Total Pageviews

Sunday, October 16, 2011

ရွာလတန္၊ အယူအဆေဘာလုံးပြဲ ႏွင့္ သိက်င့္ေပါင္းစပ္မႈ


၁။

စာေရးသူ (အမရဒီပ)သည္ ဟစ္တုိင္တြင္ "ဓမၼာစရိယဦးေဌးလွဴိင္မွသည္ သီးျခားဝိနည္းဓုိရ္ခုံရုံးေတာ္သုိ ့"
အမည္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ ေရးသားခ့ဲ၏။ ေဆာင္းပါးတြင္ ေၾကာင္ပန္းေတာရဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္ ေၾကာင္ပန္း
ေတာရဝါဒဝိနိစ ၦယ၊ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္ မုိးကုတ္ဝိနိစ ၦယအေၾကာင္းမ်ား အဓိကပါဝင္သည္။ ဓမၼာစရိယဦးေဌးလွဴိင္၏ ရဟႏ ၱာႏွင့္ ပုဂၢဳိလ္ထူးမ်ား စာအုပ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာနထုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္သီးျခားဝိနည္းဓုိရ္အဖြဲ ့အမွတ္ (၃) ႏွင့္ အမွတ္ (၁၂) တုိ ့၏ ေၾကာင္ပန္းေတာရဝိနိစ ၦယစာအုပ္၊ မုိးကုတ္ဝိနိစ ၦယစာအုပ္တုိ ့ကုိ ေလ့လာဖတ္ရႈအကုိးအကားျပဳျပီး ေရးသားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။သူေတာ္ေကာင္းမ်ားကုိ
အေရးအသားအားျဖင့္ ေစာ္ကားပုတ္ခတ္စြပ္စြဲျခင္းမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားကုိ ေရွာင္ျပီး အယူအဆ
ဆုိင္ရာကုိသာေရးသားသည္။ အဆုိပါဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားကုိ တရားဝင္ထုတ္ေဝေသာ
 စာအုပ္ပါအေၾကာင္းမ်ားမွအပ ပုိပုိလြန္လြန္သိထားျခင္းလည္း အလ်ဥ္းမရွိပါ။
ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ အရွိန္အဝါ၊ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈကုိ မနာလုိ မရႈစိမ့္၍ ေရးသားသည္ဆုိရေအာင္လည္း 
ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားကုိ မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ ့သိမွီဖူးျမင္ခ့ဲရျခင္းလည္းမရွိ၊ သက္ဆုိင္ရာတပည့္တပန္းမ်ားႏွင့္လည္း
 အဆက္အစပ္ရွိသူမဟုတ္ပါေခ်။  ခ်စ္ခင္ၾကည္ညဳိျခင္း၊ မုန္းတီးျခင္း၊ မသိနားမလည္ဘဲဝင္စြက္ျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ့့
ျခင္းမ်ားေၾကာင့္  အဂတိ ေခၚ"ဘက္လုိက္စရာ "အေၾကာင္းမ်ားလည္း အလ်ဥ္းမရွိ၍ သာေစ ၊နာေစလုိျခင္းမ်ား ကင္းရွင္း၏--။ ယထာဘူတက်က် အရွိကုိအရွိအတုိင္းတင္ျပေရးသားျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။

စာေရးသူ၏ေဆာင္းပါးကုိ ေနရဗာန္-ကမၻာ့ေျမာက္ျခမ္းဆုိသူတဦးကတုံ ့ျပန္ေဆာင္းပါးေရးသားလာသည္ကုိ ေတြ ့
ရ၏။ ယင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ "ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ ေစတနာအရင္းခံျဖင့္ အမွန္တရားဘက္မွ ရပ္တည္မည္"ဟု ျဖစ္၏။ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္၏။ "ဓမၼဘက္ေတာ္သားတဦးရျပီ"ေတြးမိ၍ ပီတိျဖစ္၏။ သုိ ့ေသာ္ ယင္း၏ေဆာင္းပါးကုိ ဖတ္အျပီး "အေျပာကေတာ့ ေရြမန္း၊ အကမွာေတာ့ခ်ဳိမုိင္မုိင္"ဆုိ
စကားပမာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေသာ္လည္း လက္ေတြ ့တြင္ အေျခအေနမလွေၾကာင္းကုိသာ ပီပီျပင္ျပင္
ေတြ ့ရ၏။

စာေရးသူ၏ေဆာင္းပါးတြင္ ေၾကာင္ပန္းေတာရဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ေရးခ့ဲ၏။
"စာေပနည္းအရျဖစ္ေစ၊ လက္ေတြ ့အားထုတ္နည္းအရျဖစ္ေစ စိတ္သည္မွီရာအာရုံႏွင့္မကင္း-----။ အာရုံႏွင့္အာရမၼဏိကဟုအတြဲစကားလုံးရွိသည္။ ျမင္သိစိတ္ဝီထိျဖစ္စဥ္အရ မ်က္လုံးက တုံးတုိင္ကုိျမင္ေသာအခါ 
တုံးတုိင္သည္ အာရုံ၊ ျမင္သိစိတ္နာမ္သည္ အာရမၼဏိကျဖစ္သည္။  ေၾကာင္ပန္း၏အယူအဆမွာ တုံးသည္ပင္နာမ္
တရား၊ တုိင္သည္ပင္နာမ္တရားဟု တုံးႏွင္နာမ္၊ တုိင္ႏွင့္နာမ္ကုိ လုံးေထြးေျပာဆုိထားသည္။ ထုိအခ်က္ကုိ
ေထာက္၍ တုံးနာမ္တုိင္နာမ္ဝါဒသည္ ၊ ဓမၼဝါဒမဟုတ္ (အဓမၼဝါဒ) ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သီးျခားဝိနည္းဓုိရ္အဖြဲ ့အမွတ္ (၃) က ဆုံးျဖတ္သည္။ "

ဤသုိ ့ေရးသားရျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သီးျခားဝိနည္းဓုိရ္အဖြဲ ့အမွတ္(၃) ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ေရးသားျခင္း
ျဖစ္၏။ ေၾကာင္ပန္းေတာရဝိနိစ ၦယစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၃ဝ၇ မွ ၃၁၆ အထိ ေဝဖန္စိစစ္သုံးသပ္ခ်က္အက်ယ္၊
စာမ်က္ႏွာ ၄၂၁ တြင္ ေၾကာင္ပန္းက်မ္းစာအဆုိႏွင့္ ပါဠိစာေပႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္တုိ ့ကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်ဖတ္ရႈႏုိင္ပါ
၏။

သုိ ့ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အမွန္တရားဘက္မွရပ္တည္မည္ဟုေၾကြးေၾကာ္ထားသူၾကီး
ေနရဗာန္-ကမၻာ ့ေျမာက္ျခမ္းကေတာ့ သီးျခားဝိနည္းဓုိရ္အဖြဲ ့၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိေျပာင္းျပန္လွန္ကာ
ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ေရးသားထားေလ၏----။
"ေလာကုတၱရာအျမင္ၾကည္လင္ဆန္းၾကယ္မႈဆုိသည္မွာ စာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အက်င့္ျဖင့္လည္းေကာင္း ပညတ္တင္ျခင္းငွါမစြမ္းႏုိင္သျဖင့္လည္း အက်င့္ျဖင့္မေပါက္မေရာက္ႏုိင္သူမ်ား၏ အရာမဟုတ္သည္မွာလည္း ျငင္းဖြယ္မရွိစေကာင္းပါ။ ပရိယတ္ႏွင့္ပဋိပတ္ပါျပည့္စုံလုံေလာက္သည့္ပုဂၢဳိလ္ၾကီးမ်ား၏ အရာသာျဖစ္ေနသျဖင့္
လည္း ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္သုခမိန္ဆုိသည့္အတုိင္း ေၾကာင္ပန္းေတာရဆရာေတာ္၏ တုန္းတုိင္ နာမ္တုိင္ကိစၥကုိ အဓမၼ
အျဖစ္မဆုံးျဖတ္သည္ကုိ သတိျပဳၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ "

စကားအသုံးအႏႈန္းအေၾကာင္းကုိ ဦးစြာေျပာလုိ၏။ ေနရဗာန္- ကမၻာ ့ေျမာက္ျခမ္းက "တုန္းတုိင္နာမ္တုိင္"ဟု ေရးသားျခင္းမွာ အလြဲအမွားသာျဖစ္၏။ (သစ္တုံး) တုံးသည္နာမ္၊ (အိမ္တုိင္) တုိင္သည္နာမ္၊ စိတ္၊ ဝိညာဏ္ျဖစ္
သည္ဟူေသာအယူအဆကုိ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိေနသည့္အတြက္ "တုံးနာမ္ တုိင္နာမ္"ဟု ေျပာမွမွန္ေပမည္။ သတိျပဳရန္ ျဖစ္၏။

ဆုိခ့ဲျပီးအတုိင္း "တုံးနာမ္တုိင္နာမ္ဝါဒ"သည္ အဓမၼဝါဒျဖစ္ေၾကာင္း သီးျခားဝိနည္းဓုိရ္အဖြဲ ့၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ကုိးကားကာ စာေရးသူ ေရးခ့ဲ၏။ အေထာက္အထားအျဖစ္ ေၾကာင္ပန္းေတာရဝိနိစ ၦယစာအုပ္ကုိ ၾကည့္ ရႈၾကရန္ ျဖစ္ပါ၏။ ေနရဗာန္- ကမ ၻာ့ေျမာက္ျခမ္းကမူ "တုံးနာမ္တုိင္နာမ္ဝါဒ"သည္ အဓမၼဝါဒမဟုတ္၊ အဓမၼအျဖစ္ဆုံးျဖတ္
ျခင္းမခံရဟု အတိအလင္းေရး၏။ အေထာက္အထား၊ အကုိးအကားမရွိဘဲ "ငါ့စကားႏြားရ"ေျပာျခင္းသာ ျဖစ္၏။
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အမွန္တရားဘက္မွရပ္တည္မည္ဟု ေျပာျခင္းမွာ အေျပာသက္သက္မွ်သာျဖစ္
ေၾကာင္း ဤအခ်က္ျဖင့္ပင္ ျငင္းမရေအာင္ထင္ရွား၏။ ေနရဗာန္- ကမၻာ ့ေျမာက္ျခမ္းသည္ အမွန္တရား (ဓမၼ)
ဘက္မွ ရပ္တည္ေရးသားသူမဟုတ္၊ အမွားတရား (အဓမၼ)ဘက္မွ ကာကြယ္ကာရပ္တည္ေရးသား ေျပာဆုိ
ေနသူသာျဖစ္ေၾကာင္း ကုိယ္တုိင္ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံထားျခင္းျဖစ္၏။ တနည္း--အဓမၼဘက္မွကာကြယ္သည္မဟုတ္၊ သတိေပါ့ဆေရးသားမိျခင္းသာျဖစ္သည္ ဆုိျငားအ့ံ။ သူသည္ "တုံးနာမ္တုိင္နာမ္ဝါဒ"အေၾကာင္း သိနားလည္ျခင္း
မရွိဘဲ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူ "တတ္ေယာင္ကား" "ရွာလတန္" (Charlatan) တေယာက္မွ်သာ ျဖစ္ရာ၏။

၂။

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ အမွန္တရားဘက္မွရပ္တည္မည္ဟု အသံေကာင္းလႊင့္ထားသူ ေနရဗာန္- ကမၻာ ့ေျမာက္ျခမ္းက ဝိနိစ ၦယခုံရုံးတင္ျခင္း၊ ဓမၼ အဓမၼဆုံးျဖတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ သံဃာေတာ္မ်ား၏ကိစၥကုိ
ဤသုိ့ျပက္ရယ္ျပဳေသး၏။
"ျမတ္စြာဘုရားကုိယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိေနရင္ေတာင္ ေရွးစကားန့ဲ ေနာက္စကားေတြမကုိက္
ညီဘူး၊ ဘယ္တုန္းကဘယ္လုိေဟာျပီး ဘယ္မွာက်ေတာ့ဘယ္လုိေဟာတာပဲဆုိျပီး သာသနာ့ဝိနိစ ၦယခုံရုံးကုိ
ေတာင္ တင္ၾကမလားမသိဘူးကြယ္၊ အဲဒီလုိျဖစ္ေနတ့ဲေခတ္ပါပဲဟု ေျပာလုိက္ပါသည္။ "

ဘုရားအေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳမင္းသားသည္ သက္ေတာ္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဘုရားအျဖစ္သုိ ့ေရာက္ေတာ္မူ၏။
ဘုရားျဖစ္ျပီးေနာက္ တရားဦးဓမၼစၾကာသုတၱန္ကုိ ေဟာေတာ္မူခ့ဲ၏။ သက္ေတာ္ ၈ဝ အရြယ္တြင္ ပရိနိဗၺာန္စံဝင္
ေတာ္မူခ့ဲ၏။ ပရိနိဗၺာန္မစံခင္နာရီပုိင္းအတြင္းမဟာပရိနိဗၺာနသုတၱန္တရားေတာ္ကုိ ေဟာေတာ္မူခ့ဲ၏။ သက္ေတာ္ ၃၅ ႏွစ္ မွသက္ေတာ္ ၈ဝ ပရိနိဗၺာန္မစံခင္အထိ ေဟာေတာ္မူခ့ဲေသာ တရားေတာ္မ်ားမွာ ယခုအခါ မူရင္းစကား "ပါဠိေတာ္" အျဖစ္တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္၏။ သက္ေတာ္ငယ္ရြယ္စဥ္ကေဟာခ့ဲေသာတရားမ်ားကုိ သက္ရြယ္ေတာ္ရင့္
ခါမွ ေဟာခ့ဲေသာတရားမ်ားႏွင့္အစားထုိးျခင္းမရွိပါေပ--။ ပုထုဇဥ္လူမ်ားတြင္ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ အေတြးအျမင္
ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ဳိး ျမတ္စြာဘုရားတြင္ျဖစ္ေလ့လုံးဝမရွိေပ--။ ယင္းမွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အာေဝဏိကဂုဏ္ေတာ္
ပင္ျဖစ္၏။ နတၳိ ဆႏၵႆ ဟာနိ (အမ်ားအက်ဳိးကုိေဆာင္လုိေသာဆႏၵေတာ္ေလ်ာ့ပါးျခင္းမရွိ)၊ နတၳိ ဓမၼေဒသနာယ ဟာနိ (တရားေတာ္၏အက်ဳိးမ့ဲျဖစ္ရျခင္းမည္သည္မရွိ)၊ နတၳိ ဝီရိယႆ ဟာနိ (ၾကဳိးစားအားထုတ္
မႈေလ်ာ့ပါးျခင္းမရွိ)၊ နတၳိ သမာဓိႆ ဟာနိ(သမာဓိေလ်ာ့ပါးျခင္းမရွိ)၊ နတၳိ ပညာယ ဟာနိ( ပညာေတာ္ေလ်ာ့ပါး
ျခင္းမရွိ)၊ နတၳိ ရဝါ (သတိပညာအဆင္ျခင္ကင္းစြာျဖင့္ မွားယြင္းစြာေျပာဆုိျပဳမူျခင္းမရွိ)၊ ဟူေသာဂုဏ္ေတာ္မ်ား
ကုိသိနားလည္သူျဖစ္က ေနရဗာန္- ကမၻာ့ေျမာက္ျခမ္းအေနျဖင့္ "ဘုရားရွင္ကုိပင္ ဝိနိစ ၦယခုံရုံးတင္ၾကမလားမသိ"
ဟု ေပါ့ေပါ့ဆဆမေျပာၾကားေပရာ၊ ယခုေတာ့ မသိနားမလည္မႈေၾကာင့္ ေျပာခ်င္ရာေျပာသူျဖစ္ေနေလျပီ---။
(ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏အာေဝဏိကဂုဏ္ေတာ္မ်ားကုိ ေနတၱိပါဠိေတာ္၊ စူဠနိေဒၵသပါဠိေတာ္၊ ပါထိကဝဂၢဋီကာ၊
မူလဋီကာ၊ မဟာဗုဒၶဝင္၊ပဥၥမတြဲ၊ ၇၅ဝ၊ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ၏ ဗုဒၶါႏုႆတိဘာဝနာ၊ ဓမၼာစရိယဦးေဌးလွဴိင္၏ ရတနာသုံးပါးေက်းဇူးစာအုပ္မ်ားတြင္ အက်ယ္ေလ့လာႏုိင္ပါ၏။)

လူသားမ်ားတြင္ အသက္အရြယ္၊ ဗဟုသုတ၊ ပတ္ဝန္းက်င္စသည္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အေတြးအျမင္ေျပာင္းတတ္
ပါ၏။ ပညာရွင္တုိ ့၏သက္ဆုိင္ရာဘာသာရပ္အေပၚ သိနားလည္မႈေျပာင္းလဲျခင္းသည္လည္း သိသာထင္ရွား၏။ "ဟုိတုန္းက ရႈျမင္သုံးသပ္ပုံမ်ဳိးနဲ ့ အခုဟာန့ဲေတာ့ တျခားစီပဲ"ဟု ေျပာဆုိတတ္ၾက၏။ ေျပာင္းလဲမႈဘာေၾကာင့္ျဖစ္
သနည္းဆုိလွ်င္ ဆႏၵ၊ ဝီရိယ၊ သမာဓိ၊ပညာ အနိမ့္အျမင့္၊ အတက္အက်ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကား ယင္းက့ဲသုိ ့မျဖစ္ေတာ့ျပီ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ဆႏၵ၊ ဝီရိယ၊ သမာဓိ၊ပညာတရားမ်ား အခ်ဳိးညီမွ်သြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ အပၸမာဒေခၚ သတိလည္းျမဲခုိင္ေတာ္မူျပီ။ယင္းအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ေရွ ့စကား
ေနာက္စကားမညီညြတ္တာမ်ဳိး၊ ဟုိေနရာတမ်ဳိးေဟာ၊ ဒီေနရာတမ်ဳိးေဟာေသာအက်င့္မ်ဳိး "အေျပာင္းအလဲ"မျဖစ္
ေတာ့ျပီ။ ပိဋကတ္ေတာ္ကုိ အစဥ္မျပတ္ေလ့လာအားထုတ္ေတာ္မူၾကေသာရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ေရွ့ေနာက္မညီ
ညြတ္ေသာစကားစမ်ဳိးကုိ ေတြ ့ျမင္ေတာ္မူျခင္းမရွိၾကရကား အစ၊အလယ္၊အဆုံးညီညြတ္ေနေသာ ဘုရားစကား
ေတာ္ကုိ ဝိနိစၦယခုံရုံးတင္ရန္ မဆုိထားဘိ၊ စိတ္ႏွင့္ပင္မၾကံမိၾကေလကုန္--။ အေျပာတမ်ဳိး၊ အလုပ္တမ်ဳိးက်င့္ေန
သူတုိ ့သာ "ဘုရားရွင္ကုိပင္ ဝိနိစ ၦယခုံရုံးတင္ၾကမလားမသိ"ဟု ႏုတ္လြန္၊ လက္လြန္ေရးသားေျပာဆုိၾက၏။

၃။

သီးျခားဝိနည္းဓုိရ္အဖြဲ ့၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ေစာဒက ႏွင့္စုဒိတက (တရားလုိ ႏွင့္ တရားခံ) မ်ားသည္ တရားစြဲ
စာလႊာ၊ ေခ်ပလႊာမ်ားကုိ ပိဋကတ္စာေပႏွင့္အညီ သီးျခားဝိနည္းဓုိရ္အဖြဲ ့ထံတင္သြင္းခြင့္ရရွိၾက၏။ သီးျခားဝိနည္း
ဓုိရ္အဖြဲ ့၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ လုိက္နာမည့္အေၾကာင္းလည္း သေဘာတူညီခ်က္ရွိရ၏။  သီးျခားဝိနည္းဓုိရ္အဖြဲ ့က
တရားစြဲစာလႊာ၊ ခုခံေခ်ပလႊာမ်ားကုိ စိစစ္သုံးသပ္ကာ  ပိဋကတ္စာေပႏွင့္အညီ ဓမၼဝိနယႏွင့္ညီ၊  မညီဆုံးျဖတ္
ခ်က္ခ်၏။ ေၾကာင္ပန္းေတာရဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ခုခံေခ်ပလႊာကုိ သက္ဆုိင္ရာေၾကာင္ပန္းေတာရဝါဒီ အဆက္
အႏြယ္မ်ားက တင္သြင္းခ့ဲၾက၏။ မုိးကုတ္ဝိပႆနာတရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ မုိးကုတ္ဝိပႆနာ
အဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ဆရာေတာ္သုံးပါးတုိ ့က  ေခ်ပလႊာတင္သြင္းခ့ဲၾက၏။ သီးျခားဝိနည္းဓုိရ္အဖြဲ ့ (၃) က ေၾကာင္ပန္း
ေတာရဝါဒ၏ အခ်ဳိ ့အယူအဆမ်ားသည္ ဓမၼဝိနယႏွင့္ ညီညြတ္၍ အခ်ဳိ ့အယူအဆမ်ားသည္ ဓမၼဝိနယႏွင့္မညီ
ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခ့ဲ၏။ သီးျခားဝိနည္းဓုိရ္အဖြဲ ့(၁၂) က မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ေဟာစဥ္တရားမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနေသာ ေထရဝါဒပိဋကက်မ္းဂန္မ်ားႏွင့္ မညီညြတ္ေသာေဟာၾကားခ်က္မ်ားကုိ စာအုပ္ျဖစ္က ျဖဳတ္ပယ္ရန္
တိတ္ေခြျဖစ္က ပယ္ဖ်က္ရန္ အတိအက်ညႊန္ျပဆုံးျဖတ္ခ့ဲ၏။ အခ်ဳိ ့အခ်က္မ်ားကုိလည္း အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေပးထား၏။ တုိင္ၾကားသူမ်ားက တုိင္တန္းခ့ဲသည့္တုိင္ အတုိင္ခံရသူမ်ားဘက္တြင္ ခုခံေခ်ပပုိင္
ခြင့္အျပည့္အဝရွိခ့ဲေၾကာင္း အကဲခတ္ႏုိင္ပါ၏။ ဂုိးသမား၏ ေျခ၊လက္တုိ ့ကုိ မလႈပ္ရွားႏုိင္ေအာင္ တုပ္ေႏွာင္ျပီး စိတ္ၾကဳိက္ဂုိးသြင္းျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ ့ရွိရပါ၏။ ဝိနည္းဓုိရ္အဖြဲ ့၏အဆုိအရေၾကာင္ပန္းေတာရ
ဝါဒတြင္ အမွန္ဓမၼျဖစ္သည့္ အခ်က္ ၁၉ ခ်က္၊ အမွားအဓမၼျဖစ္သည့္အခ်က္ ၂၂ ခ်က္ ရွိ၏။ မုိးကုတ္ဝိနိစ ၦယတြင္
ျပင္ဆင္ရမည့္အခ်က္၊ပယ္ဖ်က္ရမည့္အခ်က္မ်ားစြာ ပါဝင္၏။ ပိဋကတ္စာေပႏွင့္ညီညြတ္သည့္အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း
အတည္ျပဳထားေသာအခ်က္မ်ားလည္း ရွိ၏။ သုိ ့ေသာ္ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ဖ်က္ေပးမည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ႏႈိင္းစာ
လွ်င္ အမွန္ျဖစ္ေသာအခ်က္မ်ား နည္းပါးသည္ကုိ ေတြ ့ရ၏။

အလြယ္ဆုံးနည္းေတြးၾကည့္ပါ။ ဝိနိစ ၦယခုံရုံးေရာက္ရျခင္းသည္ ေဘာလုံးပြဲတပြဲပမာျဖစ္၏။ ေဘာလုံးပြဲတြင္
အင္အား၊ နည္းစနစ္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စိတ္ဓာတ္သာလြန္သူသည္ ႏုိင္စျမဲ----။ ကုိယ္ရႈံးလုိ ့တဖက္အသင္းကုိ ပုတ္ခတ္တုိက္ခုိက္ အမနာပ ေျပာျခင္းသည္ ကုိယ္ည့ံဖ်င္းေၾကာင္း ေျပာစရာပင္မလုိေခ်။ ကုိယ္ည့ံလုိ ့ကိုယ္
ရႈံးသည္ဟုသာ အမွန္ကုိ ျမင္တတ္ရမည္။ ေနာက္တၾကိမ္အလားတူအရႈံးမ်ဳိးမၾကဳံေအာင္ ျပင္ဆင္ရမည္။
အလားတူ မုိးကုတ္ဝိနိစ ၦယခုံရုံးကစားကြင္းတြင္ ေစာဒကဆရာေတာ္ဦးဝိသုဒၶ အႏုိင္ဂုိးမ်ားစြာ သြင္းယူသြားခ့ဲ၏။
ဆရာေတာ္ဦးဝိသုဒၶေတာ္တာလည္းပါသည္။ တဖက္အသင္းအင္အားခ်ိန့ဲတာလည္း ပါသည္။ ေနရဗာန္-ကမ ၻာ့
ေျမာက္ျခမ္းအားေပးသည့္အသင္း မရႈမလွအေရးနိမ့္ခ့ဲ၏။ တဖက္အသင္းကုိ အျပစ္တင္မည့္အစား ကုိယ့္အသင္း
ကုိယ္အားရွိေအာင္ျပင္ဆင္ၾကရုံသာျဖစ္၏။  သုိ ့ေသာ္ ေနရဗာန္- ကမၻာ့ေျမာက္ျခမ္းဆုိသူအဖ်ားအနားစြန္းေနပရိ
သတ္တေယာက္ကား ရႈံးမဲမဲကာ မည္းမည္းျမင္ရာလုိက္ရမ္းေနေတာ့၏။

၄။

ပုဂၢဳိလ္တဦးဦး၏ ရဟႏ ၱာျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္းကုိ စာေရးသူအေနျဖင့္ ထုိပုဂၢဳိလ္သက္ရွိထင္ရွားမရွိေတာ့လွ်င္ အခ်ိန္
ကုန္ခံေဆြးေႏြးေနရမည့္ကိစၥဟု မယူဆပါ။ သူမ်ားျဖစ္တာ၊ မျဖစ္တာထက္ ကုိယ္ျဖစ္ဖုိ ့သာ အဓိကဟု ယုံၾကည္ပါ
၏။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ေနရဗာန္- ကမၻာ့ေျမာက္ျခမ္းက့ဲသုိ ့ေသာ သူက "က်ဳပ္တုိ ့ဆရာက ရဟႏ ၱာၾကီး၊ အရိယာၾကီးပါ"
ဟု ေျပာဆုိေရးသားသူကုိ ၾကဳံေတြ ့ရလွ်င္ "ခင္ဗ်ားဆရာ ရဟႏ ၱာအရိယာျဖစ္တာ၊ မျဖစ္တာ ခင္ဗ်ားဆရာကိစၥ--။
အဓိက ခင္ဗ်ားရဟႏ ၱာ၊အရိယာျဖစ္ဖုိ ့အေရးၾကီးတယ္"ဟုသာ ေျပာရေပမည္။ ကုိယ္တုိင္ရဟႏ ၱာ၊ အရိယာျဖစ္ဖုိ ့ ဂရုမထား၊ ဆရာျမတ္ၾကီးတုိ ့ကား ရဟႏ ၱာျဖစ္ၾကေပ၏ဟု အာေဘာင္အာရင္းသန္သန္ေျပာဆုိေနသူတုိ ့မွာ "စိန္နားကပ္အေရာင္ႏွင့္ပါးေျပာင္"အဆင့္မွာသာ ရွိေနသည္ကုိ ေတြ ့ရ၏။
ေသစာရွင္စာပင္မတတ္ေသာ ျမင္းျခံစြန္းလြန္းဆရာေတာ္ဦးကဝိ (၁၈၇၈-၁၉၅၂) ၏ အရဟတၱဂုဏ္ကုိ မိတၳိလာျမဳိ ့ေရလယ္ဆရာေတာ္၊ ေညာင္လြန္ ့ေတာရဆရာေတာ္၊ အဂၢမဟာပ႑ိတေတာင္သာဆရာေတာ္ ဦးအဂၢဝံသအပါအဝင္ ျမန္မာျပည္အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ စာတတ္အေက်ာ္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား ေမးျမန္းစုံစမ္းျပီး
ေနာက္ စစ္မွန္ေၾကာင္းယုံၾကည္ျပီးအေလးအျမတ္နည္းနာနယခံယူခ့ဲၾက၏။ စာေပပရိယတ္အရ မွတ္ေက်ာက္တင္
ခံႏုိင္လွ်င္စာမတတ္ေသာေတာထြက္ကုိယ္ေတာ္ၾကီးပင္ျဖစ္ေစ၊"စာေပပါရဂူ"ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားေလးျမတ္
ယုံၾကည္စြာ ဆည္းကပ္ခ့ဲေၾကာင္း သိမွတ္ရ၏။ ပရိယတၱိကုိအဟုတ္မတတ္၊ "ငါတုိ ့ေလာက္စာမတတ္တ့ဲ ေတာထြက္ၾကီး"ဟု မာနေထာင္သူတုိ ့ကား စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ငရဲၾကီးခ့ဲၾကေၾကာင္း သိမွတ္ရ၏။

တခ်ဳိ ့ကား စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ၾကီးက့ဲသုိ ့ျပည့္စုံေပါက္ေျမာက္ေအာင္ ၾကဳိးစားႏုိင္ျခင္းမရွိၾကဘဲမေတာက္
တေခါက္ရႈမွတ္ေနသူ"ထမုန္ကင္းဟုန္ကင္း" (ထမင္းကုန္ဟင္းကုန္) ေယာဂီမ်ားသည္ ပရိယတၱိဝန္ေဆာင္
ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ "သညာသိသမားေတြ၊ ငါတုိ ့လုိ ခႏၶာသိမဟုတ္ေသးဘူး"စသည္ျဖင့္ အထင္ေသးရႈတ္ခ်ျခင္း
ျဖင့္ ငရဲၾကီးၾကျပန္ေလ၏။
အနာဂါမ္ဆရာသက္ၾကီးထံတြင္ စာတတ္ေပတတ္ရဟန္းေတာ္မ်ားနည္းယူျပီး တရားရွာေဖြၾကပုံမွာ အတုယူဖြယ္
ျဖစ္၏။ ပိဋကတ္စာေပတြင္ စာခ်ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား အက်င့္တတ္တပည့္ရဟန္းငယ္၊ သာမေဏငယ္တုိ ့ထံ ကမၼ႒ာန္းတရားေတာင္းၾကပုံမ်ားလည္း အထင္အရွားရွိႏွင့္ျပီး ျဖစ္ပါ၏။

အမွန္အားျဖင့္ တကယ္စာတတ္သူသည္ တကယ္အက်င့္တတ္သူထံ နည္းယူေရးအတြက္ ဝန္ေလးတြန္ ့ဆုတ္
ျခင္းလုံးဝမရွိ------။ တကယ္အက်င့္တတ္သူသည္ တကယ္စာတတ္သူထံ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏုိင္ေရးအတြက္ ဝန္ေလးတြန္ ့ဆုတ္ျခင္းလုံးဝမရွိ------။ အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈအျပည့္အဝရွိၾက၏။ ေလးစားၾကည္ညဳိျခင္းရွိၾက၏။
ဤျဖစ္စဥ္အတြက္ မဲဆြယ္စည္းရုံးေသာ လူေခၚသမား (Lobbyist) ကုိ လုိအပ္မည္မဟုတ္ေပ----။

(အက်ယ္ကုိ ဓမၼာစရိယဦးေဌးလွဴိင္၏ ရဟႏ ၱာႏွင့္ပုဂၢဳိလ္ထူးမ်ားစာအုပ္၊ စြန္းလြန္းဆရာေတာ္အခန္းရႈေလ)။

အမရဒီပ
ေအာက္တုိဘာ ၅၊ ၂ဝ၁၁

 (ေဖာ္ျပပါစာမူကုိ ဟစ္တုိင္အင္တာနက္သတင္းဌာနသုိ ့ ပုိ ့ခ့ဲပါသည္။ သုိ ့ေသာ္ ဟစ္တုိင္အယ္ဒီတာအဖြဲ ့က 
စာေရးသူ၏မူရင္းအာေဘာ္အတုိင္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိ၊ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေဖာ္ျပမည့္အေၾကာင္းလည္း အသိေပးျခင္း
မရွိဘဲ လုိခ်င္သလုိျပင္ဆင္ေရးသားျခင္း၊ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျပဳလုပ္ကာ စာေရးသူ၏စာမူကုိ ေဖာ္ျပခ့ဲၾကပါသည္။
ဟစ္တုိင္အယ္ဒီတာအဖြဲ ့၏ စာေပသစၥာတရား၊ ကုိယ္က်င့္တရားပ်က္မႈအေပၚစိတ္ပ်က္မိသည့္အတြက္ ေနာင္တြင္
ဟစ္တုိင္အင္တာနက္သတင္းဌာနတြင္ ဝင္ေရာက္ေရးသားျခင္းမျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲပါသည္။ 
ဟစ္တုိင္ပါေဆာင္းပါးႏွင့္အထက္ပါ မူရင္းေဆာင္းပါးကုိ တုိက္ဆုိင္ဖတ္ရႈၾကည့္ပါေလ---။

http://hittai.net/?show=rm&fileid=96&t=home12&id=23No comments: