Total Pageviews

Tuesday, January 10, 2012

ရုပ္ ၂၈၊ ေစတသိက္ ၅၂၊ စိတ္ ၈၉ အက်ဥ္း

ရုပ္ ၂၈ ပါး

မဟာဘုုတ္ ၄            ေျမဓာတ္ (ပထ၀ီ)၊      ေရဓာတ္ (အာေပါ)၊ အေငြ့ဓာတ္(ေတေဇာ)၊
                   ေလဓာတ္ (၀ါေယာ)

ပသာဒရုပ္ ၅             မ်က္စိအၾကည္ (စကၡဳပသာဒ) နားအၾကည္(ေသာတပသာဒ) ႏွာေခါင္း
                   အၾကည္(ဃာနပသာဒ) လွ်ာအၾကည္(ဇိ၀ွါပသာဒ) ကုိယ္အၾကည္ (ကာယပ
                   သာဒ)

ေဂါစရရုပ္ ၇    ရူပါရုံ၊ သဒၵါရုံ၊ ဂႏၶာရုံ၊ ရသာရုံ၊ ေဖာ႒ဗၺာရုံ (ပ-ေတ-၀ါ) } ေဂါစရုပ္ ၄}

ဘာ၀ရုပ္ ၂     အမရုပ္၊  အထီးရုပ္
ဟဒယရုပ္ ၁     ဟဒယရုပ္
ဇီ၀ိတရုပ္ ၁     အသက္ရုပ္
အာဟာရုပ္ ၁  အာဟာရုပ္
ပရိေစၦဒရုပ္ ၁  အာကာသရုပ္
၀ိညတ္ရုပ္ ၂   ကာယ၀ိညတ္ ၁၊ ၀စီ၀ိညတ္ ၁

၀ိကာရရုပ္ ၅   လဟုတာရုပ္ ၁၊ မုဒုတာရုပ္ ၁၊ ကမၼညတာရုပ္ ၁၊ ၀ိညတ္ရုပ္ ၂}၀ိကာရရုပ္ ၃}
လကၡဏရုပ္ ၄ ဥပစယ (စျဖစ္ျခင္း)ရုပ္ ၁၊ သႏ ၱတိ (အစဥ္မျပတ္ျဖစ္ျခင္း)ရုပ္ ၁၊ ဇရတာ( ရင့္
                   ေရာ္ျခင္း)ရုပ္ ၁၊ အနိစၥတာ (မျမဲျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း)ရုပ္၁။
ဥပစယ၊ သႏ ၱတိ} ဥပါဒ္
ဇရတာ          } ဌီ
အနိစၥတာ       } ဘင္

ေစတသိက္ ၅၂ ပါး
စိတ္ကုိမေကာင္းေအာင္ျခယ္လွယ္ေသာ ေစတသိက္မ်ား
၁။ ေမာဟ-မသိ (Delusion)                                                          ၂။ အဟိရိက -မရွက္ (Shamelessness)
၃။ အေနာတၱပၸ-မေၾကာက္ (Fearlessness of wrong)           ၄။ ဥဒၶစၥ- ပ့်ံလြင့္(Restlessness)
၅။ ေလာဘ-လုိခ်င္ (Greed)                                           ၆။ ဒိ႒ိ-ယူဆမွား (Wrong View)
၇။ မာန- ေထာင္လႊား (Conceit)                                     ၈။ ေဒါသ- ခက္ထန္(Hatred)
၉။ ကၠုႆာ- မနာလုိ (Envy)                                          ၁၀။ မစ ၦရိယ- ကပ္ေစးနဲ(Avarice)
၁၁။ ကုကၠဳစၥ- ေနာင္တ(Worry)                                     ၁၂။ ထိန-ထုိင္း (Sloth)
၁၃။ မိဒၶ- မႈိင္း (Torpor)                                                  ၁၄။ ၀ိစိကိစ ၦာ-သံသယ(Doubt)

စိတ္ကုိေကာင္းေအာင္ျခယ္လွယ္ေသာ ေစတသိက္မ်ား
၁။ သဒၶါ-ယုံၾကည္(Faith)                                                ၂။ သတိ-အမွတ္ရ (Mindfulness)
၃။ ဟိရီ- ရွက္ (Shame)                                                 ၄။ ၾသတၱပၸ-ေၾကာက္ (Fear of wrong)
၅။ အေလာဘ-မလုိခ်င္(Non-greed)                               ၆။ အေဒါသ-ေမတၱာ (Non- hatred)
၇။ တၾတမဇၥ်တၱတာ-တည့္မတ္ (Neutrality of mind)       
၈။ ကာယပႆဒၶိ- ေစတသိက္ျငိမ္းေအးမႈ (Tranquillity of mental body)
၉။ စိတၱပႆဒၶိ- စိတ္ျငိမ္းေအးမႈ (Tranquillity of consciousness)
၁၀။ ကာယလဟုတာ- ေစတသိက္ေပါ့ပါးမႈ (Lightness of mental body)
၁၁။ စိတၱလဟုတာ- စိတ္ေပါ့ပါးမႈ (Lightness of consciousness)
၁၂။ ကာယမုဒုတာ- ေစတသိက္ႏူးည့ံမႈ (Malleability of mental body)
၁၃။ စိတၱမုဒုတာ- စိတ္ႏူးည့ံမႈ (Malleability of consciousness)
၁၄။ကာယကမၼညတာ- ေစတသိက္တုိ့ ေကာင္းမႈမွာ စုိးမုိးမႈ(Wieldiness of mental body)
၁၅။ စိတၱကမၼညတာ- စိတ္တုိ့ ေကာင္းမႈမွာ စုိးမုိးမႈ (Wieldiness of consciousness)
၁၆။ ကာယပါဂုညတာ- ေစတသိက္တုိ့ ေကာင္းမႈမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈ (Proficiency of mental body)
၁၇။ စိတၱပါဂုညတာ-စိတ္တုိ့ ေကာင္းမႈမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈ (Proficiency of consciousness)
၁၈။ ကာယုဇုကတာ- ေစတသိက္တုိ့ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈ (Rectitude of mental body)
၁၉။ စိတၱဳဇုကတာ- စိတ္တုိ့ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈ (Rectitude of consciousness)
၂၀။ သမၼာ၀ါစာ- ပါးစပ္ဆုိင္ရာအက်င့္ဆုိး ၄ ပါးကုိ ေရွာင္မႈ (Right speech)
၂၁။ သမၼာကမၼႏ ၱ- ခႏၶာကုိယ္ဆုိင္ရာအက်င့္ဆုိး ၃ ပါးကုိေရွာင္မႈ (Right action)
၂၂။ သမၼာအာဇီ၀- ႏုတ္ကုိယ္ဆုိင္ရာအက်င့္ဆုိး ၇ ပါးကုိ ေရွာင္မႈ (Right livelihood)
၂၃။ ကရုဏာ- သနား (Compassion)
၂၄။ မုဒိတာ- ၀မ္းေျမာက္ (Appreciative joy)
၂၅။ ပညာ}အေမာဟ} သိ (Wisdom faculty)

စိတ္ေကာင္းစိတ္ဆုိး ၂ မ်ဳိးႏွင့္ေရာေသာ ေစတသိက္မ်ား
၁။ ဖႆ- ေတြ့ထိ (Contact)
၂။ ေ၀ဒနာ- ခံစား (Feeling)
၃။ သညာ- မွတ္သား (Perception)
၄။ ေစတနာ- တြန္းအား (Volition)
၅။ ဧကဂၢတာ}သမာဓိ} တည္တ့ံ (One-pointedness)
၆။ ဇီ၀ိတိေျႏၵ- နာမ္သက္ (Life faculty)
၇။ မနသိကာရ-အာရုံစုိက္}စူးစုိက္ (Attention)
၈။ ၀ိတကၠ-အတူျဖစ္ဖက္တရားတုိ့ကုိ အာရုံသုိ့တင္ေပး}ၾကံစည္ (Initial application)
၉။ ၀ိစာရ- အာရုံကုိ ထပ္ခါထပ္ခါ အာရုံျပဳ}သုံးသပ္ (Sustained application)
၁၀။ အဓိေမာကၡ- ဆုံးျဖတ္ (Decision)
၁၁။ ၀ီရိယ- ၾကဳိးစား}အားတက္သေရာရွိ (Energy)
၁၂။ ပီတိ- ႏွစ္သက္}အားရေက်နပ္ (Zest)
၁၃။ ဆႏၵ- ေတာင့္တ (Desire)


စိတ္ ၈၉ ပါး(စိတ္တခုယုတ္-ေလ်ာ့ ၉၀)

အာရုံမွန္သမွ်ကုိသိျခင္းသေဘာကုိ စိတ္ ေခၚသည္။ စိတ္သည္ အာရုံသိျခင္းသေဘာလကၡဏာ
အားျဖင့္ ၁ ပါးသာ ရွိသည္။ သုိ့ေသာ္ ဘုံေနရာ ႏွင့္အေၾကာင္းေၾကာင္းကုိလုိက္ျပီး စိတ္ ၈၉ ပါး
(အက်ယ္ ၁၂၁) ျဖစ္လာသည္။

ကာမစိတ္ ၅၄
အကုသုိလ္စိတ္               ၁၂ (ေလာဘစိတ္ ၈၊ ေဒါသစိတ္ ၂၊ ေမာဟစိတ္ ၂)
အဟိတ္စိတ္                  ၁၈ (အကုသလ၀ိပါက္ ၇၊ အဟိတ္ကုသလ၀ိပါက္ ၈၊ အဟိတ္ၾကိယာ ၃)
ကာမာ၀စရေသာဘနစိတ္ ၂၄  (မဟာကုသုိလ္ ၈၊ မဟာ၀ိပါက္ ၈၊ မဟာၾကိယာ ၈)
                                    ---------------
                                          ၅၄


ရူပစိတ္    ၁၅  (ရူပကုသုိလ္ ၅၊ ၀ိပါက္ ၅၊ ၾကိယာ ၅)
အရူပစိတ္ ၁၂  (အရူပကုသုိလ္ ၄၊ ၀ိပါက္ ၄၊ ၾကိယာ၄)

(ရူပစိတ္ ၁၅၊ အရူပစိတ္ ၁၂ =ေပါင္း ၂၇ ကုိ မဟဂၢဳတ္စိတ္ (စ်ာန္ႏွင့္ယွဥ္တြဲေနေသာေၾကာင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္) ဟု ေခၚသည္။

ေလာကုတၱရာစိတ္ ၈ (မဂ္စိတ္ ၄၊ ဖုိလ္စိတ္ ၄)

၅၄+၂၇+၈= ၈၉

ေလာကီစိတ္ ၈၁     ေလာက၌ထင္ရွားေသာစိတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလာကီစိတ္ ေခၚသည္။
ကာမစိတ္       ၅၄
မဟဂၢဳတ္စိတ္   ၂၇ (၅၄+၂၇= ၈၁)

ေလာကုတၱရာစိတ္ ၈ ေလာကမွလြတ္ေျမာက္ေသာစိတ္ကုိ ေလာကုတၱရာစိတ္ ေခၚသည္။
မဂ္စိတ္ (ကုသုိလ္စိတ္) ၄
ဖုိလ္စိတ္ (၀ိပါက္စိတ္) ၄  (၄+၄=၈)

၈၁+၈=၈၉


စိတ္အက်ယ္ ၁၂၁ ျဖစ္ပုံ

ေလာကီစိတ္ ၈၁        (အတုိးအေလ်ာ့မရွိ)
ေလာကုတၱရာစိတ္အက်ဥ္း ၈ ပါးကုိ ပထမစ်ာန္၊ ဒုတိယစ်ာန္၊ တတိယစ်ာန္၊ စတုတၳစ်ာန္၊ ပဥၥမစ်ာန္တုိ့ျဖင့္ေျမွာက္ (၈×၅=၄၀) ျဖစ္သည္။ ထုိ့ေၾကာင့္ ေလာကုတၱရာစိတ္မွာ အက်ဥ္း
နည္း၊ အက်ယ္နည္း ၂ မ်ဳိးရွိသည္။ ေလာကီစိတ္ ၈၁ ကုိ ေလာကုတၱရာစိတ္အက်ယ္ ၄၀ ႏွင့္ ေပါင္းပါ။ (၈၁+၄၀= ၁၂၁) ျဖစ္လာသည္။

ေ၀ါဟာရရွင္းလင္းခ်က္

အျပစ္ကင္း၊ ေကာင္းက်ဳိးရွိေသာစိတ္ကုိ ကုသုိလ္စိတ္ ေခၚသည္။
အျပစ္မကင္း၊ မေကာင္းက်ဳိးရွိေသာစိတ္ကုိ အကုသုိလ္စိတ္ ေခၚသည္။
ကုသုိလ္၊အကုသုိလ္တုိ့၏ အက်ဳိး(အာနိသင္)စိတ္ကုိ ၀ိပါက္စိတ္ ေခၚသည္။
ကုသုိလ္၊အကုသုိလ္တုိ့၏ အက်ဳိး၊အာနိသင္၊စြမ္းအင္(Potency) မရွိေသာ၊ကင္းမ့ဲေသာစိတ္ကုိ
ၾကိယာစိတ္=ကိရိယာစိတ္ ေခၚသည္။ (၀ိပါက္စိတ္ႏွင့္ ၾကိယာစိတ္ကုိ အဗ်ာကတစိတ္ ဟု အဘိဓမၼာက်မ္းစာတုိ့၌ ေခၚသည္။ ကုသုိလ္ဟုလည္းေကာင္း၊ အကုသုိလ္ဟုလည္းေကာင္း မဆုိႏုိင္ေသာ စိတ္ ဟူလုိ------။)

ဧျပီလ ၃၊ ၂၀၁၁


No comments: