Total Pageviews

Wednesday, March 13, 2013

အနယ္ထုိင္ခ်ိန္ ျမင္မိတ့ဲကုိယ့္အရိပ္- ၂


အခန္း ၁၊ ရတနာေလး

ဘုန္းၾကီးကုိ စီလုံကၽြန္း၊ ေဟေနေပါလရြာမွာ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ ၁၉၂၇ တြင္  ေမြးဖြားသည္။ စီလုံကၽြန္းကုိ ယခုအခါ သီရိလကၤာႏုိင္ငံဟု လူသိမ်ားသည္။ သိရီလကၤာႏုိင္ငံသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏အေရွ ့ေတာင္ဖက္ကမ္းေျခမွာရွိသည္ ့
"မ်က္ရည္စက္ပုံသဏၭန္"ကၽြန္းတခုျဖစ္သည္။ စိမ္းစုိေနေသာေတာေတာင္မ်ား၊ စပါးခင္း၊ ရာဘာျခံ မ်ားႏွင့္ လက္
ဖက္ပင္မ်ားစြာရွိသည့္ သာယာလွပေသာေနရာတခုျဖစ္သည္။

၁၉၂ဝ ျပည့္လြန္ေႏွာင္းပုိင္းတဝုိက္ေလာက္က ရြာသိမ္ရြာငယ္ေလးတခုသာျဖစ္ေသာ ေဟေနေပါလရြာသည္ မိသားစုဦးေရ ၄ဝ ခန္ ့အတြက္ "အိမ္ေဂဟာ"ျဖစ္သည္။ အခ်က္အခ်ာက်ရာလမ္းမၾကီးႏွင့္ အလွမ္းေဝးလြန္းလွ ျပီး စာသင္ေက်ာင္း၊ ရဲစခန္း၊ စာတုိက္၊ ေစ်းဆုိင္ ႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား မရွိေသာ အရပ္ျဖစ္သည္။တရြာလုံးတဲအိမ္စုစုေလးမ်ားသာရွိကာ 

ရြာမလွမ္းမကမ္းတြင္ ရြာလူထုစုေဝးရာ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းရွိ၏။
ေဟေနေပါလရြာတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးသုံးစြဲသူ၊ ေရပုိက္မွေရကုိသုံးစြဲသူ တဦးတေယာက္မွ်မရွိ၊ သုိ ့ေသာ္ ရြာကုိျဖတ္စီး
သြားေသာ ျမစ္ငယ္တခု ရွိေလသည္။ လက္ဖက္ျခံႏွင့္ အုန္းေတာမ်ားကုိ ေကြ ့ဝိုက္လည္ကာေဖာက္ထားေသာ
ေတာလမ္းက်ဥ္းက်ဥ္းေပၚမွလမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ သုံးမုိင္ေလာက္အကြာမွာ အနီးဆုံးျမဳိ ့ၾကီးရွိသည္။ ေဟေနေပါလ
ရြာမွ မုိင္ဝက္ခန္ ့အကြာ ရြာနီးစပ္တရြာရွိေနေသး၏။

ဘုန္းၾကီး၏ဇာတိႏိုင္ငံမွလူမ်ားမွာ ဘုန္းၾကီး၏"ေဟေနေပါလ ဂုဏရတန"ဟူေသာ သာသနာ့ေဘာင္သုံးအမည္ကုိ ၾကားဖူးၾကေပမည္။ ဆင္ဟာလိလူမ်ဳိးထုံးစံတခုမွာ သာသနာ့ေဘာင္ဝင္လွ်င္ အမည္သစ္ယူရျခင္းျဖစ္၏။ သာသနာ့ေဘာင္ရုိးရာအမည္မွာ ဘာသာေရးအဓိပၸါယ္ရွိသည္။ ပထမအမည္မွာ ဖြားရာအရပ္အမည္ျဖစ္သည္။
"ေဟေနေပါလ" မွာ ဘုန္းၾကီးေမြးဇာတိအရပ္ကုိသိႏုိင္ေအာင္ ထည့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဘုန္းၾကီးငယ္စဥ္က စီလုံကၽြန္းသည္ ျဗိတိသွ်ကုိလုိနီနယ္ေျမတခုျဖစ္သည္။ဟင္းခပ္အေမႊးၾကဳိင္၊ လက္ဖက္၊ ရာဘာ၊တန္ဖုိးၾကီးေက်ာက္မ်က္ထြက္ေသာေနရာ၊ ဥေရာပႏွင့္တရုတ္အၾကားကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ ပုိးလမ္းမၾကီးေပၚရွိျပီး  မဟာဗ်ဴဟာအခင္းအက်င္းက်ေသာေၾကာင့္ တန္ဖုိးထားခံရေသာေနရာျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံလူထုအမ်ားစုမွာ လယ္သမားမ်ားျဖစ္ေလရာ ဘုန္းၾကီး၏မိသားစုမွာလည္း ျခြင္းခ်က္ထဲမပါဝင္ေလခ့ဲ။ လယ္သမားမ်ားသည္ ေျမယာက်ဥ္းက်ဥ္းေလးတြင္ စပါး၊ အုန္းပင္၊ ေကာ္ဖီ ႏွင့္ အျခားေကာက္ပဲသီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးၾကရ
သည္။ ေျမယာမ်ားမွာ ကုိယ္ပုိင္ရွိသလုိ တခါတရံ ျဗိတိသွ်ပုိင္လယ္ေျမမ်ားကုိ  ငွါးရမ္းရသည္။

ရြာသားတုိင္းအားလုံးလုိလုိ ဆင္းရဲသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ "ဖြတ္အေဖ"ေခၚေလာက္ေအာင္ ဆင္းရဲၾကသည္ပေလ။ သုိ ့ေသာ္ ဘဝအတြက္ တည္ျငိမ္ေသာ ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ ရြာသားမ်ားအား ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္က ေပးအပ္ထားေပသည္။ "အေၾကာင္းအက်ဳိးနိယာမ"ဟူေသာ ကံတရားႏွင့္အညီ ယေန ့အေျခအေနသည္ အတိတ္ဘဝျပဳလုပ္မႈ၏

အက်ဳိးဆက္ျဖစ္သည္။ ယေန ့ျပဳလုပ္မႈအက်ဳိးဆက္သည္ အနာဂတ္ဘဝအေျခအေနျဖစ္မည္ဆုိသည္က

 ပုိအေရးပါသည္။ ထုိ ေၾကာင့္ လက္ရွိဘဝမွာ ဆင္းရဲခက္ခဲသည္ကုိအေလးမထားဘဲ အေကာင္းဆုံး
ျဖစ္ေအာင္ၾကဳိးစားျပီး ဆက္လုပ္သြားၾကရမည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။

အမွန္စင္စစ္ ဘုန္းၾကီးသိတတ္စကတည္းက ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား ထုိးေဖာက္စိမ့္ဝင္ေနသည္ပဲ။ တရြာလုံး၏
စုေဝးရာ"ပုဏၰားတုိင္"သည္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ဘုန္းၾကီးထံသုိ ့ သာေရးအတြက္
ျဖစ္ျဖစ္၊ နာေရးအတြက္ျဖစ္ျဖစ္ တရားနာ၊ ပရိတ္ရြတ္ကိစၥအတြက္ ပင့္ေလွ်ာက္ရန္ ေရာက္ၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္၏။
ရြာဘုန္းၾကီးသည္ ဆရာလုိတမ်ဳိး၊ ဓမၼကထိကလုိတဖုံ၊ အၾကံေပးဉာဏ္ေပးလုိတသြယ္ ၊ ရံဖန္ရံခါ ေဆးဆရာ
လုိတနည္း စီမံကြပ္ကဲေပးပါသည္။ ရြာသားမ်ားသည္ ေန ့ညအခ်ိန္မေရြး ဘုန္းၾကီးႏွင့္အတူ ေန ့စဥ္ဝတ္ရြတ္၊
ဝတ္တက္ျပဳရသည္ကုိလည္း သေဘာက်ႏွစ္သက္ၾကသည္။ သုိ ့ျဖစ္ေပရာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသည္ တံခါးမရွိ၊ ဓားမရွိ အျမဲလုိလုိ လူဝင္လူထြက္မျပတ္ရွိေနပါသည္။

လျပည့္-လကြယ္-လဆန္း-လဆုတ္ တလ ေလးၾကိမ္လုံးပင္ ရြာသားမ်ားသည္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ ၂၄ နာရီ တေန ့လုံးအခ်ိန္ကုန္ၾကသည္။ အလြန္ေအးေအးလူလူရွိလွ၏။ အခ်ဳိ ့ တရားထုိင္၊ အခ်ဳိ ့စၾကၤန္ေလွ်ာက္၊ အခ်ဳိ ့ ေဗာဓိေညာင္ပင္အနားမွာ ဘုရားစာရြတ္ၾကသည္။ ထုိင္သူထုိင္၊ ကြန္ကရိအခင္းေအးေအးေပၚတုံးလုံးေလ်ာင္းကာ
 "ျငိမ့္"သူ ျငိမ္ ့ေနသည့္ ဓမၼာရုံထဲမွာ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ လူဥပါသကာမ်ားက အလွည့္က် တရားေဟာၾကသည္။
ဘုန္းၾကီးငယ္စဥ္ ယင္းတရားပြဲအတြင္း အေမ့ရင္ခြင္ေပၚ တေရးေလာက္ေမွးစက္အိပ္ေပ်ာ္ခ့ဲဖူးသည္ကုိလည္း အမွတ္ရမိပါသည္။
ဘုန္းၾကီး၏မယ္ေတာ္အမည္မွာ " ေဟရတ္ -မုဒီယန္ေဆလာဂီ -ေလာကူေမနီကီ"ျဖစ္သည္။ အမည္အစ ႏွင့္အလယ္အဓိပၸါယ္မွာ "အထက္တန္းစား (ေရႊ) ပုဂၢဳိလ္" ဟုဆုိလုိျပီး ေနာက္ဆုံးစာလုံးမွာ "မဟာေက်ာက္မ်က္ရတနာ"ဟု ဆုိလုိပါသည္။ 

ထုိစဥ္က စီလုံကၽြန္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္က်ေသာအခါ သူတုိ ့၏ အလယ္နာမည္ကုိ ဆက္လက္သုံးပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

ဖခမည္းေတာ္၏အမည္မွာ "ဧကနာယက- မုဒီယန္ေဆလာဂီ- ပဥၥိဘ႑" ျဖစ္သည္။ သူ၏အစႏွင့္အလယ္နာမည္
ကုိ အၾကမ္းဖ်င္းဘာသာျပန္လွ်င္ "အထက္တန္းစားပုဂၢဳိလ္" ျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆုံးအမည္မွာ "ရတနာ"ဟုဆုိလုိသည္။
ဖခင္ထံမွအေမြရထားေသာမယ္ေတာ္၏အလယ္အမည္"မုဒီယန္ေဆလာဂီ"သည္သူမခင္ပြန္း၏အလယ္အမည္ႏွင့္ အမွတ္မထင္ တုိက္ဆုိင္စြာတူညီေနသည္။

ေမြးခ်င္း ၇ ေယာက္အနက္ ဘုန္းၾကီးသည္ ၆ ဦးေျမာက္ျဖစ္၏။ မယ္ေတာ္အသက္ ၃၇ မွာ ဘုန္းၾကီးကုိ ဖြားျမင္သည္။ ဘုန္းၾကီးထက္အၾကီး အကုိ ၂ ေယာက္၊ အမ ၃ ေယာက္ ရွိသည္။ အမ ၃ ေယာက္ထဲက တေယာက္မွာ အရြယ္ေရာက္၍ ဘုန္းၾကီးမေမြးခင္ခပ္ေစာေစာကတည္းက အိမ္ေထာင္က်ကာ ခင္ပြန္းသည္ေနာက္သုိ ့ ပါသြားသည္။ 

ဘုန္းၾကီးေမြးျပီးေနာက္ ထုိအမၾကီးမွ သမီး ၂ ေယာက္ ေမြးသည္။ သုိ ့ေသာ္ ၁ ေယာက္မွာ အဖတ္မတင္၊ ေမြးကင္းစမွာပင္ ဆုံးပါးရွာသည္။

ဘုန္းၾကီးကုိ ဆန္ႏွင့္အုန္းသီးကိုအခအျဖစ္ယူသည့္ ဝမ္းဆြဲလက္သည္က ေမြးေပးသည္။ ျပတင္းေပါက္မရွိ၊ မႈန္မႈန္ဝါးဝါးအလင္းေရာင္ရွိသည့္ အိမ္ေပၚမွာ ဘုန္းၾကီးသည္ ဤေလာကသုိ ့ဝင္ေရာက္လာခ့ဲသည္။ မယ္ေတာ္သည္ သားဖြားခါနီးတြင္ ၾကမ္းျပင္ေပၚ ျဖန္ ့ခင္းထားေသာ အုန္းေက်ာဖ်ာေပၚ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထုိင္လုိက္၊ လဲအိပ္လုိက္လုပ္ေနသည္။ ဝမ္းဆြဲလက္သည္က ထုံးစံအတုိင္း အိမ္ေခါင္ထုပ္တန္းေပၚ ၾကဳိးတေခ်ာင္းခ်ည္တုပ္လုိက္ကာ ၾကဳိးစကုိ မယ္ေတာ့္ဖ်ာတည့္တည့္ခ်လုိက္သည္။ အျပင္းအထန္နာက်င္၍ သည္းမခံႏုိင္ျဖစ္လာလွ်င္ မယ္ေတာ္ ၾကဳိးစကုိဆြဲႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ သည္နည္းျဖင့္ မယ္ေတာ္သည္ ကေလး ၈ ေယာက္ဖြားျမင္ျပီးခ့ဲျပီ။

ေမြးဖြားျပီးႏွစ္ပတ္အၾကာ ဘုန္းၾကီးေလာင္းလ်ာ"ကေလးေပါက္စ"သည္ က်န္းမာေရးေကာင္းသည္။ အသက္ရွင္မည္လကၡဏာရွိသည္ဟုယူဆေသာ ဖခင္သည္ ရြာနီးစပ္က ရြာလူၾကီးထံသုိ ့သြားေလသည္။ ဖြား၊ေသစာရင္းကုိ မိမိရပ္ရြာလူၾကီးထံမွာ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ႏုိင္သည္။ သုိ ့ေသာ္ ေဟေနေပါလလုိ ရြာငယ္မွာ ရြာလူၾကီးမရွိ၊ ထုိ ့ေၾကာင့္ ဖခင္သည္ မုိင္ဝက္ခရီးအနီးဆုံး "ေဒဟီေဒနီယရြာ"သို ့လမ္းေလွ်ာက္ရျခင္းျဖစ္၏။ ဖခင္သည္ ေဒဟီေဒနီယရြာလူၾကီးထံမွာ သူ၏တတိယေျမာက္သားငယ္အမည္ကုိ ေျပာရေလသည္။ သားအမည္ကား….."ဧကနာယက-မုဒီယန္ေဆလာဂီ- ဥကၠဳဘ႑"…။

"ဥကၠဳ"ဟူသည္ "ေသးေသာ၊ငယ္ေသာ" ႏွင့္ "ဘ႑"မွာ "ရတနာ"ဟု အဓိပၸါယ္ရွိေလသည္။ "ဥကၠဳဘ႑"မွာ ကေလးကုိၾကင္နာမႈျပသရန္လူၾကီးမ်ား ခ်စ္စႏုိးေခၚေသာအမည္ျဖစ္သည္။ ကေလးကုိေခၚေသာအမည္ျဖစ္ေသာ္
ျငား အရြယ္ေရာက္ျပီးသူကုိလည္း ေခၚႏုိင္သည္။

အသက္ၾကီးလာေသာ္လည္း "လူကေလး"ဟုဆုိလုိသည့္ "ကုဒဘ႑"အမည္ကုိ ေခၚရန္ မိဘမ်ားက ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္။ မိသားစုထဲမွာ ဘုန္းၾကီးသည္ ေနာက္ဆုံးသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု နားလည္မိပါသည္။ သုိ ့ေသာ္ တရားဝင္အမည္အစား ယင္းအမည္ေခၚေနျခင္းအေၾကာင္း မည္သည့္အခါမွ မေမးျမန္းမိပါ။

ဖခင္သည္ ေပ ၄ဝ-ေပ ၃ဝ အိမ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ေဆာက္သည္။ ေကာက္ရုိး၊ အုန္းလက္ေျခာက္၊ သံတုိသံစသုံးကာ အမုိးမုိးသည္။  ရြံေျမေစးကုိ အိမ္နံရံလုပ္ကာ ဝါးျခမ္းျပားႏွင့္ အခုိင္အမာထပ္ပုိးသည္။ အိမ္ေရွ ့၊ အိမ္ေနာက္
တေလွ်ာက္ ေအာက္ေျခတဝက္ေလာက္ကုိ ရြံေစးေျမနံရံ၊ အေပၚတဝက္ေလာက္ကုိ သစ္သားမ်က္ကြက္ႏွင့္
ဝရန္တာအပြင့္ လုပ္လုိက္သည္။

ရြာရွိအျခားအိမ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ဘုန္းၾကီးတုိ ့အိမ္မွာ ေနရာအေတာ္က်ယ္ဝန္းသည္။ အခန္း ၂ ခန္းရွိ
သည္။ တခန္းက ေသးေသးေမွာင္ေမွာင္ မီးဖုိေခ်ာင္၊ အျခားတခန္းက ဖခင္၏ စာရြက္၊ စာအုပ္ႏွင့္ တန္ဆာပလာ
မ်ား ထည့္သိမ္းေသာအခန္းျဖစ္သည္။ ပရိေဘာပစၥည္း နည္းနည္းပါးပါးရွိသည္။ အၾကမ္းထည္အေသးစား
သစ္သားခုံရွည္မ်ားႏွင့္ သစ္မာသားကုိ ေျမာင္းေပၚေအာင္အေခ်ာသတ္ထားေသာ ကုလားထုိင္တလုံးတုိ ့မွာ အိမ္တြင္းျဖစ္ပစၥည္းမ်ားသာျဖစ္ၾက၏။ ထမင္းစားေသာက္ျပီးေနာက္ ဖခင္သည္  ထုိကုလားထုိင္ျမင့္ျမင့္ေပၚ
ထုိင္ကာ ေဆးလိပ္ေသာက္၊ကြမ္းဝါးေနရင္း ဘုန္းၾကီးတုိ ့ညီအကုိေမာင္ႏွမတစုအား ပုံျပင္ေျပာ၊ ဆုံးမစကားေျပာ
သည္ကုိ ဘုန္းၾကီးမွတ္မိေနေသး၏။ မိခင္က ခုံရွည္တခုေပၚထုိင္သည္။ အေဖထုိင္သည့္ ကုလားထုိင္မွာမည္သည့္
အခါမွ်မထုိင္ပါ။ ကေလးမ်ားကား ၾကမ္းျပင္ေပၚ ထုိင္ၾကသည္။

အိမ္ၾကမ္းျပင္မွာ ရြံ  ့ေျမေစးျဖင့္ လုပ္ထားသည္။ မိခင္ႏွင့္အမမ်ားသည္ သူတုိ ့လက္ဖဝါးျပင္ကုိသုံးကာ ၾကမ္းျပင္ကုိ ႏြားေခ်းအသစ္ မၾကာခဏသုတ္လိမ္းၾကသည္။ ကၽြဲႏြားမစင္သည္ ပုိးသတ္ေဆးတမ်ဳိးျဖစ္၏ဟု ယူဆၾကသည္။ လိမ္းက်ံထားေသာႏြားေခ်းအနံ ့မွာ လတ္ဆတ္သစ္လြင္ေန၏။ ဘုန္းၾကီးတုိ ့သည္ ၾကမ္းျပင္ေပၚ ေျခဗလာျဖင့္ ေန ့တုိင္း နင္းခ့ဲၾကသည္။

(ဘုန္းၾကီးတုိ ့အိမ္မွာ) အိပ္ရာ ၂ ခုသာရွိသည္။ ၾကမ္းရွရွသစ္သားခုံတခုစီမွာ အုန္းသီးခြံအေျခာက္မ်ားသြတ္ထည့္
ထားေသာ အဝတ္အိတ္ၾကမ္းတလုံးစီကုိ တင္ထားရုံသာသာ..။ ယင္းေမြ ့ယာမ်ားသည္ ေက်ာက္ဖ်ာႏွင့္ႏႈိင္းစာ
ေသာ္ မဆုိစေလာက္ အိစက္ညက္ေညာပါေပသည္။ အကုိၾကီး "တိကိရိဘ႑"သည္ တဲအိမ္အေရွ  ့ဖက္
ဝရန္တာရွိ အိပ္ရာမွာ အိပ္သည္။ အျခားအကုိတေယာက္ႏွင့္ ဘုန္းၾကီးမွာ သူ ့အနီးၾကမ္းျပင္ေပၚ အိပ္ၾကသည္။

အေနာက္ဖက္ဝရန္တာရွိ ေနာက္အိပ္ရာတခုမွာ ဖခင္၏စက္ေမြ ့ရာျဖစ္သည္။ မိခင္သည္ ဖခင္ႏွင့္အတူ အိပ္စက္
သည္ကုိ ဘုန္းၾကီး လုံးဝမျမင္ဖူးပါ။ မိခင္သည္ သမီးမ်ားႏွင့္အတူၾကမ္းျပင္ေပၚအိပ္သည္။ မိဘႏွစ္ပါး အခ်င္းခ်င္း
နမ္းရႈပ္ၾက၊ ေပြ ့ဖက္ၾကသည္ကုိ တရံတဆစ္မွ် မျမင္ဖူးပါ။ သူတုိ ့ႏွစ္ဦး တုိးတိုးတိတ္တိတ္ႏွစ္ကုိယ္ၾကားစကား
ေျပာၾကသည္ကုိလည္း မျမင္ဖူးခ့ဲပါ။

သုိ ့ေပျငား မိဘႏွစ္ပါးသည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္အေပၚ နက္ရႈိင္းစြာယုံၾကည္မႈကုိကား မွ်ေဝခ့ဲၾကသည္။ မနက္တုိင္း မိဘတုိ ့၏ ဘုရားစာပါဠိရြတ္ဆုိသံမ်ားသည္ အိပ္ရာႏႈိးအခ်က္ေပးေတးသံအျဖစ္ သားသမီးမ်ားကုိ အိပ္ရာမွ ႏုိးထေစခ့ဲသည္။ ဤက့ဲသုိ ့ ေန ့စဥ္အျမဲဝတ္တက္သံမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ညမွာလည္း "သားေခ်ာ့ေတး" ျဖစ္ရျပန္၏။ ဘုန္းၾကီးတုိ ့လုိ ကေလးမ်ားအတြက္ ကၾကီးခေခြးပင္မသင္ရေသးေသာ္လည္း ပါဠိစာပုိဒ္မ်ားကုိ ႏုတ္တုိက္ဆုိႏုိင္သည္။ "ကမၼ၊ ဇာတိ" ဆုိေသာ စကားလုံးတုိ ့၏အဓိပၸါယ္ကုိလည္း နားလည္
ခ့ဲၾကသည္။

မိဘႏွစ္ပါးသည္ သူတုိ ့အလုပ္မ်ားကုိ တဗ်စ္ေတာက္ေတာက္လုပ္ကာဆူပူျခင္းမ်ဳိးမရွိဘဲ ေန ့စဥ္ရက္ဆက္ လုပ္ခ့ဲၾကသည္။ မနက္ေစာေစာမွာ ဖခင္သည္ စပါးခင္း သုိ ့မဟုတ္ ရာဘာျခံကေလးဆီ အလုပ္သြားသည္။ မိခင္က အိမ္မွာ အိမ္မႈကိစၥလုပ္၊ ကေလးထိန္းရင္း အိမ္မွာ က်န္ခ့ဲသည္။ ဖခင္အလုပ္မွအိမ္ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္ မိခင္က ဖခင္အတြက္ ေန ့လယ္စာအဆင္သင့္ျပင္ဆင္ျပီး ျဖစ္သည္။

ဘုန္းၾကီး၏မိဘႏွစ္ပါးသည္ ဆင္ဟာလိဘာသာကုိ ေရးႏုိင္၊ ဖတ္ႏုိင္ၾကသည္။ ဤကိစၥသည္လည္း ရြာမွာ
သာမက စီလုံကၽြန္းမွာပင္ ရွားရွားပါးပါးကိစၥျဖစ္သည္။ ဖခင္သည္ စာတတ္ေပတတ္တေယာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ရြာဂုဏ္ေဆာင္တေယာက္၊ "ကုိစည္းကမ္းၾကီး"တေယာက္အျဖစ္လည္း လူသိမ်ားေပရာ ေဟေနေပါလရြာမွာ အရပ္က ေလးစားသူတေယာက္ျဖစ္သည္။

အျငင္းပြားကိစၥေျဖရွင္းရန္ အျခားတရြာသားမ်ားပင္ ဖခင္ဆီေရာက္လာတတ္သည္။ ယင္းသုိ ့ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖခင္သည္ သူ ့မိသားစုႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ "ေၾကာက္စရာလန္ ့စရာေကာင္းသူ"ျဖစ္ေနပါေသးသည္။ တခါတေလ သူသည္ မိခင္ႏွင့္ ေကာက္ကာငင္ကာ ရန္ထျဖစ္တတ္သည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းမွန္းေတာ့ ဘုန္းၾကီး မမွတ္မိေတာ့ပါ။ သူ ့ေဒါသကုိ အၾကမ္းနည္းႏွင့္ျပတတ္သည္။ ထစ္ခနဲစိတ္တုိတုိင္း သားသမီးမ်ားကုိ
 နာနာက်င္က်င္ရုိက္တတ္သည္။ တခါတေလ မိခင္ကုိပင္ ရုိက္ႏွက္တတ္သည္။ မိခင္ကုိရုိက္ႏွက္ေနခ်ိန္တြင္
 ဘုန္းၾကီးတုိ ့ညီအကုိေမာင္ႏွမတစု ပုန္းေနခ့ဲရသည္။ အသံမထြက္ရဲခ့ဲပါ။ သူ ့ေဒါသ ဘုန္းၾကီးတုိ ့ကေလးတစု
ဘက္ဆီသုိ ့ျမွားဦးလွည့္လာမွာ ေၾကာက္ရြံ  ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

Bhante Henepola Gunaratana ၏ Journey to Mindfulness ကုိ ဘာသာျပန္သည္။

အမရဒီပ
မတ္လ ၁၃၊ ၂ဝ၁၃


No comments: