဘာ္၏
ႏႈတ္ေတာ္ေထြသာ ၊ ေဒသနာကုိ
ၾကားကာျငိမ့္ျငိမ့္ ၊ သဒၶါစိမ့္၍
ႏွစ္သိမ့္ဝမ္းသာ ၊ သာသနာ၌
မ်က္ႏွာလည့္လည္၊ ရင္းေရွ ့တည္လ်က္
ဖန္ရည္နီျမန္း ၊ ဝတ္သကၤန္းႏွင့္
ရဟန္းသူမြန္ ၊ ျဖစ္ျပီးတြန္ေသာ္……။(၂)

ညက္ေျချပာလ့ဲ ၊ ေစာႏြဲ ့ႏြဲ ့ႏွင့္
ရစ္ဖြဲ ့သစၥာ ၊ ေမတၱာေရွ ့ေဆာင္
ေပ်ာ္ရေအာင္လွ်င္ ၊ လယ္ေခါင္ႏႈန္းႏွန္း
ဖန္ရည္စြန္းသား ၊ သကၤန္းခြါခြါ
ပရိကၡရာစြန္ ့စြန္ ့၊ ရဟန္းဘာဝ
သိကၡာခ်၍ ၊ လုံ ့လၾကိဳးေလ်ာ့
လူျဖစ္ေတာ့အ့ံ…..။ (၅)

ဖားဖားသြန္းသြန္း ၊ ေရႊသကၤန္းတုံ
နီျမန္းေဖာက္ျပန္ ၊ ကာလသြန္သည္
လူ ့ဌာန္ျပန္အ့ံ ငင္းငင္းတည္း…။ (၈)

          ရေသ့အေၾကာင္းေျပာသည့္ သကၤန္းကဗ်ာကုိေတာ့ ဆြမ္းခံၾကြေတာ္မူခန္းမွာ ေဖာ္ျပသည္။
ဆြမ္းခံခ်ိန္သင့္ ၊ ခါေရာက္လင့္ေသာ္
လွတင့္လွတယ္ ၊ ရႈဘြယ္အ့ံေလာက္
သစ္ေခါက္နီျမန္း ၊ ေလွ်ာ္သကၤန္းကုိ
အဝန္းညီရစ္ ၊ သပၸါယ္လွစ္၍ ……။(၂၃)

          ႏႈိင္းယွဥ္သုံးသပ္စရာ စကားႏွစ္ရပ္ကုိ ထပ္မံတင္ျပပါမည္။ ရဟန္းအတြက္ (က) ဖန္ရည္နီျမန္း ၊ ဝတ္သကၤန္း …ဟုျဖစ္၏။ ရေသ့အတြက္ (ခ) သစ္ေခါက္နီျမန္း ၊ ေလွ်ာ္သကၤန္း..ဟု ျဖစ္၏။ (က၊ခ)
တခုစီတြင္ စကားလုံးအေရအတြက္မမ်ားလွ၊ သုိ ့ေသာ္ ေျပာစရာမ်ားလွသည္။ ေျပာမွလည္း ဆုိလုိရင္း အေပၚ လႊမ္းျခဳံမိေပမည္။

          “ဖန္ရည္“ဟူသည္ ဖန္ေသာအရသာရွိေသာအရည္ကုိ ေခၚေၾကာင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ႏုိင္သည္။ ျပဳံးရႊင္ဖြယ္စကားျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္၊ သုိ ့ေသာ္ အတည္အတ့ံေျပာျခင္းပါ။ 
စာေပအဆုိအရ--- အဆီအေစးမ်ားသည့္အတြက္ ေရကုိစုပ္ငုံထားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အဆီအေစးျဖစ္တ့ဲေရမ်ားယုိစီးထြက္တတ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း အဆီအေစးမ်ာေသာ အေခါက္အပြင့္ အသီးအသားအႏွစ္မ်ားကုိ “ဖန္ရည္“ဟု ေခၚပါသည္။ ဖန္ရည္ ကုိ “ဆုိးရည္“ဟု လည္း ေခၚပါသည္။

          သုိ ့ေသာ္ ဖန္ရည္တုိင္းကုိ မဆုိလုိပါ၊ အေရာင္အေသြးကုိလည္း ေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ ဤသည္ကုိ ရည္ရြယ္၍ “ဖန္ရည္“ဟူသည္ ဖန္ေသာအရသာရွိေသာအရည္ကုိ ေခၚေၾကာင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ႏုိင္ေၾကာင္း ၾကဳိတင္စကားဆုိထားခ့ဲပါသည္။ ဖန္ရည္ဟူသည္ ဖန္ရည္လည္း ျဖစ္ရမည္ တခ်က္၊ အနီအေရႊေရာစပ္ေသာ အေရာင္အေသြးလည္း ရွိရမည္တခ်က္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ ၂ ရပ္ႏွင့္ညီပါမွအပ္စပ္ေသာ “ဖန္ရည္“ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
 ဟုတ္ပါ၏။ အပ္စပ္ေသာဖန္ရည္…။ 
တနည္းအားျဖင့္အပ္စပ္ေသာ ဆုိးရည္ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။

          ဖန္ရည္၏ဗ်ဳပၸတ္၊ ဖန္ရည္အေရာင္၊ ဖန္ရည္ကုိ ဆုိးရည္ဟု ေခၚပုံအေၾကာင္း ဆုိခ့ဲပါျပီ။ ဤမွစ၍ အသိရလြယ္မည့္ ဆုိးရည္ဟူေသာေဝါဟာရကုိ သုံးစြဲကာ တင္ျပပါမည္။ ဆုိးရည္ကုိ ေဖာ္ျပပါအမ်ဳိးအစား ၆ မ်ဳိးမွထုတ္လုပ္သည္။
၁- ပင္စည္ဆုိးရည္
ထန္းက်င့္ ေခၚ တိန္းညက္ပင္ ေခၚ သေဘၤာနီေဆးပင္ (မဥၨိ႒ ၊ ဝိကသ) Indian Madder (Rubia Cordifolia) အပင္မွာ ကင္ပြန္းခ်ဥ္ပင္ႏွင့္တူ၏။ အခြံအကာမွာ အေရာင္မရွိပါ။ အႏွစ္ကုိ ေရေႏြးမွာစိမ္
က ပန္းေရာင္ေသြးထြက္သည္။ အဝတ္ျဖဴကုိ ထန္းက်င့္ရည္ဆုိးလွ်င္ နီလြင္ေသာအဝတ္ျဖစ္၏။ ထန္းက်င့္ပင္စည္ဆုိးရည္မူကား မသုံးအပ္ပါ။ (နံ ့သာနီရွာမရပါက ထန္းက်င့္ႏွစ္ကုိ နံ ့သာနီအစား ေဆးေဖာ္ရာမွာ သုံးသည္။)
ပိႏၷဲႏြယ္ပင္ (ပိႏၷဲပင္မဟုတ္) ပင္စည္ဆုိးရည္ကုိလည္း မသုံးအပ္ေပ။ ပိႏၷဲႏြယ္ကုိျပဳတ္လွ်င္ နႏြင္းေရာင္ထြက္သည္။

၂- အသီးဆုိးရည္
မသုံးအပ္ေသာအသီးဆုိးရည္ဟုမရွိ၊ သုိ ့ေသာ္ အနီ-အစိမ္း-အျပာေရာင္မွာ သကၤန္းေရာင္မဟုတ္ေသာ
ေၾကာင့္ မဆုိးရပါ။

၃- အပြင့္ဆုိးရည္
ဝတ္ပန္းပြင့္ ေခၚ ဆူးပန္းပြင့္ Safflower, Carthamus Tinctorius , ႏွင့္  ၊ ေပါက္ပြင့္ဆုိးရည္မူ မသုံးစြဲအပ္ပါ။

၄- အေခါက္ဆုိးရည္
ေတာက္ရပ္ေခါက္ ႏွင့္ ၾကပုိင္ ေခၚ မဒမပင္ေခါက္ကုိမူ မသုံးအပ္ပါ။ မဒမေခါက္မွာ အညဳိေရာင္ထြက္
သည္။ ေတာက္ရပ္အေခါက္ဆုိးရည္မူမအပ္ေသာ္လည္း ေတာက္ရပ္ရြက္မွာ အရသာခ်ဥ္သည္။ အခ်ဥ္ကအေရာင္ကုိထိန္းသည္။ အေခါက္မအပ္စပ္ေသာ္လည္းပိႏၷဲဆုိးထားေသာ သကၤန္းေရာင္
မကၽြတ္ေအာင္ ေတာက္ရပ္ရြက္ဆုိးရည္ႏွင့္ ထပ္အုပ္ရ၏။
သကၤန္းဆုိးအပ္ ၊ ေတာက္ရပ္တစည္း။ (မဃေဒဝလကၤာသစ္၊ ၅ဝ၆)


၅- အရြက္ဆုိးရည္
မဲရြက္ Indigo Plant, Indigofera tinctoria ႏွင့္ ဒန္းရြက္ Henna tree, Lawsnia insemis တုိ ့မွာမူ အျပာေရာင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မသုံးစြဲရပါ။

၆- အျမစ္ဆုိးရည္
နႏြင္းျမစ္ဆုိးရည္မသုံးစြဲအပ္ပါ။

          ဖန္ရည္ ေခၚ ဆုိးရည္အေၾကာင္းျပီးလွ်င္ မအပ္စပ္ေသာသကၤန္းအေရာင္မ်ားအေၾကာင္းျဖစ္
သည္။ မအပ္ေသာအေရာင္ဆုိးထားသည့္သကၤန္းကုိမဝတ္ရပါ။ မအပ္ေသာအေရာင္ကုိဆုိးထားမိပါက ဖြပ္ေလွ်ာ္ျပီးအပ္စပ္ေသာအေရာင္ကုိ ထပ္ဆုိးရသည္။ ထပ္မံေဆးဆုိးေသာ္လည္း မအပ္ေသာ
အေရာင္စြဲျမဲပါက အိပ္ရာခင္းစသည္ျပဳျပီး အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။ မအပ္ေသာသကၤန္းအေရာင္ ၆ မ်ဳိးဟု ဝိနည္းမဟာဝါ၊စီဝရကၡႏၶကတြင္ ဆုိပါသည္။
၁-ညဳိေမာင္းေသာအေရာင္ (သကၤန္းျပာ၊ ပန္းေရာင္သကၤန္း)
ဥပမာ- ေအာင္မဲညဳိပြင့္,Clitoria ternatea, ႏွမ္းၾကပ္ပြင့္, Flax,Linesead, Linum Usitatissimum, ေကာင္းကင္ျပာေရာင္ (ညဳိ-အတြက္)။ အမည္း+အျပာ+အနီေရာစပ္လွ်င္ အနီေဖ်ာ့ပန္းေရာင္ ျဖစ္သည္။ အနီေဖ်ာ့ပန္းေရာင္ကုိ (ေမာင္း)ဟု ဆုိလုိသည္။ ညဳိ-ဟူသည္ အျပာေရာင္ကုိ ဆုိလုိသည္။
ဝိသုဒၶိမဂ္၊နီလကသုိဏ္းခန္းတြင္ ဝတ္ဆံ၊အညွာမပါေသာ ေအာင္မဲညဳိပြင့္ကုိ ကသုိဏ္းအာရုံတခုအျဖစ္ ျပဆုိသည္။ ေအာင္မဲညဳိပြင့္ကုိ ဝိသုဒၶိမဂ္အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆရာမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေဖေမာင္တင္ ႏွင့္ ဘိကၡဳဉာဏေမာဠိတုိ ့က Morning glory flower ဟုလည္းေကာင္း၊ Clitoria ဟုလည္းေကာင္း ျပန္ဆုိၾကေလသည္။ 

၂- ဝါေရႊေသာအေရာင္ (ေရႊဝါေရာင္သကၤန္း)
ဥပမာ- မဟာေလွကားပန္းပြင့္အေရာင္။ မဟာေလွကားပန္းဟူသည္ စြယ္ေတာ္ပန္းအႏြယ္ဝင္ျဖစ္သည္။  စြယ္ေတာ္ပန္းသည္ အျဖဴ ၊ အနီ ၊ ပန္းေရာင္၊ အျပာ ၊ အဝါဟု အေရာင္မ်ဳိးစုံရွိသည္။ ဤတြင္ ေရႊဝါေရာင္ မဟာေလွကားပန္းပြင့္ကုိ ဆုိလုိသည္။
ဝိသုဒၶိမဂ္၊ ပီတကသုိဏ္းခန္းတြင္ မဟာေလွကားပန္းကုိ ကသုိဏ္းအာရုံတခုအျဖစ္ေဖာ္ျပသည္။ ဦးေဖေမာင္တင္၏ဝိသုဒၶိမဂ္အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္က မဟာေလွကားပန္းကုိ Bauhinia ဟု ေဖာ္ျပသည္။

၃-နီေသာအေရာင္ (အနီေရာင္သကၤန္း)
ဥပမာ- လယ္ေခါင္ရန္းပြင့္,Hibiscus, ၾကက္ေသြးရင့္ေရာင္၊ ငါးရွဥ့္ေသြးေရာင္,Maroon ဟု အဂၤလိပ္ဘာသာအေခၚရွိသည္။ ဝိသုဒၶိမဂ္၊ ေလာဟိတကသုိဏ္းခန္းတြင္ လယ္ေခါင္ရန္းပြင့္အပါအဝင္ မုိးေစြပန္း ၊ လိပ္ဆူနီပြင့္တုိ ့ကုိ ကသုိဏ္းအာရုံအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဦးေဖေမာင္တင္၏ ဝိသုဒၶိမဂ္
ဘာသာျပန္က လယ္ေခါင္ရန္းပြင့္ကုိ Shoe flower ဟု ဆုိသည္။

၄- မည္းနက္ေသာအေရာင္ (သကၤန္းအနက္၊ သကၤန္းအမဲေရာင္)
ဥပမာ- မီးေသြးအေရာင္၊ ဆင္ပုတီးေစ့အေရာင္၊ ပုတီးနက္ေစ့ေရာင္။ေရစုိစြတ္ေသာက်ီးကန္းငွက္
အေရာင္။
၅-အနီရင့္ေရာင္
ဥပမာ - ကင္းေျခမ်ားေက်ာကုန္းအေရာင္သကၤန္း
၆- ေဖ်ာ့ေတာ့ေသာအေရာင္
ဥပမာ- ဖက္ရြက္ေရာ္က့ဲသုိ ့ေဖ်ာ့ေတာ့ေသာအေရာင္၊ (ပဒုမၼာၾကာပြင့္က့ဲသုိ ့နီေဖ်ာ့ေသာအေရာင္
သကၤန္း)

         လူဝတ္ေၾကာင္တုိ ့မွာ ဆံပင္ကုိၾကဳိက္ရာအေရာင္ေဆးဆုိးႏုိင္ေသာ္လည္း ရဟန္းသကၤန္းမွာ ၾကဳိက္ရာအေရာင္သကၤန္းဆုိးပုိင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ဆုိးရည္စာရင္းအရ သိႏုိင္ေပ၏။ ဘယ္လုိသကၤန္း
အေရာင္ကုိ ဝတ္ရုံေတာ္မူၾကမည္နည္း။
၁- အနီေရာင္ဆုိးရည္ ဆုိးေသာအၾကိမ္အေရအတြက္မ်ား၍ အညိဳေရာင္ျဖစ္သြားလွ်င္ ဝတ္ရုံႏုိင္သည္။
၂- အနီေရာင္ဆုိးရည္ဆုိသကၤန္းဖြတ္ေလွ်ာ္ဖန္မ်ား၍ ေဆးေရာင္က်ကာ အဝါေရာင္ေျပာင္းသြားလွ်င္ ဝတ္ရုံႏုိင္သည္။
၃- မူလပင္ကုိအေရာင္သည္ အလြန္အမင္း ရဲရဲေတာက္ေစြးေစြးနီမဟုတ္ေသာအနီေရာင္ျဖစ္လွ်င္လည္း ဝတ္ရုံႏုိင္သည္ဟု ဆရာအဆက္ဆက္တုိ ့ေရးသားမိန္ ့ဆိုၾကေပသည္။

          တြင္းသင္းမင္းၾကီး၏မုဒုလကၡဏပ်ဳိ ့လာ ရဟန္း ႏွင့္ ရေသ့တုိ ့သည္ နီျမန္းေသာသကၤန္း
အေရာင္ကုိ ဝတ္ရုံၾကသည္ဟု သိရ၏။ အျခားေသာစာဆုိမ်ား၏သကၤန္းအေရာင္ဖြဲ ့ဆုိပုံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါသည္။
ဖန္ရည္နီျမန္း ၊ သကၤန္းပစၥဴ ….(ဘုံခန္း၊ ၄၉။)

စိန္ပန္းေမာင္းဝါ ၊ သကၤန္းလ်ာကုိ ….။(ဆုေတာင္းခန္း၊ ၈၅။)
ေနာက္ေတာ္ပါသည္ ၊ သကၤန္းအရိပ္
ခ်ိပ္ခ်ိပ္ေမာင္းေစြး ၊ သက္တင္ေရးသုိ ့
လွ်ပ္ေျပးလက္လက္ ……။(ဆုေတာင္းခန္း၊ ၁၆၈။)

အရဟတၱဓဇ ၊ ကာသာဝဟု
နာမအႏြတ္ ၊ ဝစနတ္ႏွင့္
ေလ်ာက္ပတ္ညီစြာ ၊ ရဟႏ ၱာ၏
ဝိရာဂတၱ ၊ သဘာဝကုိ
ေဖာ္ျပရိပ္ျခည္ ၊ တမ္းခြန္မည္သား
ဖန္ရည္စြန္းသား ၊ သက္တန္ရန္းသုိ ့
သကၤန္းနီစြတ္ ၊ ထဲႏွီးဝတ္၍
လတ္လတ္ေပၚရုံ ၊ ေလွ်ာ္ေတျခဳံလွ်က္……။ (ကုိးခန္း၊ ၂ဝ။)

သုရတၱစစ္ ၊ ဆုိးရည္ႏွစ္၍
ေျပျပစ္ေခ်ာမြတ္ ၊ ေစြးေစြးစြတ္သား
ခါးဝတ္နီျမန္း ၊ သက္တင့္ရန္းကုိ
ခါးပန္းၾကဳိးသြယ္ ၊ လွ်ပ္စစ္ႏြယ္ျဖင့္
ရႈဘြယ္လွေအာင္ ၊ ပန္းကာေႏွာင္မွ
ပေညာင္ညြန္ ့ဖူး ၊ မုိးတိမ္ဦးသုိ ့
ေရာင္ျမဴးမညစ္ ၊ လြင္သစ္သစ္ျဖင့္
စင္စစ္မမွား ၊ ရွင္ခ်စ္ဖ်ား၏
အလ်ားကုိးထြာ ၊ နံေျခာက္ထြာတည့္
မဇၥ်ိမာပုရိ ၊ သုံးျပန္ခ်ိႏွင့္
ပကတိလူ ၊ ခြဲယူဆက္ရာ
ၾကီးျမတ္စြာသား ၊ မဟာသုဂတ
စီဝရကုိ ၊ လွလွတင့္တယ္
ရုံသပၸါယ္၍ ……..။ (မဃေဒဝလကၤာသစ္၊ ၁၆။)

          ဤအဆုိအမိန္ ့မ်ားအရ ေရွးျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ သက္တန္ ့ေရာင္ ေခၚ မုိးတိမ္နီေရာင္၊ခ်ိပ္ေရာင္သကၤန္းေတာ္မ်ားကုိ ဝတ္ရုံၾကသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်လုိပါသည္။
အဝတ္သကၤန္း ၊ ေလွ်ာ္ေတသကၤန္းဟူေသာ သကၤန္းအထည္သားအေၾကာင္း ဆက္လက္
တင္ျပပါမည္။

အမရဒီပ
မတ္လ ၁၆ ၊ ၂ဝ၁၅

No comments: