Total Pageviews

Wednesday, March 4, 2015

မရွိမျဖစ္ခ်ဥ္ဆားသူေဌးသား၊ ေခတ္ပညာတတ္ ဟရိတစအမ်ဳိးသားသည္ ေလာကီဘုံသား ဆုံလည္ႏြားဘဝကုိ စြန္ ့လႊတ္ကာ ေဟမလယေတာေတာင္ရိပ္သုိ ့မွီဝင္ခုိေအာင္းလ်က္ စိတ္တလုံးကုိ ေစလုိရာေစအသုံးခ် မည့္ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ားအားထုတ္က်င့္၍ စ်ာန္အဘိညာဥ္၊ သမာပတ္ရသည္အထိ ေအာင္ျမင္ေပါက္ ေျမာက္ခ့ဲပါ၏။

 ေတာေပ်ာ္ရေသ့တဦးအတြက္ ေတာရိပ္ေတာင္နံ ့ကုိ ေပြ ့ဖက္၊ ေလးမ်က္ႏွာက အဆီးအတားမ့ဲ

တုိက္ခတ္လာေသာ ညွင္းေလသြဲ ့ကုိေအဖာ္ျပဳ ၊ ရာသီေပၚ သစ္သီးသစ္ရြက္တုိ ့ကုိအလုပ္
အေလြးျပဳျပီး အသက္ရွင္သန္ရေသာ ဘဝပါတည္း။

          သစ္သီးသစ္ရြက္တုိ ့ကား ခ်ဳိျမလတ္ဆတ္ၾကေပ၏။ သုံးေဆာင္မွီဝဲသူတုိ ့ ကုိယ္ကာယအား သူတုိ ့တတ္စြမ္းသမွ် အာဟာရသတၱိေထာက္ပ့ံေပးစြမ္းၾကပါ၏။ တဖက္တြင္ သစ္သီးသစ္ရြက္တုိ ့မွ မရႏုိင္ေသာ အာဟာရဓာတ္ကုိလည္း သက္ရွိကုိယ္ကာယတုိ ့လုိအပ္ေနျပန္၏။ အထူးသျဖင့္ ဟရိတစ ရေသ့အတြက္ မျဖစ္မေနလုိအပ္လာသည္ကား ………"ခ်ဥ္ဆား"……..။ ဟုတ္၏။ ခ်ဥ္ဆားပါတည္း။

ဧကစာရံ
ျခဳိးျခံစြာစြာ
တရံခါတြင္
ရသာထူးျခား
ခ်ဥ္ဆားတပ္ေျပြ 
မွီးလုိ၍လွ်င္
ေပ်ာ္ေမြ ့စရာ
ဟိမဝါမွ
စ်ာန္သာငင္ငင္
ပ်ံေလက်င္သည္
လူ ့ခြင္ဌာနတူရူတည္း…..။(၂၂)

သားရဲေပ်ာ္ပါး
စုံျမဳိင္ဖ်ားမွ
ခ်ဥ္ဆားမွီးခ်င္
ထက္ေကာင္းကင္သုိ ့
ငွက္သြင္ပ်ံသုန္
ေလေၾကာင္းစုန္၍
စ်ာန္ဟုန္ခက္သုိင္း
တိမ္ညႊန္ ့ပုိင္းကုိ
ဒုိင္းဒုိင္းတုိးလႊား
တန္ခုိးအားႏွင့္
ရွစ္ပါးပရိကၡရာ
စုံညီစြာလွ်င္……။ (၂၃)

          မုဒုလကၡဏဇာတ္အ႒ကထာပါဠိက "ေသာ ဧကသၼိ ံ ကာေလ ေလာဏမၺိလေသဝနတၱၳာယ ဟိမဝႏ ၱာ ၾသတရိတြာ ဗာရာဏသိ  ံ ပတြာ" ဟု ျပဆုိ၏။ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္၏ ဇာတ္ျမန္မာျပန္တြင္

 "ထုိဘုရားေလာင္းသည္ တရံေရာအခါ၌ ခ်ဥ္ဆားမွီဝဲအ့ံေသာငွါ ဟိမဝႏ ၱာမွသက္ခ့ဲ၍ ဗာရာဏသီ ျပည္သုိ ့ေရာက္လွ်င္……"ဟု ဘာသာျပန္၏။

          စာေပတရပ္၊ အယူဝါဒတရပ္သည္ သက္တမ္းၾကာရွည္လာေလေလ ေႏွာင္းလူတုိ ့နားလည္ရ
ခက္လာေလေလ ျဖစ္၏။ ဤစကားအတြက္ က်ယ္ဝန္းစြာ ေျပာဆုိေဆြေႏြးစရာမ်ားရွိပါ၏။ သုိ ့ေသာ္ဤတြင္

ယခုစာတမ္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ေထရဝါဒပါဠိပိဋကတ္စာေပအေၾကာင္းအရာကုိသာေျပာပါမည္။
ပါဠိပိဋကတ္စာေပ၏သက္တမ္းမွာသက္တမ္းေထာင္ခ်ီၾကာျမင့္လာေသာအခါ ေခတ္အဆက္ဆက္
စာေပပညာရွင္ေက်းဇူးရွင္ၾကီးမ်ား၏ ဖြင့္ဆုိရွင္းျပခ်က္ရွိေသာ္ျငားလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့အားစုိက္
ေလ့လာႏုိင္သူအနည္းစုမွအပ အမ်ားစုေသာသူတုိ ့မွာ စကားလုံး၊ ေဝါဟာရ၊ဆုိလုိခ်က္တုိ ့အေပၚ
 နားလည္ႏုိင္စြမ္းနည္းပါးလာပါသည္။

          အခု… ခ်ဥ္ဆားကိစၥလည္း ထုိနည္းႏွင္ႏွင္။ "ခ်ဥ္ဆား"ဟူသည္ ခ်ဥ္ေသာဆားအမ်ဳိးအစားကုိ
ဆုိလုိေလသလား။ သုိ ့မဟုတ္ အခ်ဥ္အရသာ (မန္က်ည္း၊ သံပုရာ၊ ေရွာက္) ႏွင့္ အငန္အရအသာ (ဆား)တုိ ့ကုိ ေပါင္းစပ္နာမ္အတုိေကာက္အျဖစ္ "ခ်ဥ္ဆား"ဟု သုံးစြဲထားေလသလား အေတြးမ်ားစရာ ျဖစ္ေန၏။

          တိပိဋကပါဠိအဘိဓာန္၊ အ-ဝဂ္၊ အတြဲ ၁၈၊ လ-ဝဠာဟရဏတြင္ ………………၊
"ေလာဏမၺိလ ---- ေလာဏ+ အမၺိလ =ဆား -အခ်ဥ္ ၊ ခ်ဥ္ ႏွင့္ဆား ၊ ခ်ဥ္ဆား။ ဓာတ္သမုဒၵရာက်မ္း ၂၅၉ ၌ကား လဝဏမၺလ=ဆားခ်ဥ္ =Hydro Chloric Acid=ဆားငရဲမီးေပ်ာ့ "ေဆးသုံးငရဲမီးေဆးရည္"
ဟုေဖာ္ျပ၏။ "

အဆုိပါအဘိဓာန္က "ေလာဏမၺိလေသဝနတၳ= ဆား၊ ခ်ဥ္ဆားကုိမွီဝဲျခင္းဟူေသာအက်ဳိး"ဟု ျမန္မာျပန္၏။ ထုိျမန္မာျပန္အလုိ "ခ်ဥ္ဆား"ဟူသည္ ခ်ဥ္ေသာအရသာပါသည့္ဆားတမ်ဳိးဟု အဓိပၸါယ္ေဆာင္ေလသည္။

တဖန္ အဆုိပါအဘိဓာန္မွာပင္ ဆားကုိ အမ်ဳိးအစား ၃ မ်ဳိးတနည္း ၊ ၅ မ်ဳိးတနည္း ေဖာ္ျပထား၏။
(၁) ဆား  (၂) ဆားငန္ ေျမညက္ ၊ သဲဆပ္ျပာ (၃) ဆားငန္ေရ။

ဆားသည္ ………၊
(၁) သမုဒၵရာျမစ္ကမ္းအနီး သဲက့ဲသုိ ့ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေသာ ဆား၊
(၂)  သိႏၶရမည္ေသာေတာင္၌ေပါက္ေသာဆား ၊ သိေႏၶာဆား၊ အျဖဴေရာင္။
(၃) မည္းနက္ေသာအဆင္းရွိေသာဆား ၊ ဆားပုပ္။ (၁)
(၃) ပကတိဆား ၊ ဆားရုိးရုိး ။ (၂)
(၄) ေျမမွအညြန္ ့ေပါက္ေသာဆား ၊ ေျမေပါက္ဆား ၊ တြင္းထြက္ဆား။
(၅) ဓာတုေဗဒပစၥည္းတုိ ့ျဖင့္ ခ်က္အပ္ေသာဆား ၊ ခ်က္ဆား၊ အနီေရာင္။

ဤရွင္းျပခ်က္အရ ခ်ဥ္ဆားဟု သီးျခားမရွိေၾကာင္း နားလည္ရျပန္၏။

          ဦးဟုတ္စိန္၏ပါဠိအဘိဓာန္တြင္ "ဆားအခ်ဥ္ ၊ ေလာဏမၺိလ"ဟု ျပျပန္၏။ ခ်ဥ္ေသာ
အရသာပါဝင္သည့္ဆားဟု နားလည္ရျပန္၏။

"ေဆးက်မ္းလာဆားမ်ဳိးဝင္အေပါင္း"ဟု ဆုိကာ သုေတသနသရုပ္ျပအဘိဓာန္တြင္ ဆားမ်ဳိး ၅ ပါး ကုိ ၃ နည္းခြဲကာ ျပေလသည္။ ခ်ဥ္ဆားပါ-မပါစူးစမ္းၾကဦးစုိ ့။

(က)  ၁- ဇဝက္သာ ၂- သိေႏၶာ  ၃- ဆားပုပ္ ၄- သမုဒၵရာဆား ၅- ရုကၡမူဆား။
(ခ) ၁- ဆား  ၂- သိေႏၶာ  ၃- သဲဆပ္ျပာ ၄- ယမ္း  ၅- က်ပ္ခုိး။
(ဂ)  ၁-သမုဒၵရာဆား ၂- သိေႏၶာ ၃- ဆားပုပ္ ၄- က်ပ္ခုိး ၅ - ေျမေပါက္ဆား။
ဤသု-ျပအဘိဓာန္အလုိ ခ်ဥ္ဆားဟု မရွိေၾကာင္း နားလည္ရျပန္၏။

          ရေသ့ရဟန္းဟူသည္ ဆားကုိပင္ သုိမီွးသိမ္းဆည္းထားမႈမျပဳရေၾကာင္း ဇာတကအ႒ကထာ၊ သတၱကနိပါတ္၊ ဂႏၶာရဇာတ္ေတာ္ကုိ သာဓကေဆာင္ျပေဟာၾကားသည္ ့မဟာစည္ဆရာေတာ္၏ တုဝဋကသုတ္တရားေတာ္တေနရာ (စာမ်က္ႏွာ ၁ဝ၆)တြင္ "အခ်ဥ္ဓာတ္ ႏွင့္ ဆားဓာတ္ကုိ မွီဝဲသုံးေဆာင္လုိေသာေၾကာင့္ ရေသ့မ်ား ဟိမဝႏ ၱာမွ
ဆင္းသက္ျပီး ေတာရြာအနီးအပါးသုိ ့ေရာက္လာၾကေၾကာင္း "ေတြ ့ရပါသည္။

ဂႏၶာရဇာတ္အ႒ကထာ၌လည္း "ေလာဏမၺိလေသဝနတၳာယ=ခ်ဥ္ဆားမွီဝဲစိမ့္ေသာငွါ"
ဟု ေဖာ္ျပသည္။ ယင္းကုိ မဟာစည္ဆရာေတာ္က အခ်ဥ္က သီးျခားတခု၊ ဆားကသီးျခားတခုဟု ခြဲျခားျပပါသည္။

          ေတာေတာင္ရိပ္ေန ရေသ့မ်ား ျမဳိ ့ရြာအရပ္သုိ ့ခ်ဥ္းကပ္ၾကသည့္အေၾကာင္းကိစၥကုိ ဇာတက
အ႒ကထာတြင္ "ခ်ဥ္ဆားမွီဝဲျခင္းငွါ"ဟု အမ်ားအားျဖင့္ ျပဆုိပါသည္။ ယေန ့ေခတ္ ေတာင္ေပၚေဒသ
မ်ားတြင္လည္း ဆားသည္ ရွားပါးကုန္ပစၥည္းတခုျဖစ္ျပီး ဆားရေရးအတြက္ ေျမျပန္ ့ေဒသကုိ အားထား
ၾကရသည္။ ေတာေတာင္ေဒသတြင္ အခ်ဥ္ဓာတ္အတြက္ အသီး၊ အရြက္မ်ား ေပါေပါမ်ားမ်ားရႏုိင္၏။ သုိ ့ေသာ္ အခ်ဥ္ႏွင့္တြဲဖက္စားသုံးရန္ ဆားသည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေနေသးသည္သာပင္။ သုိ ့အတြက္ "ခ်ဥ္ဆား"တြင္ အခ်ဥ္ဆုိတာ သီးျခားတခု၊ ဆားဆုိတာ သီးျခားတခုျဖစ္ဖြယ္ အေလးသာလ်က္ရွိပါ
သည္ကုိ ေတြ ့ရ၏။

          အေလာင္းေတာ္ဟရိတစရေသ့သည္ ေတာတြင္းတြင္ ဆားမပါသည့္ သစ္သီးသစ္ဥတုိ ့ကုိ စားေနရေသာေၾကာင့္ အဟာရဓာတ္မျပည့္ဝ (ဝါ) အာဟာရခ်ဳိ ့တ့ဲလာသည္။ ေတာေတာင္မွာ အခ်ဥ္သီး၊ အခ်ဥ္ရြက္မ်ား ရွိပါ၏။ ဆားမရွိလုိ ့စားရန္အဆင္မေျပ။ သုိ ့ျဖစ္ေလရာ ဆား ႏွင့္ အခ်ဥ္ တုိ ့ကုိ အတူတကြျပည့္ျပည့္စုံစုံရႏုိင္ေသာ လူေနျမဳိ ့ျပေက်းရြာမ်ားသုိ ့ၾကြျမန္းေတာ္မူလာရေပေတာ့သတည္း။ 

အမရဒီပ
မတ္လ ၄ ၊ ၂ဝ၁၅

No comments: