Total Pageviews

Sunday, October 16, 2011

သာဝကအေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း

၁။
            "သာဝက"ဟူေသာပါဠိကုိ "အဆုံးအမကုိလုိက္နာတတ္သူ၊ နာၾကားတတ္သူ၊ တပည့္" ဟု အဘိဓာန္
ဆရာတုိ ့ျမန္မာဘာသာျပန္ဆုိၾကသည္။ ေထရဝါဒဗုဒၶစာေပအဆုိအရ သစၥာတရားကုိဆရာ့ထံမွတဆင့္နာယူရျပီး အရိယမဂ္ဉာဏ္ရရွိသူကုိ "သာဝကေဗာဓိဆုျပည့္သူ"ဟု ေခၚရ၏။ ထုိသာဝကေဗာဓိဆုျပည့္စုံျပီးေသာ သာဝက
မ်ားကုိ (က) အဂၢသာဝက= တပည့္အမ်ားတြင္ အျမင့္ျမတ္ဆုံးသာဝက၊ ယခုေဂါတမျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္
တြင္ အရွင္သာရိပုတၱႏွင့္ အရွင္မဟာေမာဂၢလႅာန္ (ခ) မဟာသာဝက= တပည့္ၾကီး၊ ယခုေဂါတမျမတ္စြာဘုရား
ထက္တြင္ အရွင္မဟာကႆပ အစရွိေသာ ရွစ္က်ိပ္ (၈ဝ)ေသာ ရဟႏ ၱာသာဝကၾကီးမ်ား (ဂ) ပကတိသာဝက= ရုိးရုိးတပည့္သာဝက၊ ယခုေဂါတမျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္တြင္ အရွင္စကၡဳပါလ၊ အရွင္ေဗလ႒သီသစေသာ
ရုိးရုိးသာဝကမ်ားဟု ၃ မ်ဳိးထပ္မံခြဲျခားထားေသးသည္။ ဘာေၾကာင့္ ၃ မ်ဳိး ၃ စားကြဲျပားေနသနည္း။ ပါရမီျဖည့္
ေသာ အခ်ိန္ကာလခ်င္းမတူၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။
            အဂၢသာဝကအဆင့္အတြက္ တသေခ်ၤႏွင့္ကမ ၻာတသိန္းပါရမီျဖည့္ရသည္။ မဟာသာဝကအဆင့္အ
တြက္ ကမၻာတသိန္းပါရမီျဖည့္ရသည္။ ပါရမီျဖည့္သည့္အခ်ိန္ကား ျပည့္စုံလုံေလာက္ေပျပီ။ သုိ ့ေသာ္ သာသနာ
မထြန္းကားေသာ (သုိ ့မဟုတ္) ဘုရားမပြင့္ေသာသုညကမၻာႏွင့္ ေတြ ့ၾကဳံေနပါက ကၽြတ္တမ္းမဝင္
ႏုိင္ေသးပါ။ အခ်ိန္ကာလလည္း ေစ့မွ၊ ဘုရားသာသနာႏွင့္လည္းေတြ ့ၾကဳံမွသာ ကၽြတ္တမ္းဝင္ႏုိင္သည္။ 
အရိယာျဖစ္ႏုိင္သည္။
            ပကတိသာဝကအဆင့္အတြက္ ပါရမီျဖည့္ရမည့္ကာလအပုိင္းအျခားတိတိက်က် မရွိပါ။ (အဂၢသာဝက၊ မဟာသာဝကတုိ ့လုိမဟုတ္ေခ်။) သံယုတ္ဋီကာအဆုိအရမူ ပကတိသာဝကတုိ ့၏ ပါရမီျဖည့္ရာအနည္းဆုံးသက္
တမ္းမွာ ေရွးဘုရားတဆူႏွင့္ ေနာက္ဘုရားတဆူတုိ ့၏ၾကားကာလ (ဗုဒၶႏ ၱရေခတ္)ဟု သတ္မွတ္သင့္ေပသည္။
သုိ ့ေသာ္ ယင္းၾကားကာလဆုိသည္ကလည္း အခ်ိန္အတုိင္းအတာပုံေသသတ္မွတ္ခ်က္ရွိသည္မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ- ဒီပကၤရာဘုရားႏွင့္ ေကာ႑ညဘုရားတုိ့၏ၾကားကာလမွာ တသေခ်ၤၾကာသည္။ ကကုသန္ဘုရားႏွင့္ ေဝႆဘူဘု
ရားအၾကား ၂၉ ကမ ၻာကာလၾကာသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ၾကားခံကာလ(ဗုဒၶႏ ၱရေခတ္)တခုသည္ ႏွစ္ေပါင္း (ဘဝေပါင္း) ကုေဋကုဋာမကၾကာသည္ဟုသာ ဆုိရပါသည္။

၂။
            အ႒ကထာ၊ ဋီကာတုိ ့တြင္ "အသီတိမဟာသာဝက" ဟုလည္းေကာင္း၊ "အသီတိမဟာေထရ"ဟုလည္း
ေကာင္းေခၚေဝၚသုံးစြဲေသာ မဟာသာဝကရဟႏ ၱာေပါင္း ၈ဝ (ရွစ္က်ိပ္) ရွိသည္။ ဤမဟာသာဝကရွစ္က်ိပ္စာရင္း
တြင္ အရွင္သာရိပုတၱေထရ္ႏွင့္ အရွင္မဟာေမာဂၢလႅာန္တုိ ့ကုိပါထည့္သြင္းေရတြက္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အရွင္ျမတ္ 
၂ ပါးတုိ့၏ အဂၢသာဝကအျဖစ္ဆုေတာင္းျပည့္ရန္အေၾကာင္းရပ္မ်ား (ထူးျခားစြာျပဳထားေသာေကာင္းမႈ
ရွိျခင္း၊ ပန္းတုိင္ဆုကုိရယူရန္ ထက္သန္ေသာ ဆႏၵရွိျခင္း)မွာ အျခားေသာ မဟာသာဝကမ်ားႏွင့္ တူညီေသာ
ေၾကာင့္ေပတည္း။ တနည္းအားျဖင့္ ဆုေတာင္းမႈ၏ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ျခင္းတူညီေသာေၾကာင့္ေပတည္း။
(ေထရဂါထာ႒ ၂၊ ၅၄၁-၅၄၃။ တိကနိပါတအဂၤုတၱရဋီကာ ၁၃၂။)
            ထုိအသီတိမဟာသာဝကတုိ ့၏ဘြဲ ့ေတာ္မ်ားမွာ ေဖာ္ျပပါအတုိင္းျဖစ္၏။ (၁) အရွင္အညာသိေကာ႑ည
(၂) အရွင္ဝပၸ (၃) အရွင္ဘဒၵိယ (၄) အရွင္မဟာနာမ္ (၅) အရွင္အႆဇိ (၆) အရွင္နာဠက (၇) အရွင္ယသ 
(၈) အရွင္ဝိမလ (၉) အရွင္သုဗာဟု (၁ဝ) အရွင္ပုဏၰဇိ (၁၁) အရွင္ဂဝမၸတိ (၁၂) အရွင္ဥရုေဝလကႆပ
(၁၃) အရွင္နဒီကႆပ (၁၄) အရွင္ဂယာကႆပ (၁၅) အရွင္သာရိပုတၱ (၁၆) အရွင္မဟာေမာဂၢလႅာန္ 
(၁၇) အရွင္မဟာကႆပ (၁၈) အရွင္မဟာကစၥာန (၁၉) အရွင္မဟာေကာ႒ိက (၂ဝ) အရွင္မဟာကပၸိန
(၂၁) အရွင္မဟာစုႏၵ (၂၂) အရွင္အႏုရုဒၶ (၂၃) အရွင္ကခၤါေရဝတ (၂၄) အရွင္အာနႏၵာ (၂၅) အရွင္နႏၵက 
(၂၆) အရွင္ဘဂု (၂၇) အရွင္နႏၵိယ (၂၈) အရွင္ကိမိလ (၂၉) အရွင္ဘဒၵိယ (၃ဝ) အရွင္ရာဟုလ 
(၃၁) အရွင္သီဝလိ (၃၂) အရွင္ဥပါလိ (၃၃) အရွင္ဒဗၺ (၃၄) အရွင္ဥပေသန (၃၅) အရွင္ခဒိရဝနိယေရဝတ
(၃၆) မႏ ၱာနီပုေဏၰးမ၏သား အရွင္ပုဏၰ (၃၇)သုနာပရႏ ၱတုိင္းသား အရွင္ပုဏၰ(၃၈) အရွင္ေသာဏကုဋိကဏၰ
(၃၉) အရွင္ေသာဏေကာဠိဝိသ (၄ဝ) အရွင္ရာဓ (၄၁) အရွင္သုဘူတိ (၄၂) အရွင္အဂုၤလိမာလ (၄၃) အရွင္ဝကၠလိ
(၄၄) အရွင္ကာဠဳဒါယီ (၄၅) အရွင္မဟာဥဒါယီ (၄၆) အရွင္ပိလိႏၵဝစ ၦ (၄၇) အရွင္ေသာဘိတ 
(၄၈) အရွင္ကုမာရကႆပ(၄၉) အရွင္ရ႒ပါလ (၅ဝ) အရွင္ဝဂၤ ီသ (၅၁) အရွင္သဘိယ (၅၂) အရွင္ေသလ (၅၃) အရွင္ဥပဝါဏ 
(၅၄) အရွင္ေမဃိယ (၅၅) အရွင္သာဂတ (၅၆) အရွင္နာဂိတ (၅၇) အရွင္လကု႑ကဘဒၵိယ (၅၈) အရွင္ပိေ႑ာလ
ဘာရဒြါဇ (၅၉) အရွင္မဟာပႏၳက (၆ဝ) အရွင္စူဠပႏၳက (၆၁) အရွင္ဗာကုလ (၆၂) အရွင္ကု႑ဓာန (၆၃) အရွင္ဒါရုစိရိယ (၆၄) အရွင္ယေသာဇ (၆၅) အရွင္အဇိတ (၆၆) အရွင္တိႆေမေတၱယ် (၆၇) အရွင္ပုဏၰက (၆၈) အရွင္ေမတၱဂု (၆၉) အရွင္ေဓာတက (၇ဝ) အရွင္ဥပသီဝ (၇၁) အရွင္နႏၵ (၇၂) အရွင္ေဟမက (၇၃) အရွင္ေတာေဒယ် (၇၄) အရွင္ကပၸ (၇၅) အရွင္ဇတုကဏၰီ (၇၆) အရွင္ဘျဒာဝုဓ (၇၇) အရွင္ဥဒယ (၇၈) အရွင္ေပါသလ (၇၉) အရွင္ေမာဃရာဇာ (၈ဝ) အရွင္ပိဂၤ ိယ---------။  (အမွတ္စဥ္ ၈ အရွင္ဝိမလမွာ အဂၢမဟာပ႑ိတမုိးကုတ္ဆရာေတာ္ၾကီး ဘဒၵႏ ၱဝိမလ (၁၈၉၉-၁၉၆၂) မဟုတ္ပါ။ ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္ကာလက အရွင္ဝိမလျဖစ္ပါသည္။ ဤကားစကားခ်ပ္)

၃။
            အရွင္သာရိပုတၱေထရ္ကုိ လက်ၤာေတာ္ရံ၊ အရွင္မဟာေမာဂၢလႅာန္ေထရ္ကုိ လက္ဝဲေတာ္ရံဟု ခြဲျခားေခၚ
ေဝၚေလ့ရွိၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤသုိ ့ျဖစ္၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ေနရာ
ခင္းက်င္းမႈအစီအမံမ်ားကုိ ျပဆုိရာတြင္ ဘုရားရွင္အတြက္ ေနရာကုိ အလယ္မွာ ခင္းရ၏။ အရွင္သာရိပုတၱေထရ္
အတြက္ ေနရာကုိ ဘုရားရွင္၏လက်ၤာဖက္တြင္ ခင္းရ၏။ အရွင္မဟာေမာဂၢလႅာန္ေထရ္အတြက္ ေနရာကုိ ဘုရားရွင္၏လက္ဝဲဖက္တြင္ ခင္းရ၏။ လက္ဝဲလက္က်ၤာေဘးႏွစ္ဖက္တုိ့၌ အျခားဘိကၡဳသံဃာအတြက္ေနရာခင္းရ
၏။ ဤအစီအမံေၾကာင့္ လက်ၤာေတာ္ရံ၊ လက္ဝဲေတာ္ရံဟု ေခၚၾကျခင္းျဖစ္၏။ (ဓမၼပဒ႒၊ ၁။ ၄၅-၄၆။)
            အခ်ဳိ  ့က်မ္းမ်ားတြင္ လက်ၤာေတာ္ရံရဟႏ ၱာ (၄ဝ)၊ လက္ဝဲေတာ္ရံရဟႏ ၱာ (၄ဝ)ဟု ခြဲျပသည္လည္း ရွိ၏။ ဇာတ္ဋီကာ၊ အဂုၤတၱဳိရ္ဋီကာတုိ ့တြင္ ယင္းသုိ ့ခြဲျပျခင္းမရွိပါ။ သုိ ့ေသာ္ ေရွးဆရာအဆက္ဆက္တုိ ့ပါဠိကဗ်ာ
ဖြဲ ့စီထားသည္ကုိ ေတြ ့ရေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဇာတ္နိပါတ္ေရးထုံးေရးပုံ ဌပနာသြင္းထုံး ေက်ာက္စာ
ေဟာင္းမ်ားမွာ ခြဲျခားျပသည္ကုိ ေတြ ့ရေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း "လက်ၤာလက္ဝဲ၊ ခြဲ၍သာ၊ သေခၤပအဓိပၸါယ္
ေကာက္ေပအ့ံ"ဟု သမႏ ၱစကၡဳဒီပနီက်မ္း၊ နဝမတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၇ဝ၊ ၅၇၂ တုိ ့မွာ ေရးသားျပဆုိခ်က္ရွိပါသည္။

၄။
           
            အဂၢသာဝက ၂ ပါးအပါအဝင္ အသီတိမဟာသာဝကရွစ္က်ိပ္မွၾကြင္းေသာ ရဟႏ ၱာ မ်ား (ဗုဒၶေခတ္မွ ယခုသာသနာႏွစ္ ၂၅၅၅ အထိ) သည္ သာဝက ၃ မ်ဳိးတြင္ တတိယတန္းစား ပကတိသာဝကမ်ားသာ ျဖစ္
ေၾကာင္း သိေလာက္ေပျပီ။ (ဝိသုဒၶိမဂ္ဋီ။ ၂။ ၄၅။ ေထရ႒၊ ၂။ ၅၄၃)
            ယင္းသုိ ့ သာဝကပတ္သက္၍ စနစ္တက်သတ္မွတ္ထားေသာ ဗုဒၶစာေပအဆုံးအျဖတ္ကုိ နားမလည္သူတဦးက သူ၏ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပပါအတုိင္းေရးသားထား၏။
            "မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးသည္ ပရိယတ္ေရာ ပဋိပတ္ပါ အသိေရာအက်င့္ပါ ျပည့္စုံသည့္ျပင္ သာသနာ့တာဝန္ကုိ အရုိးေက်ေက် အေရေျခာက္ေျခာက္ ထမ္းရြက္သြားသည့္အတြက္လည္း ပကတိသာဝက မဟုတ္ပါ။ မဟာသာဝကရဟႏ ၱာအရွင္ျမတ္ၾကီးတပါးပင္ျဖစ္ပါသည္။"
(ေနရဗာန္-ကမ ၻာ့ေျမာက္ျခမ္း၏ ျမင္းမုိရ္ကုိလည္း မဖြႏွင့္၊ေက်ာက္ဖ်ာကုိလည္း မ-မႏွင့္ ေဆာင္းပါးမွ၊ ဟစ္တုိင္)
            အဂၢမဟာပ႑ိတမုိးကုတ္ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ျမန္မာျပည္သားဝိပႆနာတရားျပဆရာေတာ္မ်ား
အနက္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားျပီး ၾကည္ညဳိ ေလးျမတ္သူေပါမ်ားေသာဆရာေတာ္တပါးျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္းပါးရွင္ ေနရဗာန္-က မၻာ့ေျမာက္ျခမ္းသည္လည္း ဆရာေတာ္ၾကီးကုိ ၾကည္ညဳိသူတဦးျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ ဆရာေတာ္ၾကီးကုိၾကည္ညဳိ၍ ပူေဇာ္လုိသူျဖစ္ပါက အျပစ္ကင္းေသာ ပူေဇာ္နည္းျဖစ္ေအာင္ ေရးသားသင့္ပါသည္။
မဟုတ္မမွန္ေသာ အလြန္အကဲခ်ီးက်ဴးပူေဇာ္မႈ (ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ပကတိသာဝကမဟုတ္၊ မဟာသာဝကျဖစ္
သည္ဟုေရးသားမႈ)သည္ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစပါသည္။ ေဆာင္းပါးရွင္၏ အဆင္
ျခင္မ့ဲလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ၾကီးမွာ ဂုဏ္တက္ဖြယ္မရွိ၊ ရွိျပီးသားဂုဏ္ပင္ပ်က္ဖြယ္ ရွိ၏။  ေဆာင္းပါးရွင္ ေနရဗာန္-ကမၻာ့ေျမာက္ျခမ္း၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္     ေယာမင္းၾကီး (ဦးဖုိးလွဴိင္)၏ ဥတုေဘာဇနသဂၤဟက်မ္း စတာေတြကုိ လူစုလူေဝးထဲေရာက္တုိင္း ခ်ီးမႊမ္းေလ့ရွိေသာ ျမင္းထိန္းငတာကို ေယာမင္းၾကီးက "ေမာင္မင္း--ငါ့စာေတြ မခ်ီးမႊမ္းပါနဲ ့။ ငါ့စာေတြ ဂုဏ္ပ်က္သကြဲ ့"ေျပာျပီး ပုဆုိးၾကမ္းႏွင့္ ေဒါင္းဒဂၤါးေပးကာ ႏုတ္ပိတ္ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ကုိ သတိရေစပါသည္။
            ဗုဒၶသာသနာေရးရာကုိ ပုဂၢဳိလ္ေရးဘက္လုိက္မႈကင္းစြာေရးသားလုိသူသည္ သဒၶါႏွင့္ ပညာညီမွ်
ေအာင္ထားသင့္ပါ၏။ ယုံၾကည္မႈသဒၶါအားေကာင္းျပီး သေဘာတရားေရးဝမ္းစာအသိဉာဏ္ပညာအားနည္းပါက
မေရးသင့္သည္ကုိ ေရးမိတတ္၏။ ဥပမာ- မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ မဟာသာဝကျဖစ္၏ဟူေသာ အေရး
အသားမ်ဳိး ထြက္လာတတ္သည္။ ဘာသာေရးေဆာင္းပါးဆုိျပီး "ဘယ္ဆရာၾကီးကေတာ့ အရိယာၾကီးပဲ။ သူ ့
ဆီသြားပါ"ဆုိတာမ်ဳိး အေပါစားလူေခၚေဆာင္းပါးေတြ ေရးမိတတ္သည္။
            ယုံၾကည္မႈအားနည္းျပီး ေတြးေခၚၾကံစည္တတ္ေသာအသိဉာဏ္အားေကာင္းျပန္ေတာ့လည္း သေဘာတရားေရးရာအစြန္းေရာက္အမွားေတြကုိ ေရးမိတတ္၏။ ဥပမာ---သစၥာသိမွ အလွဴခံပါဆုိသည့္ ဘုရားေဟာမဟုတ္သည္ကုိ ဘုရားေဟာဟုတ္သေယာင္ေယာင္ ေကာက္က်စ္လုပ္ၾကံျပီး ေရးမိတတ္သည္။
ကုိယ္တုိင္က ဗုဒၶဘာသာေရးရာကုိ စနစ္တက်ေလ့လာဆည္းပူးျခင္းမရွိဘဲ ငါေျပာတာအမွန္၊ ငါၾကံတာအဟုတ္၊ ငါလုပ္တာအေကာင္းဟု တရားေသဝါဒကုိင္စြဲကာ "ငါတေကာေကာ"ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ မျပည့္အုိးေဘာင္ဘင္
ခတ္ျဖစ္တတ္ပါသည္။
ဘာသာေရးေဆာင္းပါးေရးသူတုိ ့သည္ သဒၶါႏွင့္ပညာကုိ အခ်ဳိးညီမွ်စြာထားတတ္ၾကဖုိ ့လုိအပ္ပါသည္။
            ေဆာင္းပါးရွင္ ေနရဗာန္-ကမၻာ့ေျမာက္ျခမ္းအေနျဖင့္ မိမိၾကည္ညဳိသည့္ ဆရာေတာ္ၾကီးကုိ မဟာသာဝ
ကစာရင္းတြင္ထည့္သြင္းလုိေသာ္လည္း လက္ရွိဆ႒သံဂါယနာမူ ေထရဝါဒစာေပက ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ ရဟႏၱာ
ၾကီးရွစ္က်ိပ္ (၈ဝ) ျဖင့္ စာရင္းပိတ္ျပီးသား ျဖစ္ေနပါ၏။ စိတ္မေလ်ာ့ေသးက သတၱမသံဂါယနာတင္သည္အထိ ေစာင့္ကာ ထပ္မံၾကဳိးစားၾကည့္ပါဦး-----။

၅။
            ဘုရားေလာင္းတုိ့သည္ ဝိပႆနာဉာဏ္၊ မဂ္ဉာဏ္ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ကုိယ္တုိင္ၾကဳိးစားအားထုတ္ျခင္း
ဟူေသာ အေၾကာင္းတရပ္သာ ရွိသည္။ သူတပါးတုိ့ထံမွ သစၥာတရားကုိ နာယူရန္မလုိ--။ ပေစၥကဗုဒၶါလည္းနည္း
တူ---။
            အဂၢသာဝက၊မဟာသာဝက၊ ပကတိသာဝကာဟူေသာ သာဝက ၃ မ်ဳိးလုံးမွာမူ သစၥာတရားသိျမင္သူတ
ဦးဦး၏ေဟာျပမႈကုိ နာယူရျပီး  တရားနည္းလမ္းတက် က်င့္ၾကံအားထုတ္မွသာ ဝိပႆနာဉာဏ္၊ မဂ္ဉာဏ္တုိ ့
ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ (မုိးကုတ္ဝိနိစ ၦယ၊ ၁၆။)
ဤစကားအစဥ္မွ်ျဖင့္ သာဝကဆုိင္ရာအေၾကာင္း ဗုဒၶစာေပအဆုိအတုိင္း တင္ျပျခင္းကုိ အဆုံးသတ္လုိက္ပါသည္။

အမရဒီပ
စက္တင္ဘာ ၂၂-၂ဝ၁၁

No comments: