Total Pageviews

Tuesday, January 28, 2014

အသားၾကီး ၁ဝ မ်ဳိးလာ " ေအာင္း" အရႈပ္ေတာ္ပုံ

                                                     (ပုံ- ၁ တိဘက္ႏြား)
ဝိနည္းဥပေဒအရ ရဟန္းေတာ္မ်ား မစားအပ္တ့ဲ "အကပၸိယမံသ" အသားၾကီး ၁ဝ မ်ဳိးကုိ ျမန္မာဘာသာ
အားျဖင့္ ေျပာၾကရာမွာ ၁) လူသား၊ ၂)ဆင္သား၊ ၃)ျမင္းသား၊ ၄)ေခြးသား ၊ ၅)ေျမြသား၊ ၆)ျခေသၤ့သား၊
၇)က်ားသား၊ ၈) က်ားသစ္သား ၊ ၉) ဝံသား ၊ ၁ဝ) ေအာင္းသား-- လုိ ့စာရင္းျပပါတယ္။ အမွတ္စဥ္ ၉ ျဖစ္
တ့ဲ ဝံသားကုိ တိတိက်က်ေျပာရာမွာေတာ့ "ဝက္ဝံသား" လုိ ့က်မ္းစာမ်ားမွာ ေတြ ့ရတယ္။

အမွတ္ ၁ဝ "ေအာင္း" ကုိ စူးစမ္းတ့ဲအခါ အယူအဆမ်ားစြာ ကြဲျပားေနတာ သတိျပဳမိပါတယ္။
ျမန္မာ-အဂၤလိပ္အဘိဓာန္နဲ ့ယုဒသန္ျမန္မာ-အဂၤလိပ္အဘိဓာန္ ၂ ေစာင္ကုိၾကည့္ရာမွာ "ေအာင္း" ေခၚတ့ဲ
သတၱဝါဟာတိဘက္ေဒသမွာ အမ်ားဆုံးေတြ ့ရတတ္တ့ဲ အေမႊးရွည္ ႏြားကုိ ေခၚေၾကာင္း ျပဆုိၾကတယ္။
အဂၤလိပ္ဘာသာ Yak, Tibet Bull လုိ ့ေခၚပါတယ္။ (ပုံ-၁ ၾကည့္) Yak က ႏြားအထီးကုိ ေခၚျပီး အမကုိ
ေတာ့ Dri သုိ ့မဟုတ္ Nak လုိ ့ တိဘက္ဘာသာနဲ ့ေခၚပါတယ္။

                                                          (ပုံ- ၂ ဟာယိန)
ဝိနည္းပါဠိေတာ္အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္၊ အသားၾကီး ၁ဝ မ်ဳိးအေၾကာင္းအဂၤလိပ္ဘာသာနဲ ့ရွင္းျပၾကတ့ဲ ရဟန္း
ပညာရွင္မ်ား၊ ပါဠိ-အဂၤလိပ္အဘိဓာန္မ်ားအလုိအရကေတာ့ "တရစ ၦ=ေအာင္း" ေခၚတ့ဲ သတၱဝါဆုိတာ
အာရွ နဲ ့ အာဖရိကတုိက္ေတြမွာ ေတြ ့ရတတ္တ့ဲ ဟာယိန (Hyena) ကုိ ညႊန္ျပၾကပါတယ္။ ျမန္မာစာအဖြဲ ့
ထုတ္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာအဘိဓာန္က "Hyena (also Hyaena) အာဖရိကႏွင့္ အာရွတုိက္တုိ ့တြင္ ေတြ ့ရ
သည့္ ေခြးႏွင့္တူ၍ အုပ္ဖြဲ ့ေနတတ္ကာ အေသေကာင္ကုိစားေလ့ရွိေသာ၊ ေလွာင္ရယ္သံအလား ေအာ္ျမည္
တတ္သည့္ ေတာရုိင္းတိရစ ၦာန္" လုိ ့ရွင္းျပတယ္။

တိပိဋကပါဠိ-ျမန္မာအဘိဓာန္-အတြဲ ၉၊ တ-ဝဂ္က "အာဖရိကတုိက္တြင္ အရွိမ်ား၍ ေမးရုိးအထူးသန္မာျပီး
လွ်င္ အပုပ္ေကာင္ကုိစားတတ္သည့္ အသည္းေၾကာင္ေသာ ေခြးအ။ အသားကုိစားသည့္ ရုိင္းေသာသတၱဝါ၊
၄င္းသတၱဝါသည္ သန္မာ၏၊ သုိ ့ေသာ္ သူရဲေဘာနည္း၏။ ေခြးၾကီး သုိ ့မဟုတ္ ဝံပုေလြႏွင့္တူ၏- Hyena,
Hyaena ကုိၾကည့္" လုိ ့ျပထားတယ္။  (ပုံ- ၂ ၾကည့္)

ဦးဟုတ္စိန္ရ့ဲ အမ်ားသုံးျမန္မာ-အဂၤလိပ္အဘိဓာန္ကေတာ့ "ဟာယိန (hyena), တိဘက္ႏြား (Yak)" ၂ မ်ဳိးလုံးကုိ "ေအာင္း"  လုိ ့ သိမ္းက်ဴံးျပဆုိထားတာေတြ ့ရပါတယ္။

                                                           (ပုံ- ၃ ဝံပုေလြ)
ဆရာေတာ္အရွင္ၾသဘာသာဘိဝံသရ့ဲ သုေတသနသရုပ္ျပအဘိဓာန္က "တရစ ၦ" ကုိ " ဝံပုေလြ" လုိ ့ယူဆ
ကာ တရစ ၦမံသ= ဝံပုေလြအသား လုိ ့ အသားၾကီး ၁ဝ မ်ဳိးမွာ ျပဆုိပါတယ္။ ဝံပုေလြဟာ ေနရာေဒသကုိ
လုိက္ျပီး အေမႊးအေရာင္ကြာျခားမႈရွိႏုိင္ပါတယ္။ (ပုံ- ၃ ၾကည့္) ။ ပုံ ၃ မွာျပတ့ဲ ဝံပုေလြကေတာ့ အေမရိကန္
ႏုိင္ငံမွာ ေတြ ့ရတ့ဲ ဝံပုေလြျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာေတာ္ေဒါက္တာအရွင္နႏၵမာလာဘိဝံသရ့ဲ ဗုဒၶဝါဒနဲ ့သက္သတ္လြတ္အယူစာတမ္းမွာေတာ့"တရစ ၦကုိ
 ဟာယိန နဲ ့ဝံပုေလြ ဆုိတ့ဲ သတၱဝါ  ၂ မ်ဳိး" လုိ ့ ျပပါတယ္။

တရစ ၦ-ပါဠိကုိ ဝံပုေလြ လုိ ့ဘာသာျပန္မႈအေပၚ သေဘာမတူတ့ဲအယူအဆေတြ ရွိေနပါတယ္။ ပါဠိအဘိဓာန္နိႆယဂါထာအမွတ္ ၆၁၅ မွာ "ေကာက၊ ဝက= ဝံပုေလြ" လုိ ့ပရိယာယ္ ၂ ပုဒ္ျပတယ္။
ေရွးအဘိဓာန္နိႆယမ်ားက ေကာက၊ ဝက ပါဠိတုိ ့ကုိ သစ္က်ဳတ္ လုိ ့ျမန္မာျပန္ခ့ဲၾကတယ္။ (ပုံ ၄ ၾကည့္)
အဲဒီ သစ္က်ဳတ္ ဘာသာျပန္ကုိ ပါဠိပညာရွင္မ်ားက ဆက္လက္လက္ခံအသုံးျပဳတာ မေတြ ့ရပါဘူး။
သဒၵနီတိဓာတုမာလာက "ေကာေကာတိ အရညသုနေခါ= ေကာကဆုိတာ ေတာေခြး (ေခြးအ)" လုိ ့ေျပာ
တာေၾကာင့္ ေတာေခြးဆုိတာ ေခြးနဲ ့အမ်ဳိးအႏြယ္ခ်င္းတူတယ္လုိ ့ေတာင္မဆုိသင့္ဘူး၊ ေတာေခြးဆုိတာ ေခြး
အစစ္ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ "အရညသုနခ=ဝံပုေလြ=Wolf" ျဖစ္တယ္လုိ ့ယူဆၾကပါတယ္။

ေကာက ပါဠိက ဝံပုေလြ Wolf ကုိ ေျပာတာပဲလုိ ့အယူအဆညီၾကျပီးေနာက္ အသားၾကီး ၁ဝ မ်ဳိးကုိ ဖြင့္ျပ
တ့ဲ ဝိနည္းဟာဝါအ႒ကထာ (ဝိ၊႒၊ ၃၊၃၇၆) က-------
"ဝံပုေလြ (အရညေကာက) ဆုိတာ ေခြးနဲ ့အတူတူပဲ။ ဝံပုေလြအသားကုိ စားေကာင္းတယ္။ စားႏုိင္တယ္။
ဝံပုေလြ က ေခြးနဲ ့ေပါင္းစပ္လုိ ့ေမြးဖြားလာတ့ဲ ေခြးဝံပုေလြကျပားရ့ဲ အသားကုိေတာ့ မစားရဘူး" လုိ ့ေျပာ
ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရစ ၦ ပါဠိကုိ ဝံပုေလြ လုိ ့ယူဆတာ အ႒ကထာနဲ ့မညီညြတ္ဘူး။

ပါဠိကုိ တုိက္ရုိက္ျမန္မာျပန္၊ အဲဒီျမန္မာျပန္ေဝါဟာရကုိ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္အဘိဓာန္မွာ ၾကည့္မိလုိ ့လုိရင္း
ပန္းတုိင္မေရာက္ႏုိင္ျဖစ္တာေလးနဲ ့လည္း ၾကဳံရပါေသးတယ္။  "အရည+သုနခ= ေတာ+ေခြး" ဆုိတ့ဲ
တုိက္ရုိက္ဘာသာျပန္ဟာ အဂၤလိပ္လုိ Jackal, ပါဠိလုိ ဇမၺဳက-သိဂါလ-သိဂၤါလ-ေကာ႒ဳ ျဖစ္သြားျပီး လမ္းေၾကာင္းလြဲသြားေရာ။ (ပုံ ၅ ၾကည့္) ဒီပါဠိေတြက ေျမေခြး, Fox ကုိလည္းဆုိလုိျပန္ေတာ့
 ေတာက္ေလွ်ာက္လြဲေတာ့တာပါပဲ။(ပုံ ၆ ၾကည့္)
                                                         (ပုံ ၄ သစ္က်ဳတ္)
 (ပုံ ၅ ေတာေခြး)
(ပုံ ၆ ေျမေခြး) 
ေရွးအဘိဓာန္နိႆယ နဲ ့ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္အဘိဓာန္တုိ ့အလုိ "ေကာက=အရညသုနခ= သစ္က်ဳတ္၊
ေတာေခြး၊ ေျမေခြး" ဘာသာျပန္ဟာ မတည္ျငိမ္ဘူး။ "တရစ ၦ=ဝံပုေလြ Wolf" ဘာသာျပန္ဟာလည္း
အျငင္းပြားစရာျဖစ္ေနပါတယ္။

တိပိဋကပါဠိအဘိဓာန္က တရစ ၦ ပါဠိကုိ (က) ေအာင္း (ခ) က်ားသစ္ (ဂ) ေခြးက်ား (ဃ) သစ္က်ဳတ္
(င) ဝက္ဝံအထူး (စ)ျခေသၤ့နက္၊ ဝက္ဝံနက္ (ဆ) သစ္ (ေခြးသ႑န္ရွိေသာ မည္းနက္ေသာအေရး
အေၾကာင္းတုိ ့ျဖင့္ ေျပာက္က်ားေသာ သားေကာင္အထူး) လုိ ့ဆရာစုံတုိ ့ အယူအဆစုံကုိ ျပည့္စုံေအာင္
ျပပါတယ္။ သုိ ့ေသာ္ တိ-ပိအဘိဓာန္မွာ မပါေသးတာကေတာ့ "တရစ ၦ-ဆုိတာ က်ားက်ဳတ္"  ကုိဆုိလုိ
တယ္ဆုိတ့ဲ အယူအဆပါပဲ။

                                                            (ပုံ ၇ က်ားက်ဳတ္)
ဆရာေတာ္အရွင္ကုမာရ-က ဝိနယသဂၤဟပန္းကုံး၊ မစ ၦမံသဝိနိစ ၦယကထာကုိ ရွင္းျပခ်က္မွာ တရစ ၦ=က်ား
က်ဳတ္ျဖစ္တယ္ ဆုိတ့ဲ အယူအဆကုိ တင္ျပထားပါတယ္။ က်ားက်ဳတ္ကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ ့Leopard cat
ေခၚပါတယ္။ (ပုံ ၇ ကုိ ၾကည့္)

ဆရာေတာ္က ဘာသႏ ၱရအဘိဓာန္မ်ားစြာရ့ဲ အယူအဆမ်ားကုိ ရွင္းျပရာမွာ----
အခ်ဳိ ့အဘိဓာန္ေတြက တရစ ၦ= ေခြးအအၾကီးမ်ဳိး၊ ဝံပုေလြထက္အနည္းငယ္ၾကီးေသာ သားစားတိရစ ၦာန္၊
အခ်ဳိ ့အဘိဓာန္ေတြက တရစ ၦ=ေခြးအအၾကီးမ်ဳိး၊ က်ားကေလးမ်ဳိး၊
အခ်ဳိ ့အဘိဓာန္ေတြက တရစ ၦ= ဝံပုေလြ၊ က်ား
အခ်ဳိ ့အဘိဓာန္က      တရစ ၦ= သစ္ (Leopard) လုိ ့ဆုိၾကေၾကာင္း....။
အဘိဓာန္အားလုံးက ေကာက ကုိ ဝံပုေလြ လုိ ့ဆုိၾကျပီး ဝံပုေလြသား စားအပ္ေၾကာင္းကုိလည္း မဟာဝါ႒
ကထာမွာ ဆုိထားျပန္တ့ဲအတြက္ ဒီေနရာ တရစ ၦသဒၵါရ့ဲအနက္ကုိ က်ားကေလးမ်ဳိး (က်ားက်ဳတ္) ဟုယူက
သင့္မည္လုိ ့ထင္ေၾကာင္း တင္ျပထားတာေတြ ့ရပါတယ္။

တရစ ၦ-ေအာင္း ဆုိရာမွာ တင္ျပခ့ဲျပီးသလုိ ပညာရွင္မ်ားရ့ဲအယူအဆ မတူေၾကာင္းသိၾကရပါျပီ။ ဘယ္သူက
မွန္တယ္လုိ ့အတိအက်ေျပာဖုိ ့ဆုိတာလည္း သိမ္ေမြ ့နက္နဲသလုိ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးမႈလည္း ရွိေနပါတယ္။ ျဖစ္
ႏုိင္ေျခအနည္း-အမ်ားကုိ ခ်ိန္ထုိးစဥ္းစားမိတာကုိ ေျပာရရင္ အသားၾကီး ၁ဝ မ်ဳိးကုိ မစားအပ္တ့ဲ အေၾကာင္း
ျပအေပၚ အေျခခံျပီး ေျပာခ်င္ပါတယ္။
-လူသားကေတာ့ ဇာတ္တူသားျဖစ္လုိ ့(၁)
-ဆင္၊ ျမင္းအသားေတြကုိေတာ့ ဘုရင္မင္းတုိ ့အသုံးအေဆာင္ျဖစ္လုိ ့(၂-၃)
-ေခြး၊ ေျမြ အသားေတြကုိေတာ့ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ျဖစ္လုိ ့(၄-၅)
-ျခေသၤ့၊ က်ား၊ က်ားသစ္၊ ဝက္ဝံ၊ ေအာင္း အသားေတြကုိ ေဘးရန္ကင္းေအာင္လုိ ့ေရွာင္ၾကဥ္ရတယ္ (၆-၁ဝ)

အမွတ္ ၆- ၁ဝ အသားကုိ ေဘးကင္းရန္ကြာအက်ဳိးငွါ ေရွာင္ရတယ္ဆုိရင္ သူတုိ ့အသားေတြကုိ စားသုံး
မိရင္ ေဘးရန္ရွိလုိ ့၊ ေဘးရန္ျပဳႏုိ္င္လုိ ့ဆုိေတာ့ တိဘက္အေမႊးရွည္ႏြား (Yak) ကေတာ့ တရစ ၦ=ေအာင္း
စာရင္းထဲမွာ အႏ ၱရာယ္အကင္းဆုံး၊ တရစ ၦ-အရ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အနည္းဆုံးသတၱဝါျဖစ္မယ္လုိ ့ထင္ျမင္မိပါ
ေၾကာင္း......။

အမရဒီပ
ဇန္နဝါရီ ၂၉၊ ၂ဝ၁၄

မီွျငမ္းျပဳက်မ္းစာမ်ားစာရင္း
-----------------------------
၁။ ဝိနယ မဟာဝါပါဠိေတာ္
၂။ ဝိနယမဟာဝါပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္
၃။ ဝိနယ မဟာဝါ႒ကထာ
၄။ ဝိနယ၊ မဟာဝါဘာသာဋီကာ၊ ဒုတိယအုပ္၊ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ
၅။ ဝိနယသဂၤဟပန္းကုံး၊ ပထမအုပ္၊ အရွင္ကုမာရ
၆။ တိပိဋကပါဠိ-ျမန္မာအဘိဓာန္၊တြဲ ၉၊ တဝဂ္
၇။ သုေတသနသရုပ္ျပအဘိဓာန္၊ အရွင္ၾသဘာသာဘိဝံသ
၈။ သေျပကန္ပရိတ္ၾကီးနိႆယသစ္၊ အရွင္ဝါေသ႒ာဘိဝံသ
၉။ အမ်ားသုံး ျမန္မာ-အဂၤလိပ္-ပါဠိအဘိဓာန္၊ ဦးဟုတ္စိန္
၁ဝ။ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္အဘိဓာန္၊ ျမန္မာစာအဖြဲ ့
11.The Book of the discipline (Vinaya Pitak) Volume IV, Translated by I.B.Horner
12.The Pali-English Dictionary
13. What Buddhists Believe by K.Sri Dhammananda
14. Eleven Holy Discourses of Protection, Maha Paritta Pali by Sao Htun Hmat Win
15. Buddhism and Vegetarianism by Ashin Nandamalabhivamsa

Monday, January 27, 2014

မီးရႈးသန္ ့စင္ဖြားျမင္ျခင္း

ဆရာႏုိင္ပန္းလွဘာသာျပန္တ့ဲ ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပုံ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅ မွာ ေဟာဒီဝါက်ကုိ ဖတ္မွတ္
ခ့ဲဖူးပါတယ္။

"မဂဒူးသည္ သကၠရာဇ္ ၆၁၄ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆုတ္ ၄ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန ့တြင္ တေကာ့ဝန္း+၌ မထင္ရွားေသာ ဆင္းရဲသား လယ္သမားမိဘႏွစ္ပါးတုိ ့မွ မီးရႈးသန္္ ့စင္ ဖြားျမင္ေလသည္
+တကအ္ဝါန္(တေကာ့ဝန္း)= ေျမနီေက်ာက္၊ ဂဝံေက်ာက္ကုန္းေျမ"

ေနာင္တခ်ိန္ မြန္သမုိင္းမွာထင္ရွားတ့ဲ ဘုရင္တပါးျဖစ္မယ့္ မဂဒူးကုိ ၁) မထင္ရွားေသာ ၊ ၂) ဆင္းရဲေသာ၊
၃) လယ္သမားမိဘ တုိ ့က ဖြားျမင္တယ္ေပါ့။ေမြးဖြားတယ္ေပါ့။ ဒါျဖင့္ "မီးရႈးသန္ ့စင္" ကေကာ...။

အေသအခ်ာမသိခင္ကေတာ့ မီးရႈးသန္ ့စင္- ဆုိတာ ကဗ်ာလကၤာသုံး အဖြဲ ့အႏြဲ ့စကားလုိ ့သာ ထင္မွတ္ခ့ဲ
တာပါ။ သုိ ့ေသာ္ အဲသည္အထင္ မမွန္ဘူး။

ဦးစြာ ကဗ်ာလကၤာၾကီးမ်ားရ့ဲ စကားလုံးသုံးစြဲပုံကုိ ေလ့လာၾကပါစုိ ့။

-ေပ်ာ္သြားမျငီး ၊ ဇနီးအိမ္ရွင္
မိလြမ္းၾကင္ကား ၊ ၾကည္လင္သက္သက္
စိတ္ထက္ထက္လွ်င္ ၊ ပန္နက္ဆုေတာင္း
ကုသုိလ္ေဟာင္းေၾကာင့္၊ သားေကာင္းျဖင္မွ်
မိန္းမေယာက်္ား ၊ ေမြးဖြားသေရြ ့
ေၾကြ ့ေၾကြ ့ၾကက္ၾကက္ ၊ ေျခလက္အဂၤါ
တရာမခ်ဳိ ့၊ ပ်ဳိ ့ရရုိ ့တည့္
မွ်စ္စုိ ့အလား ၊ ထြားရရားသား
သားမ်ားႏွင္ႏွင္ ၊ မီးရႈးျမင္၏။ (ေရႊဟသၤာမင္းပ်ဳိ ့၊ အပုိဒ္ ၆၇)

ကုိယ္စိတ္က်န္းမာ ေရွးကုသုိလ္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းပတၳနာေကာင္းခ့ဲတ့ဲ မိဖုရားၾကီးက ေမြးဖြားသမွ်
သားေတာ္ ၊ သမီးေတာ္တုိင္း ျပည့္ျပည့္ျဖဳိးျဖဳိး ၊ ကုိယ္လက္အဂၤါျပည့္စုံ မွ်စ္စုိ ့ေပါက္မ်ားလုိ ျဖစ္ၾကပါေပ
တယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။

-မိမင္းၾကာခန္း ၊ စံျမန္းသိမ္ေမြ ့
လေစ့သန္ ့စင္၊ မီးရႈးျမင္ေသာ္။ (မဃေဒဝ၊ အပုိဒ္ ၄၉၉)
-မီးရႈးျမင္ျပီး၊ ရက္လ်င္သတၱ
လည္ကမေရြ ့၊ နႏၵာေန ့၌။ (မဃေဒဝ၊ အပုိဒ္ ၅ဝဝ)
မန္လည္ဆရာေတာ္ၾကီးက အေလာင္းေတာ္ မဃေဒဝမင္းသားေမြးဖြားပုံကုိ သရုပ္ေဖာ္ျပတ့ဲ အဖြဲ ့အႏြဲ ့
ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ "မီးရႈးသန္ ့စင္" ဆုိတာဟာ ကဗ်ာသုံးစကားျဖစ္တယ္ဆုိတာေတာ့့ ထင္ရွားပါျပီ။ အမ်ားသူငါ
သူသူကုိယ္ကုိယ္ ကေလးေမြးတုိင္း မီးရႈးသန္ ့စင္ျပီေဟ့လုိ ့ေကာ ေျပာႏုိင္သုံးႏုိင္တ့ဲ စကားဟုတ္သလား။
ဒီေမးခြန္းကုိ ေရႊနန္းသုံးေဝါဟာရအဘိဓာန္ ၊၂၂၈ က ေျဖဆုိပါတယ္။

"ေတာင္နန္းညာေန အဂၢမေဟသီမိဖုရားေခါင္ၾကီးက သားေတာ္ျဖစ္ေစ၊ သမီးေတာ္ျဖစ္ေစ ဖြားျမင္
ေတာ္မူသည့္အခါ မီးရႈးျမင္ေတာ္မူသည္ဟု ေျပာဆုိျမဲျဖစ္သည္။ ၄င္း မီးရႈးျမင္သည္ဟူေသာ ေဝါ
ဟာရကုိ ေျမာက္နန္းေတာ္မိဖုရားမွစ၍ မိဖုရားကေလးမ်ားအထိ မသုံးစြဲရ၊ "သားေတာ္ဖြားသည္၊
သမီးေတာ္ဖြားသည္" ဟူေသာ ေဝါဟာရကုိသာလွ်င္ သုံးစြဲရသည္"

ဒီအဆုိအတုိင္းေျပာရင္ မီးရႈးသန္ ့စင္--ဆုိတ့ဲစကားဟာ မိဖုရားေခါင္ၾကီး သား၊သမီးဖြားျမင္တ့ဲအခါသာ
သုံးရတယ္၊ အျခားမည္သည့္မိဖုရားမွ် သုံးစြဲခြင့္ရွိေသာ စကားလုံးမဟုတ္ေခ်ေပါ့။ သာမန္အရပ္သူမ်ား
အတြက္ကေတာ့ ဆုိဘြယ္ရာမရွိ။

ဒီေတာ့ မဂဒူးအမ်ဳိးသားဟာ ဘုန္းကံရွင္ေယာက်္ားေကာင္းေယာက်္ားျမတ္ဆုိတာေတာ့အမွန္ျဖစ္တယ္။
သုိ ့ေသာ္ သူ ့ဖခင္က ဘုရင္မဟုတ္သလုိ သူ ့မိခင္ကလည္း အဂၢမေဟသီမိဖုရားေခါင္ၾကီးမဟုတ္၊ သာမန္
လယ္သမားတဦးရ့ဲ ဇနီးမယားမွ်သာျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ "မီးရႈးသန္ ့စင္" ကုိ သုံးစြဲတာ မမွန္ဘူး၊
"ေမြးဖြားသည္၊ ဖြားျမင္သည္"  လုိ ့သာ သုံးစြဲမွ အသုံးအစြဲမွန္ေပလိမ့္မယ္။

အမရဒီပ
ဇန္နဝါရီ ၂၇၊ ၂ဝ၁၄Sunday, January 26, 2014

ညည္း နဲ ့ ညဲ

ျမန္မာမိန္းကေလးအခ်င္းခ်င္း၊ ေျပာမနာဆုိမနာသူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္လုိ ့စကားေျပာရင္ "ေကာင္မ (သုိ ့မဟုတ္) ညည္း (သုိ ့မဟုတ္) မိန္းမ" ဆုိတ့ဲအေခၚအေဝၚေတြ ၾကားရတတ္တယ္။
"ေကာင္မ" ေနာက္က "ေလး" ထည့္စြက္ျပီး "ေကာင္မေလး"လုိ ့ေခၚရင္၊ သုံးစြဲရင္ စကားယဥ္ေပါ့။ "ေကာင္မ" လုိ ့ေျပာေတာ့ မရုိင္းရင္ေတာင္ နည္းနည္းၾကမ္းတယ္လုိ ့ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း
ရင္းႏွီးတ့ဲ သူငယ္ခ်င္းေတြသာ သုံးၾကတာကုိး။

မိန္းကေလးက မိန္းကေလးကုိ "မိန္းမ" လုိ ့ ေခၚရင္ လိင္တူအခ်င္းခ်င္းေခၚလုိ ့ျပႆနာမရွိ။ ေယာက်္ားတ
ေယာက္က မိန္းကေလးတေယာက္ ၊ အမ်ဳိးသမီးတေယာက္ကုိ "မိန္းမ" လုိ ့ေခၚရင္ အၾကီးအက်ယ္ျပႆ
နာၾကီးတက္ပါေတာ့တယ္။ ေယာက်္ားတေယာက္က မိန္းမတေယာက္ကုိ "မိန္းမ" လုိ ့ေခၚရင္ လက္ထပ္ယူ
ထားတ့ဲ သူ ့ဇနီးကုိ ေခၚတ့ဲ သေဘာအဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သြားတာကုိး။ (ခပ္ရြတ္ရြတ္လူေနာက္ေတြဆုိရင္
သူ ့ကုိ မိန္္းမလုိ ့ေခၚလုိက္လုိ ့စိတ္ဆုိးေနတ့ဲ မိန္းကေလးသူငယ္ခ်င္းေတြကုိ မိန္းမေခၚလုိ ့စိတ္ဆုိးတယ္
ဆုိေတာ့ နင္က ေယာက်္ားလား လုိ ့ထပ္ဆင့္စေနာက္လုိက္ေသးတယ္။)

ျမန္မာ-အဂၤလိပ္အဘိဓာန္မွာ "ညည္း= ရြယ္တူ၊ ငယ္သူ မိန္းကေလးကုိ ေခၚတ့ဲစကား။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး
အခ်င္းခ်င္း ခင္မင္ရင္းႏွီးသမႈအေနျဖင့္ သုံးစြဲေသာစကားလုံးေဝါဟာရ" လုိ ့ေျပာပါတယ္။

"ညဲ= လုံမပ်ဳိ၊ အမ်ဳိးသမီး" လုိ ့ ျမန္္မာ-အဂၤလိပ္အဘိဓာန္မွာ ျပပါတယ္။

ေရွးကဗ်ာလကၤာေတြမွာ ညည္း ကုိ သိပ္မေတြ ့ရေပမယ့္ ညဲ ကုိေတာ့ အေတြ ့ရမ်ားပါတယ္။
အရွင္အဂၢသမာဓိရ့ဲ ေနမိဘုံခန္းမွာ.....
-တိမ္ျဖဴမုိးယံ ၊ တန္ခုိးပ်ံလ်က္
ေခ်ငံအ့ံအဲ ၊ သံဝွန္္သဲမွ်
မိညဲစံတုန္း ၊ တျဖဳန္းျဖဳန္းသည္...... ။ (အပုိဒ္- ၁ဝ)
ဗီရဏီဘုံခန္းထဲက နတ္သမီးအဖြဲ ့အႏြဲ ့တခုေပေပါ့။ "ညဲ" ေတာင္မဟုတ္၊ "မိညဲ" တ့ဲ။ လွပလုိက္တ့ဲ ေရွးအသုံး။

 နယ္ႏွင္ဒဏ္ခတ္ခံရျပီး ေတာထဲမွာ ရေသ့ဝတ္နဲ ့ေနရင္း နဂါးမနဲ ့ဖူးစာဆုံလုိ ့သား ၁ ဦး၊ သမီး ၁ ဦးရျပီးကာမွ တုိင္းျပည္ျပန္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ရေတာ့မယ့္ ၾကင္ယာေတာ္အိမ္ေရွ ့မင္းသားကုိ နဂါးမ
က လူ ့ပတ္ဝန္းက်င္နဲ ့ နဂါးဘဝမသင့္ေတာ္လုိ ့ ေမာင္သြားရာမယ္မပါႏုိင္၊မလုိက္လုိေၾကာင္းျငင္းပယ္
တ့ဲအခန္းမွာ အရွင္မဟာရ႒သာရက အခုလုိ မိညဲကုိ သုံးျပျပန္တယ္။
-မိညဲရွင္ဘြား ၊ ငရဲလားမူ
ေျမာက္သားရွင္ပင္၊ သက္ျပတ္ၾကင္သည္
ခ်စ္ရွင္တားေပလွာအ့ံေလာ။  (ဘူရိဒတ္လကၤာၾကီး၊ အပုိဒ္- ၆၃)

အေခ်ာအလွေတြ ့ရင္ ေတာ္ေကာက္ဖုိ ့လက္မေႏွးတ့ဲမင္းသားတပါးလုိ စကားလုံးအလွအပေတြ ့ရင္
ေတာ္ေကာက္ျပီး သူ ့ရ့ဲ မဟာသုတကာရီမဃေဒဝလကၤာသစ္စံအိမ္မွာ ထာဝစဥ္ခုိနားေစတ့ဲ မန္လည္ဆရာေတာ္ကလည္း မိညဲကုိ လွလွပပ အလွဆင္ျပန္ပါတယ္။

-မညစ္မေၾကး ၊ ထုံဆီေမႊးႏွင့္
တင္ေက်းတြန္ ့တြန္ ့၊ ကြန္ ့ရရြန္ ့ျဖင့္
ေရႊညြန္ ့ေဝျဖာ ၊ ပေဒသာတြင္
လုိရာဆြတ္ေခၽြ ၊ ဝင္းဝင္းေရႊသား
ေဘာ္ေျခြေပါယယ္၊ ေရႊဘုံလယ္၌
နတ္မယ္မိညဲ ၊ မ်ားျဖင္ျပဲလည္း
ရဲရဲေရာင္ရႈး ၊ မုိးၾကယ္ျမဴးသုိ ့
နဖူးပါးျပင္ ၊ ေမးတခြင္ႏွင့္
လည္ရင္ကြက္လပ္ ၊ ထုိထုိရပ္တုိ ့
ျမင္အပ္သမွ် ၊ ျမင္မဝေအာင္.....။ (အပုိဒ္ ၄၇၃)

-ျမဳိးျမဳိးျမျမ ၊ ႏႈတ္ဟခြန္းလွယ္
သံငယ္ငယ္ႏွင့္ ၊ မထည္မေထာင့္
မေအာင့္မအီး၊ မညည္းမညဴ
လြန္ၾကည္ျဖဴလ်က္ ၊ မျငဴမစူ
ေဒါသမူျဖင့္ ၊ မဆူမမႈန္
မသုန္မယစ္၊ သည္းအူနစ္မွ်
ခ်စ္ခ်စ္ၾကင္ၾကင္၊ တဝမ္းဝင္သုိ ့
ကၽြမ္းက်င္စုံမက္ ၊ ႏွစ္သက္စဘြယ္
ညဲမိမယ္ဟု ၊ ျပဳံးရယ္ရႊင္ေပ်ာ
ဆုိၾကေျပာ........။ (အပုိဒ္ ၄၇၄)

"နတ္မယ္မိညဲ၌ မိညဲ-ဟူသည္ ေပါရာဏ၊ မိန္းကေလးဟူလုိ"
မဃေဒဝလကၤာသစ္နဲ ့တြဲဖက္ပါ လီနတၳဒီပနီလာ ရွင္းျပခ်က္တခုပါ။

ေနမိဘုံခန္း၊ အပုိဒ္ ၂၂ မွာေတာ့ တူစုံေမာင္မယ္တုိ ့ ေနစာလႈံၾကပုံကုိဖြဲ ့ျပေလရ့ဲ။
-ခ်မ္းေျမ့လြန္၍ ၊ ေရကန္တန္ဆာ
စုံအဂၤါျဖင့္ ၊ ပ်ံဝဲလည္ရွက္
ၾကင္ေဘာ္ဘက္ႏွင့္ ၊ ေျခလက္ေညာင္းဆန္ ့
ေရႊေတာင္ျဖန္ ့လ်က္ ၊ ျမဴးကြန္ ့စလွာ
ေရႊၾကဳိးၾကာလည္း ၊ မကြာတူေန
ေဘာ္ႏွစ္ေဆြျဖင့္ ၊ သံေျခရင့္တြန္
ခ်စ္စဟန္ကုိ ၊ ကဲလြန္ဆင့္ပုိ
မ်က္ပြင့္ဆုိလ်က္ ၊ မယ္ညဳိေသာင္တင္း
ေရႊပိန္ညွင္းလည္း ၊ ေဘာ္ခ်င္းငယ္ဘက္
ရည္းၾကလ်က္တည့္၊ ငွက္၏ဘာသာ
ျခင္းရာေဘာ္(ေဖာ္)လုိ ၊ ဝမ္းကြဲဆုိ၍
ဖရုိဖရဲ ၊ ႏႈတ္ထြက္ၾကဲလ်က္
ေဆြညဲေမာင္ႏွံ ၊ ေနေရာင္ခံ၏။

အရင္ပုံစံေတြလုိ တြဲစပ္ပုဒ္ေတြျဖစ္တ့ဲ မိနဲ ့မယ္တုိ ့ကုိ မထည့္ေတာ့ဘဲ  ညဲ-ကုိ သုံးျပပါတယ္။

အဲသည္လုိ ကဗ်ာလကၤာေတြမွာပါတ့ဲ ညဲ-ဟာ အေျပာနယ္ပယ္ကုိ ေရာက္ေတာ့ ညည္း-ျဖစ္လာတယ္
ေပါ့။

အမရဒီပ
ဇန္နဝါရီ ၂၆၊ ၂ဝ၁၄

Saturday, January 25, 2014

မတူတျခား

ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္းရ့ဲ တသက္တာမွတ္တမ္းႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ား ကုိ စာအုပ္အေနနဲ ့ ပထမအုပ္၊
ဒုတိယအုပ္လုိ ့ ၂ အုပ္ ပုိင္ဆုိင္ဖူးပါတယ္။ အဲဒီကုိယ္ပုိင္စာအုပ္ေတြသုိမွီးသိမ္းဆည္းထား၊ ယုံၾကည္
ရမယ္လုိ ့ ထင္ရတ့ဲသူေတြဆီ စာအုပ္စာတမ္းေတြအပ္ႏွံျပီး အေဝးကုိ ေရာက္ေနခ့ဲတာ ဆယ္စုႏွစ္တခု
ျပည့္ခ့ဲပါျပီ။ အခုေတာ့ အြန္လုိင္းစာၾကည့္တုိက္ေတြကုိ အားကုိးျပီး စာဖတ္ေနရတယ္။

တျခားေတြေျပာေနရင္ လုိရင္းေပ်ာက္ေနဦးမယ္။ တသက္တာမွတ္တမ္္းစာအုပ္အေၾကာင္းကုိ ေျပာခ်င္
လုိ ့ပါ။ အဲဒီစာအုပ္ကုိ အြန္လုိင္းမွာဖတ္ေတာ့ စာမ်က္ႏွာကုိ ၁၇ လုိ ့ေတာ့ မွတ္စုမွာ မွတ္လုိက္မိတယ္။
ပထမအုပ္လား၊ ဒုတိယအုပ္လား ေသေသခ်ာခ်ာ မမွတ္မိဘူး။ စာအုပ္ရွိသူမ်ားေတာ့ တုိက္ဆုိင္ၾကည့္ခ်င္
တယ္ဆုိရင္ ပထမအုပ္ေရာ ဒုတိယအုပ္ေရာ စာမ်က္ႏွာ ၁၇ ကုိ ၾကည့္ပါေတာ့။ အလုပ္မ်ားေအာင္ လုပ္မိ
တာ ခြင့္လႊတ္ပါ။

ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္းက အခုလုိ စာတေၾကာင္းေရးပါတယ္။

"ဤရပ္ကြက္သူ၊ ရပ္ကြက္သားမ်ား၏ ထူးျခားခ်က္တခုမွာ မႏ ၱေလးျမဳိ ့ၾကီးတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ေနထုိင္ခ့ဲၾကျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဝတ္ပုံစားပုံ၊ ေျပာပုံဆုိပုံ၊ ေနပုံထုိင္ပုံအလုံးစုံမွာ မႏၱေလးျမဳိ ့သူ
ျမဳိ ့သားႏွင့္မတူ၊ မတူတျခားရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။"

ေျပာခ်င္တာ အဲဒီဝါက်မွာပါတ့ဲ "မတူတျခား" စကားလုံးပါပဲ။  ခြဲၾကည့္ပါဦး။
မတူ+ တျခား
မတူဘူးဆုိေနမွေတာ့ တျခားစီျဖစ္ေနတာပဲေပါ့။
စာေရးသူကုိယ္တုိင္သာဆုိ "ထူးျခားသည္၊ မတူကြဲျပားျဖစ္သည္၊ တမ်ဳိးတဘာသာျဖစ္သည္' လုိ ့
ေရးမိမွာ အေသအခ်ာပါ။ မတူတျခားလုိ ့ေတာ့ ေရးမိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အျခားစာေရးဆရာၾကီးေတြ
မတူတျခား--လုိ ့သုံးတာကုိလည္း မေတြ ့ဖူးပါ။ သူ ့စာဖတ္မိမွ ေတြ ့ေတာ့ ဒါ ေရႊဥေဒါင္း ကုိယ္ပုိင္
ဟန္စကားလုံးလုိ ့ေျပာရင္ လြန္ရာေရာက္မယ္မထင္ပါဘူး။

ဆရာၾကီးေရႊဥေဒါင္းကေတာ့ မတူ+တျခား ဆုိတာကုိ အဓိပၸါယ္လည္းေပၚ၊ စကားလုံးကလည္း ျပည့္ဝ၊
တိက်ေအာင္ သုံးျပသြားတယ္။ ေၾသာ္--ဒါေၾကာင့္လည္း ေရႊဥေဒါင္းစာေရးလုိက္ရင္ အျခားစာေရးဆ
ရာေတြနဲ ့"မတူတျခား" ျဖစ္ေနေတာ့တာပါပဲလား။

အမရဒီပ
ဇန္နဝါရီ ၂၅၊ ၂ဝ၁၄

Friday, January 24, 2014

စကားလုံးအေမြ

ဒုတိယအင္းဝေခတ္ လုိ ့ဆုိရတ့ဲ ေညာင္ရမ္းေခတ္ သကၠရာဇ္ ၉၉၆ မွာ သာလြန္မင္းတရားၾကီးထံ
ေက်ာ္ေအာင္စံထားဆရာေတာ္ၾကီးရ့ဲတပည့္ ရွင္ကရဝိကက "တက္ထြန္းလွ်ံဝါ" ခ်ီ ပုိဒ္စုံရတု ဆက္
သြင္းရာမွာ--
 "ျဖဴရိပ္ျဖန္ ့လႊား၊ လူ ့ဘုရားလွ်င္
 ေလးပါးတန္ခုိး၊ ေန ့တုိင္းတုိးလ်က္"---ဆုိတ့ဲ ေထာမနာစကားလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

သာလြန္မင္းတရားၾကီးက ဒီရတုကုိ ႏွစ္သက္သေဘာက်တယ္။ ထန္းရြက္ညြန္ ့ရွည္မွာ ေရးစီထားတ့ဲ
ဒီရတုကုိ ေရႊက်ည္ေတာက္မွာထည့္၊ ေခါင္းရင္းမွာ အျမဲထားေတာ္မူတယ္။ ႏုတ္တက္အာဂုံ ေဆာင္
ေတာ္မူတယ္။

ဒီရတုမွာ ဘုရင္မင္းတရားၾကီးရ့ဲ ရင္ဘတ္ကုိ အထိဆုံးစာသားကေတာ့ ဘုရင္ကုိ "လူ ့ဘုရား" လုိ ့
ေခၚထားတာပါပဲ။ (ဦးေဖေမာင္တင္၊ ျမန္မာစာေပသမုိင္း၊ ၁၇၁။)

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ေခတ္ေႏွာင္းစာဆုိေတာ္တဦးျဖစ္တ့ဲ မန္လည္ဆရာေတာ္ၾကီးကလည္း "လူ ့ဘုရား"
ဆုိတ့ဲ စကားလုံးကုိ အေမြဆက္ခံျပီး မဟာသုတကာရီမဃေဒဝလကၤာသစ္က်မ္္းထဲမွာ အသုံးျပဳထားတာ
ေတြ ့ရျပန္ပါတယ္။
-ေရႊအိမ့္သခင္ ၊ နန္းၾကီးရွင္တုိ ့
လူတြင္လူနတ္ ၊ လူျမတ္ထြတ္ဖ်ား
လူ ့ဘုရားတည့္ ........။ (အပုိဒ္ ၂၂၇)

ေရွးေရွးစာဆုိေတာ္ေတြရ့ဲ စကားလုံးေတြ ေကာင္းျပီ၊ လွျပီဆုိရင္ ေနာက္ေနာက္စာဆုိေတာ္ေတြကလည္း
ဒီစကားလုံးကုိ ဆက္ကာဆက္ကာ သုံးစြဲၾကတာေတြ ့ရပါတယ္။

အမရဒီပ
ဇန္နဝါရီ ၂၄၊ ၂ဝ၁၄

Thursday, January 23, 2014

ခႏီ ၱ-ပါဠိ ျမန္မာျပန္

ျမန္မာအဘိဓာန္မွာ ခႏီ ၱ-ပါဠိအတြက္
၁။ သည္းညဥ္းခံ
၂။ သည္းခံ -----လုိ ့ ေဝါဟာရႏွစ္ခုကုိ တည္ပုဒ္ျပဳတာေတြ ့ရပါတယ္။

ဒီ ေဝါဟာရေတြအတြက္ ေရွးကဗ်ာၾကီးမွာပါတာေတြကုိ သတိျပဳမိျပီးေတာ့ ဆင္ျခင္မိတာေတြကုိ
ဒီေဆာင္းပါးမွာ  ေျပာျပထားပါတယ္။

ဆရာေတာ္အရွင္အဂၢသမာဓိရ့ဲ ေနမိဘုံခန္းပ်ဳိ ့၊အပုိဒ္ ၁၄၁ ကုိ ဖတ္မိပါတယ္။
-နိဗၺာန္အျမစ္ ၊ သစ္တပင္ၾကီး
သစ္ရြက္ထီးက ၊ ရွာမွီးမပန္း
ေက်ာင္းတခန္းဟု ၊ ေထြဆန္းမၾကံ
စိတ္ကိုႏြံလ်က္ ၊ သည္းညံခႏီ ၱ
ပါရမီျမတ္ထြတ္၊ ေဗာဓိသတ္ျမတ္
က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ၊ သေနာင့္သနား။

ျပီးေတာ့ မန္လည္ဆရာေတာ္ရ့ဲ မဟာသုတကာရီမဃေဒဝလကၤာသစ္၊ အပုိဒ္ ၄ဝ၇ ကုိ
လည္း ဖတ္မိပါေသးတယ္။
-ကၽြန္မမသိ ၊ မုိက္မွားဘိ၍
တင္မိက်ဴးလြန္ ၊ ဤျပစ္ဝန္ကုိ
ဘုန္းမြန္သည္းညံ ၊ ခံေတာ္မူပါ။

ဒီစာေတြကုိ ဖတ္မိျပီးေနာက္ ခႏီၱ=သည္းညံခံတယ္လုိ ့ ေရွးကသုံးစြဲပုံရပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ
ေတာ့ "သည္းညဥ္းခံ" လုိ ့ေျပာင္းလဲလာပုံေပၚပါတယ္။

မဃေဒဝလကၤာသစ္၊ အပုိဒ္ ၄ဝ၉ မွာလည္း အသုံးတမ်ဳိးေတြ ့ပါတယ္။
- နန္းၾကီးသခင္ ၊ ကၽြန္ ့ထိပ္တင္သည္
ဘြင္ေတာ္မေခ်ာ ၊ သေဘာေတာ္ညဳိ
လုိေတာ္မေတြ ့၊ မခ်မ္းေျမ့က
ဘုန္းေဟ့ျမတ္စြာ ၊ ဆင္ျခင္ကာလွ်င္
မဟာသုဒႆန ၊ စၾကာသနင္း
အေလာင္းမင္းသုိ ့၊ ဝမ္းတြင္းသိမ္ ေမြ ့
သာခ်မ္းေျမ့လ်က္၊ မ်က္ေငြ ့မလွ်ံ
သည္းေတာ္ခံပ

အဘိဓာန္တည္ပုဒ္ျဖစ္တ့ဲ "သည္းခံ" ကုိ ဒီကဗ်ာမွာ ေတြ ့တာပါပဲ။

ဒီကဗ်ာေတြအရ -----
၁။ သည္းညံခံ-- ကေန --သည္းညဥ္းခံ လုိ ့ျဖစ္လာတယ္။
ညံ ကုိျဖစ္ေစ၊ ညဥ္း ကုိျဖစ္ေစ ေဖ်ာက္ (ေခ်) လုိက္ရင္
၂။ သည္းခံ ျဖစ္လာတယ္။
ေျပာျပီးသမွ်ေတြဟာ အမွန္ေတြခ်ည္းျဖစ္တယ္လုိ ့ အာမမခံႏုိင္ပါ။ မွားတာလည္းရွိ၊ မွန္တာလည္း
ရွိႏုိင္တယ္။ 

အမရဒီပ
ဇန္နဝါရီ ၂၃၊ ၂ဝ၁၄

Wednesday, January 22, 2014

ေရေပၚဆီ ၊ ဆီ ႏွင့္ ေရ

(၁)
"ယဥ္ရာတြင္ သူဇာ၊ ခက္ရာတြင္ ပါရမီ၊ တည္ရာတြင္ ေရႊဟသၤာ" ဟု ဆုိသင့္ေၾကာင္း ေရႊဟသၤာမင္း
ပ်ဳိ ့အေျဖဆရာ ရေဝထြန္းက ဆုိ၏။ ပ်ဳိ ့အေျဖေရးသူအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာပ်ဳိ ့ကုိ အေျဖက်မ္္းစာ
ျဖစ္လာေအာင္အားထုတ္ရာတြင္ မူရင္းပ်ဳိ ့ဆရာျပီးလွ်င္ ဒုတိယပင္ပန္းသူျဖစ္သည္။အေၾကာင္းသိသူ
တဦးအေနျဖင့္ ဆုိထုိက္သည္ကုိ ဆုိျခင္းသာ ျဖစ္၏။

ေရႊဟသၤာမင္းပ်ဳိ ့ကုိ အရွင္ေတေဇာသာရ ေရးသည္။  ယင္းပ်ဳိ ့ကုိ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၈၇၁ တြင္ ေရးသည္
ျဖစ္ရာ ယခုအခါ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝဝ ေက်ာ္သက္တမ္းတြင္း ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ခ့ဲေပျပီ။ ပ်ဳိ ့ဆရာသည္ ေခတ္
ကာလ ပေဒသရာဇ္တုိ ့၏ႏုိင္ငံေရးဂယက္၊ တုိင္းျပည္ေရးရာမျငိမ္္သက္မႈ၊ အခ်င္းခ်င္းယုံၾကည္မႈပ်က္ျပား
ျပဳိကြဲေနမႈ၊ အင္အားေကာင္းသူတုိ ့က အခြင့္ေကာင္းကုိေစာင့္ၾကည့္မႈ ႏွင့္ အားစမ္းေနမႈတုိ ့ကုိ ျမင္ရ၊
ၾကဳံရမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ယင္းအေျခအေနကုိ ထင္ဟပ္ျပီး ႏုိင္ငံမပ်က္စီးရေလေအာင္ သတိေပးတုိက္
တြန္းခ်က္မ်ားပါေသာ ပ်ဳိ ့ကဗ်ာကုိ ေရးသည္ျဖစ္ရာ တုိင္းျပည္ျပည္ျပဳကဗ်ာ (သုိ ့မဟုတ္) ႏုိင္ငံေရးကဗ်ာ
အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။

မွန္သည္။ ေရႊဟသၤာမင္းပ်ဳိ ့သည္ ႏုိင္ငံေရးကဗ်ာျဖစ္သည္။ သုိ ့ေသာ္ ဘာသာစကားအသုံးအႏႈံးကုိ
ႏုိင္ငံဆန္ဆန္ အတုံးလုိက္အတစ္လုိက္ ေျပာဆုိထည့္သြင္းသည္မဟုတ္ဘဲ လိမ္မာပါးနပ္စြာ ၊ တနည္း
ဆုိေသာ္ ၊ ပညာရွင္ဆန္ဆန္သာ ေျပာဆုိသည့္အတြက္ ကဗ်ာဖတ္သူမ်ားကုိ ျငီးစီစီျဖစ္ေအာင္ မလုပ္
ဟု ဆုိရပါမည္။

(၂)
ေရႊဟသၤာမင္းပ်ဳိ ့ဆရာအရွင္ေတေဇာသာရသည္ အပုိဒ္အမွတ္ ၈ တြင္--
-နတ္ရွင္ေစာဓီး
မင္းၾကီးပီပီ
ေရေပၚဆီသုိ ့
သီညီလူ ့ေဘာင္
ျပည္ထဲေဆာင္သည္
အေခါင္ရိပ္ျဖဴကာေဆာင္းတည္း......ဟု ေရ ႏွင့္ ဆီဥပမာျပဳကာ ဆုိေလ၏။
တုိင္းျပည္အုပ္စုိးသူဘုရင္မင္းသည္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ျပည့္ေနေသာ ဆီပမာ ျပည္သူလူထုတုိ ့၏
သေဘာ၊ ရင္တြင္းခံစားခ်က္ကုိ သိနားလည္ျပီး လိမၼာကၽြမ္းက်င္စြာတုိင္းက်ဳိးျပည္က်ဳိးကုိရြက္ေဆာင္
ကာ  မင္းေခါင္မင္းဖ်ားမင္းတရားၾကီးအျဖစ္ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ဟု ဆုိလုိပါ၏။
ဤေကာက္ခ်က္ႏုတ္ပါ "ေရေပၚဆီ" ဥပမာမွာ ေရ ႏွင့္ ဆီကုိ ေရာေႏွာေသာ္ ဆီသည္အေပၚမွာတက္ေန
သက့ဲသုိ ့ မင္းသည္ တုိင္းသူျပည္သား၏အေပၚက ေနရသည္ဟု ျပထား၏။
မင္းသည္ ဆီႏွင့္ တူေစရမည္။
တုိင္းျပည္လူထုသည္ ေရႏွင့္တူေစရမည္ဟု ဥပမာ၊ ဥပေမယ်စပ္ဟပ္လုိဟန္ျပသည္။

(၃)
သာယာဝတီမင္းၾကီးလက္ထက္ ဆီမီးခုံ (ဆမိတ္ခုံ) ရြာစားၾကီး မဟာမင္းလွမင္းေခါင္ဘြဲ ့ခံ ဦးရႊန္း၏
မဟာသုတေသာမပ်ဳိ ့၊ အပုိဒ္ ၁၁၄ တြင္--- လုိရာဆုေတာင္းဟု စကားကမ္းလွမ္းလာသည့္ လူသား
စားေပါရိသာဒအား သင္လုိ အက်င့္တန္သူ၏ဆုကုိ ငါမယူသင့္၊ သင္ႏွင့္ငါသည္ အက်င့္အားျဖင့္ ေရ
ႏွင့္ဆီပမာ ကြာျခားၾကသည္ဟု မဟာသုတေသာမမင္းၾကီးက ေျပာေလဟန္ စပ္ဆုိျပသည္။

-မလြတ္ဇရာ ၊ မရဏာသည္
သင့္မွာအလ်င္း၊ မရွိကင္းသုိ ့
ေသျခင္းတရား၊ သေဘာမ်ား၌
စီးပြားရွိမ့ဲ ၊ မသိခ့ဲတည့္
ငရဲ့အစာ ၊ အက်င့္ငွါႏွင့္
နတ္ရြာေရာက္သင့္ ၊ ဤအက်င့္ဟု

ေထာက္ခ်င့္မစပ္ ၊ က်ဳိးမနပ္သည္
အရပ္ႏွစ္တန္၊ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္
ေနာင္ဖန္ၾကိမ္ခါ၊ သံသရာဝယ္
ေရာက္လွါကံဆန္း၊ သက္ေမြးၾကမ္း၍
ဆင္ကန္းေတာတုိး၊ မသိႏုိးလ်က္
ေကာင္းက်ဳိးမပါ၊ သင္ယုတ္မာသည္
ဘဇာငါ့အား၊ ဆုေပးျငားအ့ံ
သင္ကားငါ၌ ၊ မေပးထုိက္၍
ခံၾကဳိက္သျဖင့္ ၊ ငါမသင့္ဟု
ေထာက္ခ်င့္အေန ၊ ဆီႏွင့္ေရသုိ ့
ကြာၾကေလရာ ၊ သင္ႏွင့္ငါသည္
ပမာသေဘာမတူတည္း------။

(၄)
ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းပုိင္းႏွင့္ ျဗိတိသွ်ကုိလုိနီေခတ္အစပုိင္းတြင္ ေပၚထြန္းခ့ဲေသာ မန္လည္ဆရာ
ေတာ္ၾကီး၏ မဟာသုတကာရီမဃေဒဝလကၤာသစ္မဟာကဗ်ာက်မ္း၌လည္း ဆီ ႏွင့္ ေရ ဥပမာေပးကာ
ဖြဲ ့ဆုိေလ၏။
-သဒၶြါ ပညာ ၊ သမၻာမမွ်
ဤေလာက၌ ၊ မိန္းမရတနာ
ယုတ္မာေယာက်္ား ၊ အတူထားလည္း
နီးပါးမသီ ၊ ေရ ႏွင့္ဆီကုိ
မညီစိတ္မွာ ၊ ေဝးၾကကြာ၏ ။ (အပုိဒ္ ၂၅၆)
- သမၼာမိစၦာ ၊ ဤႏွစ္ျဖာကား
ဘယ္ခါေသာ္မွ ၊ မတူၾကတည့္
ဗာလပ႑ိတ ၊ ဒုဇၨနႏွင့္
သုဇနမ်ဳိး ၊ ေကာင္းဆုိးကိစၥ
က်င့္စာရက ၊ မမွ်က်ဳိးျပစ္
ေက်ာက္စရစ္ႏွင့္ ၊ ေဖာ့ႏွစ္ေသြးသီ
ေရႏွင့္ဆီသုိ ့၊ မညီစင္စစ္
ေပၚနစ္ဆန္ေမ်ာ ၊ မႏွီးေႏွာသည္
သေဘာေအာက္ထက္ေက်ညာတည္း။ (အပုိဒ္ ၂၆၁)
မိန္္းမရတနာႏွင့္ ယုတ္မာေယာက်္ား၊ သမၼာတရား ႏွင့္ မိစ ၦာတရား၊ ဗာလႏွင့္ပ႑ိတ၊ ေကာင္းဆုိး တုိ ့ကား
ေရ ႏွင့္ ဆီ လုိ ကြာျခားၾကေလေၾကာင္း ျပဆုိထား၏။

(၅)
ေရေပၚဆီအေၾကာင္း ျပန္ဆက္ပါမည္။ "ေရေပၚဆီ" ကုိ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္အဘိဓာန္က Superficial person
အေပၚယံသိသူ၊ ေပါ့ေပါ့တန္တန္လူစားမ်ဳိး- ဟု ျပဆုိထား၏။ ေရႊဟသၤာမင္းပ်ဳိ ့က စတင္လုိက္ေသာ ေရေပၚ
ဆီဥပမာ အဓိပၸါယ္မဟုတ္ေတာ့ျပီ။ အခ်ိန္ကာလ၊ ေခတ္ကာလေျပာင္းသည္ႏွင့္အမွ် စကားလုံးအဓိပၸါယ္
သည္လည္း ေျပာင္းလဲသြားေၾကာင္း ေတြ ့ရသည္။
ေခတ္စာေပမ်ားတြင္ "ေရေပၚဆီလူတန္းစား' ဟူေသာ ေဝါဟာရကုိ ဖတ္ေနရ၏။ ဤသည္မွာ မႏွစ္သက္
စရာေလသံပါသည့္ အေပၚယံလူတန္းစား၊ အျမတ္ၾကီးဂုတ္ေသြးစုပ္၊ အရင္းရွင္လူတန္းစား၊ ခရုိနီလူတန္း
စားကုိ သရုပ္ေဖာ္ေန၏။

အမရဒီပ
ဇန္နဝါရီလ ၂၂၊ ၂ဝ၁၄

Tuesday, January 21, 2014

ထြဋ္ နဲ ့ ထြတ္

ဘုန္းၾကီးေလာကမွာ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္က "ထြဋ္ေခါင္ဆရာေတာ္" မွ ယေန ့ေခတ္ စႏၵရားလွထြဋ္၊
ေဇာ္မ်ဳိးထြဋ္၊ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္၊ ဝင္းထြဋ္ေဇာ္၊ ဗုိလ္ရဲထြဋ္ ၊  ေမထြဋ္ေခါင္အထိ "ထြဋ္"ၾကပါတယ္။

ဘုရင့္ေနာင္မင္းၾကီးျဖစ္လာမယ့္ "ရွင္ရဲထြတ္"မွသည္ ယေန ့ေခတ္အထိ "ထြတ္" ေနၾကတ့ဲ အမည္ေတြ
ကုိလည္း ေတြ ့ရပါတယ္။

ေကာင္းျပီ။ ဋ-သံလွ်င္းခ်ိတ္ အသတ္နဲ ့ ေပါင္းတ့ဲ ထြဋ္၊ တ-ဝမ္းပူအသတ္နဲ ့ေပါင္းတ့ဲ ထြတ္ ၂ မ်ဳိးမွာ ဘယ္ စာလုံးေပါင္းဟာ ျမန္မာမႈ ပုိဆန္သလဲဆုိတာ သုေတသနလုပ္ၾကည့္ပါမယ္။

မန္လည္ဆရာေတာ္ရ့ဲ မဟာသုတကာရီမဃေဒဝလကၤာသစ္က်မ္းကုိ ၾကည့္ပါမယ္။
-မကုိဋ္နဝရတ္ ၊ ေက်ာက္စိန္ထြတ္ျဖင့္ (အပုိဒ္-၁)
-သုံးလူထြတ္ခ်ာ ၊ ေစာျမတ္စြာလည္း (အပုိဒ္- ၈)
- ေလာကသုံးဆုိင္၊ ထြတ္ဆုံးတုိင္၍ (အပုိဒ္ -၁၂)
-ေခါင္ဆုံးမကုိဋ္၊ ထြတ္ဆုံးစုိက္သုိ ့(အပုိဒ္- ၁၃)
-သနင္းထြတ္ဖ်ား၊ တို ့ဘုရားလွ်င္ (အပုိဒ္-၁၅)
-သေမၺာဓိထြတ္၊ တုလြတ္ဂုဏ္ေတာ္ (အပုိဒ္ - ၁၅)
အျခားေနရာမ်ားစြာမွာလည္း မန္လည္ဆရာေတာ္ၾကီးက တဝမ္းပူအသတ္ ထြတ္-လုိ ့စာလုံးေပါင္းတာ
ကုိ ေတြ ့ရပါေသးတယ္။

နတ္သွ်င္ေနာင္ရတုေပါင္းခ်ဳပ္ကုိလည္း ၾကည့္မိပါတယ္။
-သုံးတုိက္ပယ္ေမွာင္၊ ထြတ္ဘုန္းေခါင္
- ျဖဴညြန္ ့ရြက္ဆုိင္ ၊ ပန္းရိပ္ျမဳိင္လ်က္
ေရာက္တုိင္တိမ္ထြတ္၊ ပ်ံမတတ္တည့္။
- ေခါင္ထြတ္ဆက္ကာ ၊ မင္းတုိ ့သာလွ်င္
ဆင္ရာမကုိဋ္၊ ရွင္ေတာ္ရုိက္ဟု...။
-ခ်စ္ထြတ္တင္ထား ၊ သနားပါေအာင္
လက္ေဆာင္အသက္ ၊ ႏွင္းဆက္ခ်င္္ခ်င္
ဝါလုံးစင္သည္ ၊ လြမ္းအင္ၾကီးျပန္ခ့ဲတကား။

နတ္သွ်င္ေနာင္လည္း တဝမ္းပူအသတ္နဲ ့ထြတ္-တာပါပဲ။

အရွင္မဟာရ႒သာရ၏ စတုဓမၼသာရကုိးခန္းပ်ဳိ ့ကုိလည္း ၾကည့္ပါဦး။
-ေျမမုိးရပ္သူ ၊ လူခပ္သိမ္းတုိ ့
ညြတ္တိမ္းပူေဇာ္ ၊ ေက်းဇူးေတာ္လည္း
ႏႈိင္းေဘာ္တုကၽြန္း၊ ျမင့္မုိရ္ထြန္းသုိ ့
ရဟန္းမ်ာ့ထြတ္ ၊ သုံးလူ ့နတ္ကား...။ (အပုိဒ္- ၁)
-ေဆြရင္းခင္ပြန္း ၊ ငယ္ကမွန္း၍
ေရႊနန္းထြတ္ေခါင္၊ စုိးခ်ဳပ္ေအာင္လွ်င္ ...။ (အပုိဒ္- ၇)
-ရထားထက္က ၊ ဆင္းသက္လ်င္ျပင္း
ပေညာင္ရင္းသုိ ့၊ ကပ္လွ်င္းတုံလတ္
ပုဏၰားထြတ္ကား.......။ (အပုိဒ္- ၉)
အရွင္မဟာရ႒သာရလည္း တဝမ္းပူအသတ္နဲ ့ ထြတ္တာပါပဲ။

နဝေဒးၾကီးရ့ဲ ရတုမ်ားကုိလည္း ၾကည့္ပါဦး။
-သုံးျဖာေဗြထြတ္ ၊ ေခါင္တုလြတ္ကုိ
ရွိဝတ္ဦးတည္ ၊ ေလွ်ာက္ဝ့ံသည္ကား...။
-ေရႊေရာင္ ႏွင့္ ျမ၊ ေရာင္တုိင္းလွေသာ္
မႈိင္းျပထက္ဝန္း၊ ႏွင္းသာျဖန္းက
ရန္းရန္းရြရြ ၊ ဆြဆြျဖဴထြား
ပုလဲပြားသုိ ့၊ ခ်ရားမဥၨဴ
ခုိင္စုံတူကုိ ၊ ဆက္လွဴရည္ထင္
လွထြတ္တင္ႏွင့္ ၊ ေရႊရင္ရစ္ေခြ
စုံလြယ္ေစေလာ့....။
နဝေဒးၾကီးလည္း တဝမ္းပူအသတ္နဲ ့ ထြတ္တာပါပဲ။

ပေဒသရာဇာရ့ဲ သူဇာပ်ဳိ ့ကုိလည္းၾကည့္ပါ။
-ေရႊနန္းမ်ားရွင္ ၊ ဘုရင္မ်ားမႈး
ဘုန္းျမဴးေရာင္ဝွန္၊ ေရႊဉာဏ္တုလြတ္
ျမင္တုိင္းတတ္သည္၊ အထြတ္မွန္ကူ
ေပးေတာ္မူမွ.....။ (အပုိဒ္- ၁)
-နဂါးနတ္ရွင္ ၊ ငါပင္ကုိယ္ကား
တျခားျပည္က၊ ပါပမိစၦာ
ပုဏၰားလာ၍ ၊ ေတဇာၾကီးထြတ္
မႏ ၱာန္ျမတ္ကုိ ၊ ရြတ္ဘိေသာ့ေထြ...။ (အပုိဒ္-၈)
-ထုိအခါဝယ္၊ ေဟမာဂီရိ
အမည္ရွိသည္ ၊ ထြန္းညိေျပာင္ေျပာင္
ေရႊစင္ေတာင္ကုိ ၊ ထြတ္ေခါင္ပုိင္စုိး  (အပုိဒ္-၁ဝ)
ပေဒသရာဇာၾကီးလည္းတဝမ္းပူအသတ္နဲ ့ ထြတ္တာပါပဲ။

တြင္းသင္းတုိက္ဝန္ရ့ဲ မုဒုလကၡဏပ်ဳိ ့ကုိလည္း ၾကည့္ပါဦး။
-ဘီလူးသိၾကား၊ တိမ္ထြတ္ဖ်ားက (အပုိဒ္- ၂၈)
-မင္းၾကီးေမးဟန္၊ ၾကားလသြန္ေသာ္
သုံးတန္ဘုံသူ၊ လူတုိ ့အထြတ္
ပြင့္မည့္နတ္လည္း ၊ ျပတ္ျပတ္သံခ်ဳိ
မိန္ ့လဆုိ၏။ (အပုိဒ္- ၅၂)

အရွင္မဟာသီလဝံသဆရာေတာ္ရ့ဲ ပါရမီေတာ္ခန္းကေကာ။
-ေဗာဓိမ႑ဳိင္ ၊ ခန္းဝါပုိင္က
ခ်က္ရုိင္ျပည့္စုံ ၊ နဝဂုဏ္တည့္
ဆန္စုန္ေအာက္ထက္၊ ေက်ာက္ဝွန္တက္၍
ဘဝဂ္ရပ္သူ၊ သယမၻဴဟု
ေျခာက္ဆူဘုံထြတ္၊ အနတ္နတ္တုိ ့....။ (အပုိဒ္ -၁)

တဝမ္းပူအသတ္နဲ ့ထြတ္ကုိပဲအေတြ ့မ်ားေနပါတယ္။ ဒါနဲ ့စိႏၱေက်ာ္သူဦးၾသရ့ဲ ၾသဝါဒထူးပ်ဳိ ့ကုိ ၾကည့္မိ
ေတာ့ တမ်ဳိးျဖစ္သြားပါတယ္။
-ျပည္ၾကီးအရွင္၊ ထြဋ္သခင္ကား ၊ လူတြင္ေခါင္ထိ၊ သမုတိဟု၊
မည္ရွိနတ္စစ္၊ ျမတ္ဆုံးျဖစ္ရွင့္ ။ (အပုိဒ္-၁)
ဋသံလွ်င္းခ်ိတ္နဲ ့ ထြဋ္ပါျပီေကာ။ သုိ ့ေသာ္ ေနာက္အပုိဒ္မ်ားတြင္ေတာ့--------
-ရန္နင္းထြတ္ဖ်ား၊ မင္းတုိ ့အားမူ၊ ပြားမ်ားဝွန္ျဖဳိး၊ တန္ခုိးလြန္မင္း၊
ၾကီးျမတ္ျခင္းတည္း။ (အပုိဒ္-၃၃)
-ျပည္သူ ့တမြတ္၊ ေလာကနတ္ႏွင့္ ၊ အထြတ္ညာတင္၊ ရွင္မိဖုရား...။(အပုိဒ္ ၄ဝ)
လုိ ့ တဝမ္းပူအသတ္နဲ ့ထြတ္ပါေတာ့တယ္။ ဋသတ္ေကာ-တသတ္ေကာ သုံးျပတယ္လုိ ့ဆုိရေတာ့မလုိ။

ဘဒူမင္းညဳိရ့ဲ  ရခုိင္မင္းသမီးဧးခ်င္းကုိဖတ္ရာမွာ ဟံသာဝတီပုံႏွိပ္တုိက္မူက (ထြတ္) လုိ ့ စာလုံးေပါင္းျပီး
ရမ္းျဗဲကၽြန္း၊ သရက္ေခ်ာင္းမူကေတာ့ (ထြဋ္) လုိ ့စာလုံးေပါင္းပါတယ္။သူ ့အယူအဆနဲ ့သူျဖစ္မယ္ထင္ပါ
တယ္။
-မဟာသမတ္၊ ႏြယ္မျပတ္လွ်င္၊ အထြဋ္ (ထြတ္) ထိပ္မုိး၊ ျဖဳိင္ျဖဳိင္စုိးသည္၊ မ်ဳိးလည္းလြန္ေျမာက္။
(အပုိဒ္-၂)

၁၉၆၃ ခုႏွစ္ထုတ္ ဟံသာဝတီတုိက္ထုတ္ ေလာကသာရပ်ဳိ ့နဲ ့အေျဖကုိ ဖတ္ပါဦး။
-ဘုရား တရား သံဃာ၊ ရတနာထြတ္ထား
ျမတ္သုံးပါးကုိ။ (အပုိဒ္- ၁)
ေလာကသာရပ်ဳိ ့အေျဖေရးဆရာညီေနာင္ (အမိန္ ့ေတာ္ရေရွ ့ေန ဦးသီး၊ စာေတာ္ျပန္-ျမဳိ ့အုပ္ ဦးဘုိးျဖဴ)
က ရတနာထြတ္ထားကုိရွင္းျပရာမွာ ဋသံလွ်င္းခ်ိတ္အသတ္နဲ ့ထြဋ္ဟာျမန္မာမႈမဆန္၊ တဝမ္းပူသတ္အ
သတ္နဲ ့ထြတ္ကသာ ျမန္မာမႈျမန္မာဟန္ဆန္တယ္လုိ ့ မိန္ ့ၾကပါတယ္။ သူတုိ ့ရ့ဲ ရွင္းခ်က္ကုိ ဖတ္ပါ။

"ထြတ္= အထိပ္-အဖ်ား-အျမတ္။ ယင္းထြတ္ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ ျမန္မာဘာသာသက္သက္ျဖစ္၍
တဝမ္းပူသတ္ႏွင့္သာ သင့္ေလ်ာ္သည္။ အခ်ဳိ ့က မကုဋသဒၵါအရ မကုိဋ္တြင္ ဋသံလွ်င္းခ်ိတ္သည္ကုိ
အမွီျပဳ၍ ထြတ္ဟူေသာစကားကုိ မကုိဋ္ဟူေသာစကားႏွင့္အဓိပၸါယ္တူယူျပီးလွ်င္ ဋသံလွ်င္းခ်ိတ္သတ္
ေရးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ ထြတ္-ဟူေသာေဝါဟာရသည္ မကုဋသဒၵါပ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း သဒၵႏုသာရီသတ္ပုံျဖင့္ သိအပ္၏။"

အမရဒီပ
ဇန္နဝါရီ ၂၁၊ ၂ဝ၁၄

Tuesday, January 14, 2014

မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ဆရာအစဥ္အဆက္

မဟာသုတကာရီမဃေဒလကၤာသစ္က်မ္းၾကီးနိဂုံးမွာ မန္လည္ဆရာေတာ္ၾကီးက သူရ့ဲ ဆရာသမား
အႏြယ္အဆက္ကုိ အခုလုိ သံေပါက္ကဗ်ာေရးျပပါတယ္။

-ငါတုိ ့အရင္း၊ ႏြယ္သက္ဆင္း၊ ေတာင္တြင္းေက်ာ္ဆရာ။
-စတုတၳေျမာက္ ၊ ငါသုိ ့ေရာက္၊ အေထာက္ေဝးမကြာ။
-ဆရာစဥ္ဆက္ ၊ ႏြယ္ဆင္းသက္ ၊ မပ်က္စဥ္အလာ။
(သံေပါက္အမွတ္စဥ္- ၂၅၊၂၆၊ ၂၇။)

ဒီသံေပါက္ကဗ်ာမွတ္တမ္းအရဆုိရင္ ေတာင္တြင္း မကာရေလာပအေက်ာ္ ခင္ၾကီးေဖ်ာ္ဆရာေတာ္ဟာ
ပထမမကာရေလာပအႏြယ္ျဖစ္ပါတယ္။ မန္လည္ဆရာေတာ္ကေတာ့ စတုတၳမကာရေလာပအႏြယ္ျဖစ္
တယ္ေပါ့။ ဒီ ပထမ နဲ ့ စတုတၳဆရာေတာ္ ၂ ပါးၾကားမွာ ဒုတိယ နဲ ့ တတိယဆရာေတာ္ ၂ ပါးကုိ ေျခရာ
ေကာက္ ရွာေဖြၾကည့္မိပါတယ္။

မန္လည္ဆရာေတာ္အေလာင္းသူငယ္ကေလး ေမာင္မာဟာ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ကေန ၁၆ ႏွစ္အထိ ဝန္းသုိ
ျမဳိ ့၊ ေတာင္ေပၚေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးပန္းေအာင္ (ဝန္းသုိေစာ္ဘြားၾကီး၏ေနာင္ေတာ္) ထံမွာ ပညာသင္
ယူပါတယ္။
အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွာ မန္လည္ျမဳိ ့မရွိ ျပာသာဒ္ေက်ာင္းၾကီးဆရာေတာ္္ အရွင္နႏၵမဥၨဴ ထံေတာ္မွာ ပိဋကတ္
က်မ္းစာမ်ားစြာကုိ ဆက္လက္သင္ယူပါတယ္။ ျပာသာဒ္ေက်ာင္းၾကီးဆရာေတာ္ဟာ ေတာင္တြင္းဆရာ
ေတာ္ရ့ဲ အဆက္အႏြယ္ ၁ ပါးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ မကာရေလာပအႏြယ္ စတုတၳမ်ဳိးဆက္က မန္လည္
ဆရာေတာ္ဆုိရင္ မန္လည္ဆရာေတာ္ရ့ဲဆရာ အရွင္နႏၵမဥၨဴက မကာရေလာပတတိယမ်ဳိးဆက္ျဖစ္ပါတယ္။
အတုိေကာက္စာရင္းခ်ၾကည့္ရင္ အခုလုိ ေတြ ့ရပါတယ္။
၁။ ခင္ၾကီးေဖ်ာ္ဆရာေတာ္
၂။ ????
၃။ မန္လည္ျပာသာဒ္ေက်ာင္းၾကီးဆရာေတာ္ အရွင္နႏၵမဥၨဴ
၄။ မန္လည္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇဝန
ဒီလုိဆုိေတာ့ မကာရေလာပ ဒုတိယမ်ဳိးဆက္ဆရာေတာ္ ဘယ္သူလဲဆုိတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာပါ
တယ္။
ရန္ကုန္ျမဳိ ့၊ ဘုရားျဖဴေက်ာင္းတုိက္ဆရာေတာ္ရ့ဲ သာသနဗဟုသုတပၸကာသနီက်မ္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၁ဝ၉ မွာ
ေတာ့ မန္လည္ဆရာေတာ္ရ့ဲ ဆရာစဥ္ဆက္ကုိ အခုလုိ ေဖာ္ျပပါတယ္။
၁။ ေတာင္တြင္းျမဳိ ့မကာရေလာပဆရာေတာ္ ခင္ၾကီးေပ်ာ္ (ေဖ်ာ္)။
၂။ ေတာင္တြင္းဆရာေတာ္တပည့္ အရွင္ဇိနမေထရ္။
၃။ အရွင္ဇိနမေထရ္၏တပည့္ အရွင္ပညာမေထရ္။
၄။ အရွင္ပညာမေထရ္၏တပည့္ အရွင္နႏၵမဥၨဴမေထရ္။
၅။ အရွင္နႏၵမဥၨဴ၏တပည့္ မန္လည္ဆရာေတာ္အရွင္ဇဝနမေထရ္။
ဒီေရတြက္ပုံအတုိင္းၾကည့္ျပန္ရင္လည္း မန္လည္ဆရာေတာ္ဟာ မကာရေလာပအႏြယ္ရ့ဲ ပဥၥမမ်ဳိးဆက္
ျဖစ္ေနပါတယ္။ မန္လည္ဆရာေတာ္ကုိယ္တုိင္ေျပာသလုိ စတုတၳမ်ဳိးဆက္မဟုတ္ဘူးေပါ့။

ဘုရားျဖဴဆရာေတာ္ရ့ဲမွတ္ခ်က္တခုကုိလည္း ေတြ ့ရပါေသးတယ္။
"ဆရာေတာ္အရွင္ဇိနမွသည္ မန္လည္ဆရာေတာ္တုိင္ေအာင္ မကာရေလာပအႏြယ္ဟာ မန္လည္ျမဳိ ့မွာ
သီတင္းသုံးေနထုိင္သြားၾကတယ္" ဆုိတာပါပဲ။
မန္လည္ဆရာေတာ္ရ့ဲသံေပါက္နဲ ့လည္း ကုိက္ညီ၊ ဘုရားျဖဴဆရာေတာ္ရ့ဲ မွတ္တမ္းနဲ ့လည္းကုိက္ညီတ့ဲ
စဥ္းစားခ်က္တခုေတာ့ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဒီလုိပါ။
အမွတ္ ၁ ျဖစ္တ့ဲ ဆရာေတာ္ခင္ၾကီးေဖ်ာ္ကုိ ပင္မအျဖစ္ထား။ ပင္မဆရာေတာ္ကေန စီးဆင္းသြားတ့ဲ--
အရွင္ဇိနဆရာေတာ္ကုိ အႏြယ္ ၁
အရွင္ပညာဆရာေတာ္ကုိ အႏြယ္ ၂
အရွင္နႏၵမဥၨဴဆရာေတာ္ကုိ အႏြယ္ ၃
မန္လည္ဆရာေတာ္အရွင္ဇဝနကုိ အႏြယ္ ၄ လုိ ့အမွတ္စဥ္ထုိးၾကည့္ရင္ မန္လည္ဆရာေတာ္ရ့ဲ သံေပါက္
ကဗ်ာနဲ ့လည္း ကုိက္ညီ၊ ဘုရားျဖဴဆရာေတာ္ရ့ဲ မွတ္တမ္းဟာလည္း မန္လည္ဆရာေတာ္ျပဆုိတာနဲ ့ညီ
ညြတ္သြားပါေတာ့တယ္။

အမရဒီပ
ဇန္နဝါရီ ၁၄၊ ၂ဝ၁၄