Total Pageviews

Sunday, March 1, 2015

အလကၤာ ႏွင့္ အိမ္သာမူလက ပါဠိပိဋကတ္စာေပတြင္ အလကၤာက်မ္းမရွိေခ်။ သကၠတစာေပမွာသာ အလကၤာက်မ္း တုိ ့ရွိၾကေလသည္။ အလကၤာက်မ္းမ်ား၏အက်ဳိးေက်းဇူးကုိ အထူးသိျမင္ေတာ္မူေသာ သီဟုိဠ္ကၽြန္းေန
အရွင္သံဃရကၡိတမဟာေထရ္သည္ ပါဠိ(မဂဓ)ဘာသာျဖင့္ "သုေဗာဓာလကၤာရက်မ္း"ကုိ ျပဳစုေရးသား
ေတာ္မူ၏။ သုိ ့ျဖင့္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၁၇ဝဝ ေက်ာ္တြင္ ပါဠိအလကၤာက်မ္းေပၚထြက္လာသည္။

          သုေဗာဓာလကၤာရက်မ္းအဖြင့္ မဟာသာမိဋီကာ (ဋီကာေဟာင္း) ႏွင့္ "အတၳဗ်ာခ်ာ" ေခၚ သီဟုိဠ္ဘာသာအလကၤာနိႆယက်မ္းတုိ ့ကုိလည္း အရွင္သံဃရကၡိတကုိယ္တုိင္ ျပဳစုသည္။

          သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၁၇၁၁ ၊ ျမန္မာႏွစ္ ၅၂၉ မတုိင္ခင္ ပုဂံေခတ္ကတည္းက ဝုေတၱာဒယဆန္း
က်မ္းႏွင့္ သုေဗာဓာလကၤာရက်မ္းတုိ ့ ျမန္မာျပည္သုိ ့ေရာက္ရွိသည္ဟု ယူဆရသည္။

          အခ်ဳိ ့က အင္းဝေခတ္ ထူပါရုံဒါယကာ ဘုရင္နရပတိ (ျမန္မာႏွစ္ ၈၄ဝ နန္းတက္) လက္ထက္ အရွင္ဝရစကၠပါလေထရ္ သီဟုိဠ္သုိ ့ပညာေတာ္သင္ၾကြသည္။ သီဟုိဠ္ဘာသာေလ့လာသည္။ ျမန္မာ
ျပည္သုိ ့ျပန္ၾကြရာတြင္ သုေဗာဓာလကၤာရက်မ္းႏွင့္ အတၳဗ်ာခ်ာကုိ သယ္ေဆာင္လာခ့ဲသည္။
 ျမန္မာႏွစ္ ၈၄၄ မတုိင္မီ အတၳဗ်ာခ်ာကုိ သီဟုိဠ္ဘာသာမွ မာဂဓီ (ပါဠိ)ဘာသာသုိ ့ျပန္ဆုိခ့ဲသည္။
 အခ်ဳိ ့ေနရာတြင္ ကုိယ္ပုိင္အယူအဆမ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားခ့ဲသည္။ ယင္းက်မ္းမွာ ယခုအခါ "အလကၤာ
ဋီကာသစ္" ဟု လူသိမ်ားသည္။

          ေနာင္တြင္ အရွင္ဝရစကၠပါလေထရ္သည္ "သီဟုိဠ္ေရာက္မေထရ္"ဟု ထင္ရွားသည္။ 
ယင္းေထရ္ကုိပင္ "သီရိဓမၼကိတၱိေထရ္"ဟု အလကၤာဘာသာဋီကာနိဒါန္းတြင္ ဆုိသည္။

          ျမန္မာ ၈၃ဝ ခုႏွစ္ (A.D.1468) ဖြား ေမာင္ေမာက္ (အရွင္မဟာရ႒သာရ) သည္ သီဟုိဠ္
ေရာက္ေထရ္၏ ညီ-တပည့္ျဖစ္ျပီး အသက္ ၁၆ ႏွစ္တြင္ ဘူရိဒတ္လကၤာကုိ ေရးဖြဲ ့ခ့ဲသည္။

          ေညာင္ရမ္းေခတ္ စေနမင္းလက္ထက္တြင္ သုေဗာဓာလကၤာရရာသီစု ေပၚထြက္ျပီး ပထမေတာင္ငူေရာက္ ပရကၠမဆရာေတာ္က ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အလကၤာနိႆယ စေရးသည္။

          ပါဠိအလကၤာက်မ္း သုေဗာဓာလကၤာရ၏ သမုိင္းေကာက္ေၾကာင္းအက်ဥ္းကုိ ဆုိခ့ဲျပီးတုိင္း
 ေျခရာေကာက္ၾကည့္သျဖင့္ မွတ္သားထားခ်က္ျဖစ္သည္။ ယခုအလကၤာက်မ္းဘယ္ေနရာေရာက္ေန
သလဲ ေမးပါက ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၊ သာသနာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးက်င္းပ
ေသာ ပါဠိပထမျပန္စာေမးပြဲ၊ ပထမၾကီးတန္းျပ႒ာန္းက်မ္းစာျဖစ္ေနပါသည္။

          ပထမၾကီးတန္းဝင္မည့္စာသင္သားတဦးအေနျဖင့္ အကၽြႏု္ပ္သည္ သုေဗာဓာလကၤာရက်မ္းပါဠိ
ကုိ ခ်မ္းသာၾကီးဆရာေတာ္၏ အလကၤာရတၳေမဒနီ၊ ပန္းကုံးဆရာေတာ္အရွင္ကုမာရ၏ အလကၤာပန္း
ကုံး၊ အမရပူရ မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္၏ အလကၤာဘာသာဋီကာအကူအညီျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူခ့ဲပါ
သည္။ ရန္ကုန္ဘေဆြ၏ သီကုံးပန္းသြင္ ေရးဖြဲခ်င္ေသာ္၊ ေမွာ္ဘီဆရာသိန္း၏ ေပါရာဏဒီပနီတုိ ့ကုိ လည္း ဆရာသမားမ်ား၏လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ရွာေဖြဖတ္မွတ္ခ့ဲဖူးပါသည္။

          အရွင္သံဃရကၡိတမဟာေထရ္၏သုေဗာဓာလကၤာရက်မ္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရသစာေပကုိ အသက္ဝင္ေအာင္ အသက္သြင္းတတ္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ အလကၤာက်မ္းတြင္ ေဒါသ၊ဂုဏ္၊အလကၤာရ၊ ရသတုိ ့ကုိ ျပည့္စုံခမ္းနားစြာ ထည့္သြင္းျပဆုိထား၏။ စာဖတ္သက္ရင့္ေလေလ ၊ တန္ဖုိးကုိ ျမင္ေလေလ ျဖစ္မိသည့္ က်မ္းစာျဖစ္ပါသည္။

          ယင္းက်မ္း၏ ေဒါသခန္းမွ "ဝိရုဒၶတၳႏ ၱရေဒါသ" အေၾကာင္း ေတြးမိ၊ ေတြ ့မိသမွ်ကုိ ေဆြးေႏြးလုိပါသည္။

          ဝိရုဒၶတၳႏ ၱရေဒါသဆုိတာ ဘာလဲ။ အလုိရွိအပ္ေသာအနက္မွာ အလုိမရွိအပ္ေသာ ဆန္ ့က်င္
ဘက္အနက္ပုိတမ်ဳိး ပူးကပ္ေနေသာပုဒ္ကုိ ဝိရုဒၶတၳႏ ၱရေဒါသသင့္သည္ဟု ဆုိ၏။ ေဝါဟာရတခုမွာ ႏွစ္ခြအဓိပၸါယ္အနက္ပူးတြဲသည့္အျပစ္ေဒါသျဖစ္သည္။ ျမန္မာပုံစံအျဖစ္-- ေရႊပန္း၊ စိန္၊ သီးမ်ဳိးခုိင္ညွာ လ-ျပြတ္တည္း၊ ဘီလူးသြားကုိ လ-ျဖဲတည္း၊ မုဆုိးခ်ဳံက လ-ေခ်ာင္းတည္း၊ မုိးမွာေရႊၾကယ္ လ-ဥတည္း၊ တရားထားသုိ ့လ-ထစ္တည္း…စသည္စသည္ကုိ ျပဆုိၾကသည္။

          ဒါတင္  မကေသးပါေခ်။ ေဝါဟာရသူေဌး တြင္းသင္းမင္းၾကီး၏ မုဒုလကၡဏပ်ဳိ ့လာ အသုံးေဝါဟာရတခုသည္လည္း ဆန္ ့က်င္ဘက္ ႏွစ္ခြအဓိပၸါယ္ပါေသာေဒါသသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာျပန္အလကၤာက်မ္း ဆရာတုိ ့က ဆုိၾက၏။  ယင္းကား "အိမ္သာ"ပင္ ျဖစ္၏။

ထုိေရာအခါ ၊ လိမၼာဆန္းျပား
မိဖုရားကား ၊ တံခါးမ-က
ထြက္လာစဝယ္ ၊ သံျမခြန္းခ်ဳိ
မိန္ ့ဟဆုိ၏။
ရွင္ပ်ဳိဘုန္းဝါ ၊ ငါတုိ ့မွာလွ်င္
ေပ်ာ္ရာရိပ္ျငိမ္ ၊ အိမ္မရွိေသး
မေႏွးခၽြံခၽြံ ၊ မင္းၾကီးထံမွာ
ရမၼဏိယာ ၊ အိမ္သာဘုံခြင္
ေတာင္းေစခ်င္ဟု ၊ သြန္သင္ေစလႊတ္
ေဗာဓိသတ္လည္း ၊ မုိက္ျမတ္အႏၶ
တဏွာ့ႏုိင္ငံ ၊ လုိက္မွားကၽြံ၍
မင္းထံစုိးကပ္ ၊ တင့္အပ္သာေညာင္း
ပန္ထြာေတာင္းေသာ္…….။ (၆၃)

ဆရာရေသ့အား အၾကည္ညဳိၾကီးသူ ဘုရင္မင္းတရားသည္ မိဖုရားကုိ ရေသ့အား စြန္ ့လႈသည္။ 
ရေသ့သည္ လႈဖြယ္ပစၥည္းမိဖုရားကုိ လက္ခံယူျပီး နန္းေတာ္မွထြက္လာၾကရာ လမ္းတြင္ ေနထုိင္ေရး
အတြက္ ေတြးမိသူမိဖုရားက ဘုရင့္ထံတြင္ အိမ္ေတာင္းပါေလဟု ရေသ့ကုိ တုိက္တြန္း၏။ ကဗ်ာဆရာက ရုိးရုိးမေျပာ။
ရမၼဏိယာ ၊ အိမ္သာဘုံခြင္
ေတာင္းေစခ်င္….ဟု ေျပာပါသည္။ ရမၼဏိယာဆုိတာ ေပ်ာ္ေမြ ့ဖြယ္ေကာင္းေသာ ဆုိလုိ၏။

          ေနရာေကာင္း၊ ေနရာမြန္၊ သာသာယာယာျဖစ္သည့ေနရာကုိ ဆုိလုိလွ်င္ "သာ"၏အေရွ ့မွာ ေနရာအမည္ကုိ ေဖာ္ျပသုံးစြဲေသာအေလ့အထတရပ္ ေရွးျမန္မာတုိ ့ရွိဖူးပါသည္။ ဥပမာ- နန္းေတာ္သာ၊ ေက်ာင္းသာ၊ ဥယ်ာဥ္သာ၊ အိမ္သာ….။
နတ္၌ျဖစ္သား ၊ ေကာင္းႏွစ္ၾသဇာ
နတ္ရသာကုိ ၊ မင္းလ်ာက်ဳိင္းထြား
ေန ့တုိင္းစား၍ ၊ နာဖ်ားမရွိ
မထိဆင္းရဲ ၊ အိမ္သာထဲဝယ
မကြဲတူကြ ၊ ေမြ ့ေလ်ာ္ၾကသည္
ေရွးကေကာင္းက်ဳိးၾကမၼာတည္း….။ (ဘူရိဒတ္လကၤာ၊ ၄၂) တြင္လည္းေကာင္း၊
မိပုေဏၰးကား
သူေဌးပ႑ိတ္ ၊ ပုေရာဟိတ္ဟု
ေက်ာ္ထိတ္ဝွန္တက္ ၊ ေဆြၾကင္ဘက္လွ်င္
ေတာထြက္ခ့ဲေျမာက္ ၊ တေန ့ေရာက္ေသာ္
မုိးေပါက္ေရၾကည္ ၊ က်ႏွင္းလည္သုိ ့
မ်က္ရည္ရႊမ္းရႊမ္း ၊ အိမ္သာဝွမ္းဝယ
တ-လြမ္းၾကံေအာက္ေမ့သတည္း ….။ (ကုိးခန္း၊ ၁၇၃)တြင္လည္းေကာင္း အရွင္မဟာရ႒သာရ က
 အိမ္သာေလ၏။

          ဟံသာဝတီဆင္ျဖဴရွင္လက္ထက္စာဆုိရွင္ရန္ေအာင္ကလည္း အိမ္သာျပန္၏။
ေဖ်ာက္ပါလွည့္ေလ ၊ ေပ်ာ္မေျပတည္း
တမ္းေရရြတ္လ်က္ ၊ အိမ္သာထက္ဝယ္
မဘက္မျပဳိင္၊ မွိန္းမႈိင္ေအာက္ေမ့
ေန ့မုိးအခ်ဳံး ၊ လခြဲလုံးဝယ္…….။

သနားေဖ်ာက္၍ ၊ ခ်စ္ေၾကာက္မေႏွး
ရွည္ေဝးလြမ္းတာ ၊ သုိ ့စင္ၾကာမူ
အိမ္သာရိပ္ျငိမ္ ၊ တင္းတိမ္ကာသန္း
ခ်ဴးပန္းလွတင့္ ၊ ေမြ ့ရာျမင့္ထက္
သခင့္အရန္ ၊ ကၽြႏု္ပ္ကၽြန္လွ်င္
ပူပန္ညႈိးခ်ဴံး ၊ လခြဲလုံးကုိ…။

အင္းဝေခတ္မွသည္ တြင္းသင္းမင္းၾကီးျဖတ္သန္းခ့ဲသည့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္မြန္းတည့္ခ်ိန္အထိ "အိမ္သာဟူသည္ သာယာေသာအိမ္၊ ေကာင္းေသာ-မြန္ျမတ္ေသာအိမ္"ဟု အနက္တခုတည္းသာ ရွိေပမည္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေနဝင္ဆည္းဆာခ်ိန္ေလာက္တြင္ "အိမ္သာ"မွာ မူလအနက္အျပင္ အနက္ပြားတခု ထပ္ဆင့္ဝင္ေရာက္ေၾကာင္း ေရႊက်င္နိကာယ၊ဒုတိယေျမာက္သာသနာပုိင္မဟာဝိသုဒၶါရုံဆရာေတာ္၏ ပရမတၳသရူပေဘဒနီက်မ္း၊ ဒုတိယအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၂ လာ "ပုဠဳဝက"အဖြင့္တြင္ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း
ေတြ ့ရပါသည္။
"အိမ္သာသုိ ့ဝင္ရာ ပုိးေလာက္ဝန္းအုံ မစင္ပုံကုိျမင္၍ စ်ာန္ရေသာ ရာဇျဂဳိဟ္ျမဳိ ့အဝင္ က်ဴံးအျပင္တြင္ ဘုရားျမင္ေတာ္မူေသာ မိဖုရားက့ဲသုိ ့"
(ဓမၼပဒ႒ကထာ၊ ၂၊ ၃၃၂ တြင္ ဇာတ္လမ္းအက်ယ္ကုိၾကည့္ပါေလ။)

ပရမတၳသရူပေဘဒနီက်မ္းကုိ ျမန္မာႏွစ္ ၁၂၂၇ တြင္ စတင္ေရးသားျပီး ၁၂၄၅ တြင္ အျပီးသတ္သည္
ဟု ယင္းက်မ္းပါဆရာေတာ္ၾကီး၏ေထရုပၸတၱိအရ သိရပါသည္။

အရွင္မဟာရ႒သာရ၊ ရွင္ရန္ေအာင္၊ တြင္းသင္းမင္းၾကီးတုိ ့သည္ အလကၤာက်မ္းကုိ ထုံးလုိေေခ်၊ ေရလုိေႏွာက္ႏုိင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း လုံးဝယုံၾကည္ပါသည္။ အလကၤာက်မ္းအရ အျပစ္ေဒါသသင့္ႏုိင္
မည့္ေဝါဟာရျဖစ္လွ်င္ ေရွာင္လႊဲကာ ေရးသားၾကမည့္သူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအျပင္ သူတုိ ့ေခတ္
သုံး အိမ္သာသည္ သာယာမြန္ျမတ္၊လွပေသာေနရာသာျဖစ္ျပီး ယခုေခတ္အိမ္သာေဝါဟာရလုိ အညစ္အေၾကးစြန္ ့သည့္ ေနရာ အဓိပၸါယ္ကုိမဆုိလုိပါေခ်။ ယင္းသုိ ့ျဖစ္ပါလ်က္ ေခတ္ေပၚျမန္မာ
အလကၤာဆရာတုိ ့၏ အလကၤာဓားထက္ထက္ကုိကုိင္စြဲကာ "အိမ္သာပါတ့ဲစာမွန္ရင္
ဝိရုဒၶတၳရေဒါသင့္ေစ" ဟု တခ်က္လႊတ္အမိန္ ့ခ်ေနျခင္းသည္ ေရွးဆရာမ်ား၏ေခတ္ကာလကုိ ရႈျမင္သုံးသပ္မႈနည္းျခင္း၊ ေဝါဟာရေရစီးေၾကာင္းကုိေလ့လာမႈအားနည္းျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေခ်သည္။
ထုိ ့ေၾကာင့္ ေရွးဆရာမ်ား၏စာတြင္ပါဝင္ေသာ "အိမ္သာ" သည္ ေဒါသသင့္ေၾကာင္း ေရးသားမႈ၊ စာသင္ငယ္တုိ ့အား ထပ္ဆင့္ပုိ ့ခ်မႈ၊ ေမးခြန္းထုတ္ကာေျဖဆုိေစမႈတုိ ့ကုိ ဆင္ျခင္သင့္ပါသည္။

          အရွင္မဟာရ႒သာရ မွသည္ တြင္းသင္းမင္းၾကီးတုိ ့ေခတ္အထိ မစင္အညစ္အေၾကးစြန္ ့ရာေန
ရာကုိ မည္သုိ ့ေခၚသနည္းေမးခြန္းကုိ မုဒုလကၡဏပ်ဳိ ့တြင္ အေျဖေပးထားပါသည္။

လူေပါင္းေျပာဝွန္ ့၊ မစင္စြန္ ့သား
မသန္ ့ေလႏုိး ၊ ေရအိမ္ဆုိးကုိ
မင္းစုိးေျမွာ္ေတြး ၊ ယူေတာ့ေပးက
အေရးမျမင္ ၊ ရေသ့ရွင္လည္း
စိတ္ရႊင္အားရမ္း ၊ ေျမာက္သည့္ဝမ္းျဖင့္
ခ်စ္ကၽြမ္းသက္ထား ၊ မိဖုရားအား
လက္ဖ်ားယွဥ္ကာဆက္လတည္း။ (၆၃)

-လက္ဖ်ားငင္ဆြဲ ၊ ေရအိမ္ထဲသုိ
ယွဥ္ႏႊဲေလာင္းျဖဴ ၊ ဝင္ေတာ္မူေသာ္
နန္းသူမယ္ညဳိ ၊ မလုိက္လုိ၍
လုိက္လုိေၾကာင္းေၾကာင္း ၊ တေခ်ာင္းေခ်ာင္းျဖင့္
ျဖားေယာင္းခ်ဳိသာ ၊ ဆုိေသာခါဝယ္
ရႊံ ့ရွာဘြယ္လိ ၊ မစင္တိလွ်င္
ျဖစ္ဘိရကား ၊ ေလာက္ဖြားဖြားႏွင့္
ဘုရားခ်စ္ရွင္ ၊ ျမင္လွည့္ပါဦး …..။ (၆၄)

စာဆုိေခတ္က အညစ္အေၾကးစြန္ ့ရာေနရာကုိ "ေရအိမ္" ဟု ေခၚေလသည္။ လုိခ်င္သည္ကုိ ရ
သျဖင့္ ဝမ္းသာလုံးဆုိ ့ကာ မုိးမျမင္၊ေလမျမင္၊ မိဖုရားႏွင့္အေပ်ာ္"ကဲ"ဖုိ ့သာ စိတ္ေရာက္ေနေသာ အေလာင္းေတာ္ရေသ့၏ မူရာဟန္ပန္ကုိ စာဖတ္သူမ်က္စိဝယ္ ျမင္မိလာ၏။ လူတကာယိုခ်စြန္ ့ထား
သည့္ ေရအိမ္ညစ္ထဲသုိ ့မဝင္လုိဟန္ မိဖုရား၏ "ဟင့္အင္း၊ ဟင့္အင္း"ဟု ဆုိႏြဲ ့ျငင္းဆန္၊ ႏွာေခါင္းကုိ ပုဝါစျဖင့္ပိတ္ကာေျပာဟန္ကုိ စိတ္မ်က္စိဝယ္ အေတြးပန္းခ်ီခ်ယ္မိ၏။

ညစ္ေၾကးတပ္မက္ ၊ ေရအိမ္ထက္ဝယ္
မရွက္သုိ ့ဟန္ ၊ ပစၥဳပၸန္မင့ဲ
ေလးတန္ႏြဲ ့စုိ ့၊ က့ဲရ့ဲဘုိ ့ကုိ
ခံတုိ ့ရစြာ ၊ သံသရာေသာ္
ဘယ္မွာေစ့စုံ ၊ ဆုိေရးကုံအ့ံ ။ (၇၅)

          ဤစာ၊ ဤကဗ်ာတုိ ့ကား "ကုိယ္ရုိ ့ေခတ္က အိမ္သာဆုိသဟာ ယခုေခတ္ေမာင္တုိ ့သိထားတ့ဲ ေနရာမဟုတ္ဘူးကြဲ ့၊ ေနခ်င့္စဖြယ္အိမ္ေဂဟာကုိဆုိတယ္၊ ေမာင္တုိ ့ေခတ္သုံး အိမ္သာကုိေတာ့ ေရအိမ္လုိ ့ေခၚသကြဲ ့" ဟု တြင္းသင္းမင္းၾကီးကုိယ္တုိင္ ေျပာေလဘိသေယာင္……။ 

အမရဒီပ
မတ္လ ၁၊ ၂ဝ၁၅

No comments: