Total Pageviews

Wednesday, January 22, 2014

ေရေပၚဆီ ၊ ဆီ ႏွင့္ ေရ

(၁)
"ယဥ္ရာတြင္ သူဇာ၊ ခက္ရာတြင္ ပါရမီ၊ တည္ရာတြင္ ေရႊဟသၤာ" ဟု ဆုိသင့္ေၾကာင္း ေရႊဟသၤာမင္း
ပ်ဳိ ့အေျဖဆရာ ရေဝထြန္းက ဆုိ၏။ ပ်ဳိ ့အေျဖေရးသူအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာပ်ဳိ ့ကုိ အေျဖက်မ္္းစာ
ျဖစ္လာေအာင္အားထုတ္ရာတြင္ မူရင္းပ်ဳိ ့ဆရာျပီးလွ်င္ ဒုတိယပင္ပန္းသူျဖစ္သည္။အေၾကာင္းသိသူ
တဦးအေနျဖင့္ ဆုိထုိက္သည္ကုိ ဆုိျခင္းသာ ျဖစ္၏။

ေရႊဟသၤာမင္းပ်ဳိ ့ကုိ အရွင္ေတေဇာသာရ ေရးသည္။  ယင္းပ်ဳိ ့ကုိ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၈၇၁ တြင္ ေရးသည္
ျဖစ္ရာ ယခုအခါ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝဝ ေက်ာ္သက္တမ္းတြင္း ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ခ့ဲေပျပီ။ ပ်ဳိ ့ဆရာသည္ ေခတ္
ကာလ ပေဒသရာဇ္တုိ ့၏ႏုိင္ငံေရးဂယက္၊ တုိင္းျပည္ေရးရာမျငိမ္္သက္မႈ၊ အခ်င္းခ်င္းယုံၾကည္မႈပ်က္ျပား
ျပဳိကြဲေနမႈ၊ အင္အားေကာင္းသူတုိ ့က အခြင့္ေကာင္းကုိေစာင့္ၾကည့္မႈ ႏွင့္ အားစမ္းေနမႈတုိ ့ကုိ ျမင္ရ၊
ၾကဳံရမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ယင္းအေျခအေနကုိ ထင္ဟပ္ျပီး ႏုိင္ငံမပ်က္စီးရေလေအာင္ သတိေပးတုိက္
တြန္းခ်က္မ်ားပါေသာ ပ်ဳိ ့ကဗ်ာကုိ ေရးသည္ျဖစ္ရာ တုိင္းျပည္ျပည္ျပဳကဗ်ာ (သုိ ့မဟုတ္) ႏုိင္ငံေရးကဗ်ာ
အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။

မွန္သည္။ ေရႊဟသၤာမင္းပ်ဳိ ့သည္ ႏုိင္ငံေရးကဗ်ာျဖစ္သည္။ သုိ ့ေသာ္ ဘာသာစကားအသုံးအႏႈံးကုိ
ႏုိင္ငံဆန္ဆန္ အတုံးလုိက္အတစ္လုိက္ ေျပာဆုိထည့္သြင္းသည္မဟုတ္ဘဲ လိမ္မာပါးနပ္စြာ ၊ တနည္း
ဆုိေသာ္ ၊ ပညာရွင္ဆန္ဆန္သာ ေျပာဆုိသည့္အတြက္ ကဗ်ာဖတ္သူမ်ားကုိ ျငီးစီစီျဖစ္ေအာင္ မလုပ္
ဟု ဆုိရပါမည္။

(၂)
ေရႊဟသၤာမင္းပ်ဳိ ့ဆရာအရွင္ေတေဇာသာရသည္ အပုိဒ္အမွတ္ ၈ တြင္--
-နတ္ရွင္ေစာဓီး
မင္းၾကီးပီပီ
ေရေပၚဆီသုိ ့
သီညီလူ ့ေဘာင္
ျပည္ထဲေဆာင္သည္
အေခါင္ရိပ္ျဖဴကာေဆာင္းတည္း......ဟု ေရ ႏွင့္ ဆီဥပမာျပဳကာ ဆုိေလ၏။
တုိင္းျပည္အုပ္စုိးသူဘုရင္မင္းသည္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ျပည့္ေနေသာ ဆီပမာ ျပည္သူလူထုတုိ ့၏
သေဘာ၊ ရင္တြင္းခံစားခ်က္ကုိ သိနားလည္ျပီး လိမၼာကၽြမ္းက်င္စြာတုိင္းက်ဳိးျပည္က်ဳိးကုိရြက္ေဆာင္
ကာ  မင္းေခါင္မင္းဖ်ားမင္းတရားၾကီးအျဖစ္ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ဟု ဆုိလုိပါ၏။
ဤေကာက္ခ်က္ႏုတ္ပါ "ေရေပၚဆီ" ဥပမာမွာ ေရ ႏွင့္ ဆီကုိ ေရာေႏွာေသာ္ ဆီသည္အေပၚမွာတက္ေန
သက့ဲသုိ ့ မင္းသည္ တုိင္းသူျပည္သား၏အေပၚက ေနရသည္ဟု ျပထား၏။
မင္းသည္ ဆီႏွင့္ တူေစရမည္။
တုိင္းျပည္လူထုသည္ ေရႏွင့္တူေစရမည္ဟု ဥပမာ၊ ဥပေမယ်စပ္ဟပ္လုိဟန္ျပသည္။

(၃)
သာယာဝတီမင္းၾကီးလက္ထက္ ဆီမီးခုံ (ဆမိတ္ခုံ) ရြာစားၾကီး မဟာမင္းလွမင္းေခါင္ဘြဲ ့ခံ ဦးရႊန္း၏
မဟာသုတေသာမပ်ဳိ ့၊ အပုိဒ္ ၁၁၄ တြင္--- လုိရာဆုေတာင္းဟု စကားကမ္းလွမ္းလာသည့္ လူသား
စားေပါရိသာဒအား သင္လုိ အက်င့္တန္သူ၏ဆုကုိ ငါမယူသင့္၊ သင္ႏွင့္ငါသည္ အက်င့္အားျဖင့္ ေရ
ႏွင့္ဆီပမာ ကြာျခားၾကသည္ဟု မဟာသုတေသာမမင္းၾကီးက ေျပာေလဟန္ စပ္ဆုိျပသည္။

-မလြတ္ဇရာ ၊ မရဏာသည္
သင့္မွာအလ်င္း၊ မရွိကင္းသုိ ့
ေသျခင္းတရား၊ သေဘာမ်ား၌
စီးပြားရွိမ့ဲ ၊ မသိခ့ဲတည့္
ငရဲ့အစာ ၊ အက်င့္ငွါႏွင့္
နတ္ရြာေရာက္သင့္ ၊ ဤအက်င့္ဟု

ေထာက္ခ်င့္မစပ္ ၊ က်ဳိးမနပ္သည္
အရပ္ႏွစ္တန္၊ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္
ေနာင္ဖန္ၾကိမ္ခါ၊ သံသရာဝယ္
ေရာက္လွါကံဆန္း၊ သက္ေမြးၾကမ္း၍
ဆင္ကန္းေတာတုိး၊ မသိႏုိးလ်က္
ေကာင္းက်ဳိးမပါ၊ သင္ယုတ္မာသည္
ဘဇာငါ့အား၊ ဆုေပးျငားအ့ံ
သင္ကားငါ၌ ၊ မေပးထုိက္၍
ခံၾကဳိက္သျဖင့္ ၊ ငါမသင့္ဟု
ေထာက္ခ်င့္အေန ၊ ဆီႏွင့္ေရသုိ ့
ကြာၾကေလရာ ၊ သင္ႏွင့္ငါသည္
ပမာသေဘာမတူတည္း------။

(၄)
ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းပုိင္းႏွင့္ ျဗိတိသွ်ကုိလုိနီေခတ္အစပုိင္းတြင္ ေပၚထြန္းခ့ဲေသာ မန္လည္ဆရာ
ေတာ္ၾကီး၏ မဟာသုတကာရီမဃေဒဝလကၤာသစ္မဟာကဗ်ာက်မ္း၌လည္း ဆီ ႏွင့္ ေရ ဥပမာေပးကာ
ဖြဲ ့ဆုိေလ၏။
-သဒၶြါ ပညာ ၊ သမၻာမမွ်
ဤေလာက၌ ၊ မိန္းမရတနာ
ယုတ္မာေယာက်္ား ၊ အတူထားလည္း
နီးပါးမသီ ၊ ေရ ႏွင့္ဆီကုိ
မညီစိတ္မွာ ၊ ေဝးၾကကြာ၏ ။ (အပုိဒ္ ၂၅၆)
- သမၼာမိစၦာ ၊ ဤႏွစ္ျဖာကား
ဘယ္ခါေသာ္မွ ၊ မတူၾကတည့္
ဗာလပ႑ိတ ၊ ဒုဇၨနႏွင့္
သုဇနမ်ဳိး ၊ ေကာင္းဆုိးကိစၥ
က်င့္စာရက ၊ မမွ်က်ဳိးျပစ္
ေက်ာက္စရစ္ႏွင့္ ၊ ေဖာ့ႏွစ္ေသြးသီ
ေရႏွင့္ဆီသုိ ့၊ မညီစင္စစ္
ေပၚနစ္ဆန္ေမ်ာ ၊ မႏွီးေႏွာသည္
သေဘာေအာက္ထက္ေက်ညာတည္း။ (အပုိဒ္ ၂၆၁)
မိန္္းမရတနာႏွင့္ ယုတ္မာေယာက်္ား၊ သမၼာတရား ႏွင့္ မိစ ၦာတရား၊ ဗာလႏွင့္ပ႑ိတ၊ ေကာင္းဆုိး တုိ ့ကား
ေရ ႏွင့္ ဆီ လုိ ကြာျခားၾကေလေၾကာင္း ျပဆုိထား၏။

(၅)
ေရေပၚဆီအေၾကာင္း ျပန္ဆက္ပါမည္။ "ေရေပၚဆီ" ကုိ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္အဘိဓာန္က Superficial person
အေပၚယံသိသူ၊ ေပါ့ေပါ့တန္တန္လူစားမ်ဳိး- ဟု ျပဆုိထား၏။ ေရႊဟသၤာမင္းပ်ဳိ ့က စတင္လုိက္ေသာ ေရေပၚ
ဆီဥပမာ အဓိပၸါယ္မဟုတ္ေတာ့ျပီ။ အခ်ိန္ကာလ၊ ေခတ္ကာလေျပာင္းသည္ႏွင့္အမွ် စကားလုံးအဓိပၸါယ္
သည္လည္း ေျပာင္းလဲသြားေၾကာင္း ေတြ ့ရသည္။
ေခတ္စာေပမ်ားတြင္ "ေရေပၚဆီလူတန္းစား' ဟူေသာ ေဝါဟာရကုိ ဖတ္ေနရ၏။ ဤသည္မွာ မႏွစ္သက္
စရာေလသံပါသည့္ အေပၚယံလူတန္းစား၊ အျမတ္ၾကီးဂုတ္ေသြးစုပ္၊ အရင္းရွင္လူတန္းစား၊ ခရုိနီလူတန္း
စားကုိ သရုပ္ေဖာ္ေန၏။

အမရဒီပ
ဇန္နဝါရီလ ၂၂၊ ၂ဝ၁၄

No comments: