Total Pageviews

Friday, November 2, 2012

ခၽြတ္ေခ်ာ္စျပဳလာေနတ့ဲမဟာစည္က်မ္းစာတအုပ္၁။

မဟာသတိပ႒ာန္သုတၱန္သင္တန္းအတြက္ က်မ္းစာအုပ္အလႈရွင္တဦးေပးလာတ့ဲ "မဟာစည္-မဟာသတိပ႒ာန
သုတ္နိႆယ"စာအုပ္ကုိ လက္ခံရရွိတာ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းကလုိ ့မွတ္မိတယ္။ လက္ေဆာင္ရတ့ဲစာ
အုပ္က ဆ႒မအၾကိမ္ပုံႏွိပ္မူျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသူမွာ ပဥၥမအၾကိမ္ပုံႏွိပ္မူစာအုပ္ရွိႏွင့္ျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ ၂ အုပ္ရွိေတာ့ အသစ္ဖတ္လုိက္ ၊ အေဟာင္းဖတ္လုိက္လုပ္ေနခ့ဲရာက အသစ္စာအုပ္တေနရာမွာေတြ ့ရတ့ဲ စာ တခုေၾကာင့္ အ့ံၾသသင့္သြားရတယ္။ အဲဒါကေတာ့………………………

"ဤသတိပ႒ာန္လမ္းျဖင့္ သႏ ၱတိအမတ္ၾကီးက့ဲသုိ ့ပင္ ေသာကကုိလည္း လြန္ေျမာက္ႏုိင္၏။ ပဋာစာရာေထရီမ
က့ဲသုိ ့ပင္ ပရိေဒဝကုိလည္း လြန္ေျမာက္ႏုိင္ေပ၏။ ဤအရာ၌ တရားနာစဥ္တြင္ မဂ္ဖုိလ္သုိ ့ေရာက္ေသာသူမ်ား
မွာ သတိပ႒ာန္နည္းျဖင့္ပင္ ကိစၥျပီးသြားသည္ဟု ထင္မွတ္ဖြယ္ရွိ၍ ထုိသုိ ့မထင္သင့္ေၾကာင္းကုိ အ႒ကထာ၌ ဤ
သုိ ့ရွင္းလင္းျပထားေလျပီ။"

အထူးသတိျပဳသင့္တ့ဲဝါက်ဟာ " ဤအရာ၌ တရားနာစဥ္တြင္ မဂ္ဖုိလ္သုိ ့ေရာက္ေသာသူမ်ားမွာ သတိပ႒ာန္
နည္းျဖင့္ပင္ ကိစၥျပီးသြားသည္ဟု ထင္မွတ္ဖြယ္ရွိ၍ ထုိသုိ ့မထင္သင့္ေၾကာင္းကုိ အ႒ကထာ၌ ဤသုိ ့
ရွင္းလင္းျပထားေလျပီ။"

တရားနာတ့ဲတထုိင္အတြင္း မဂ္ဖုိလ္ဉာဏ္၊ ဝိပႆနာဉာဏ္ကုိ ဆုိက္ေရာက္သြားၾကတ့ဲ သူေတာ္စင္ေတြဟာ သတိပ႒ာန္တရား ၄ ပါးထဲက တပါးပါးကုိ ရႈပြားေနရင္း ေရာက္သြားၾကတာျဖစ္တယ္။ သတိပ႒ာန္တရားကုိ
ပြားမ်ားအားထုတ္တ့ဲ လုပ္ငန္းစဥ္မပါဘဲ ဒီလုိ တရားထူး၊ တရားျမတ္ကုိ မရႏုိင္ မေရာက္ႏုိင္ပါဘူးဆုိတာ အဲသည္
သတိပ႒ာန္သုတ္အ႒ကထာမွာ ေျပာထားျပီးသားပါ။ မဟာစည္ဆရာေတာ္ၾကီးကုိယ္တုိင္လည္း အ႒ကထာထဲက
"ကာယေဝဒနာစိတၱဓေမၼသု ကိဥၥိ ဓမၼံ အနာမသိတြာ ဘာဝနာနာမ နတၳိ= ကာယ-ေဝဒနာ-စိတၱ-ဓမၼဟူေသာ သတိပ႒ာန္၏အာရုံေလးပါးထဲက တပါးပါးကုိမွ် မသုံးသပ္၊ မရႈမွတ္မူ၍ ဝိပႆနာဉာဏ္-မဂ္ဉာဏ္ကုိျဖစ္ေစႏုိင္
ေသာ ပညာဘာဝနာမည္သည္ျဖစ္ရုံးမရွိေခ်" ဆုိတ့ဲ ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ကုိးကားျပီး ့ဝိပႆနာရႈနည္းက်မ္း၊ သတိပ႒ာန္တရားစတာေတြမွာ အၾကိမ္ၾကိမ္ အဖန္ဖန္ေဟာေတာ္မူတာ ေလ့လာေတြ ့ရွိရပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ေနပါ
လ်က္ အခုေကာက္ႏုတ္ျပတ့ဲ ဝါက်ဟာ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဆုိလုိတ့ဲအာေဘာ္မဟုတ္ႏုိင္ဘူးလုိ ့ သံသယျဖစ္
လာပါတယ္။

၂။

သံသယအေျခခံေတာ့ ပဥၥမအၾကိမ္ပုံႏွိပ္တ့ဲ မဟာစည္သတိပ႒ာန္သုတ္နိႆယစာအုပ္နဲ ့ တုိက္ဆုိင္ဖတ္ၾကည့္
တယ္။ ပဥၥမအၾကိမ္ပုံႏွိပ္မူမွာ ေတြ ့ရတာက……..

"ဤသတိပ႒ာန္လမ္းျဖင့္ သႏ ၱတိအမတ္ၾကီးက့ဲသုိ ့ပင္ ေသာကကုိလည္း လြန္ေျမာက္ႏုိင္၏။ ပဋာစာရာေထရီမ
က့ဲသုိ ့ပင္ ပရိေဒဝကုိလည္း လြန္ေျမာက္ႏုိင္၏။ ဤအရာ၌ တရားနာစဥ္တြင္ မဂ္ဖုိလ္သုိ ့ေရာက္ၾကေသာသူမ်ား
မွာ သတိပ႒ာန္နည္းျဖင့္မရႈရေတာ့ဘဲ နာၾကားရေသာ တရားကုိ သေဘာက်ရုံမွ်ျဖင့္ပင္ ကိစၥျပီးသြားသည္ဟုထင္
မွတ္ဖြယ္ရွိ၍ ထုိသုိ ့မထင္သင့္ေၾကာင္းကုိ အ႒ကထာ၌ ဤသုိ ့ရွင္းလင္းျပထားေလျပီ……." လုိ ့သာ ျဖစ္ေန
တယ္။

ဒီဆန္ ့က်င္ဘက္ဝါက် ၂ ေၾကာင္းကုိ ဇယားကြက္ခ်ၾကည့္ေတာ့ အခုလုိေတြ ့ရပါတယ္။

ပဥၥမအၾကိမ္ပုံႏွိပ္မူ၊ စာမ်က္ႏွာ- ၉
ဆ႒မအၾကိမ္ပုံႏွိပ္မူ၊ စာမ်က္ႏွာ- ၈
ဤအရာ၌ တရားနာစဥ္တြင္ မဂ္ဖုိလ္သုိ ့ေရာက္ၾက
ေသာသူမ်ားမွာ သတိပ႒ာန္နည္းျဖင့္မရႈရေတာ့ဘဲ နာၾကားေသာတရားကုိ သေဘာက်ရုံမွ်ျဖင့္ ကိစၥျပီးသြားသည္ဟု ထင္မွတ္ဖြယ္ရွိ၍ ထုိသုိ ့မထင္သင့္ေၾကာင္း
ဤအရာ၌ တရားနာစဥ္တြင္မဂ္ဖုိလ္သုိ ့ေရာက္ေသာ
သူမ်ားမွာ သတိပ႒ာန္နည္းျဖင့္ပင္ကိစၥျပီးသြားသည္
ဟု ထင္မွတ္ဖြယ္ရွိ၍ ထုိသုိ ့မထင္သင့္ေၾကာင္း

ပဥၥမအၾကိမ္ပုံႏွိပ္မူက "တရားနာရုံ၊ တရားသိရုံနဲ ့ကိစၥျပီးတယ္၊ တရားကုိ အကူးတကအားထုတ္ေနစရာမလုိဘူး"
လုိ ့အမွားေျပာေနသူေတြရဲ ့ အဓမၼဝါဒကုိ အမွန္တရားဓမၼနဲ ့တုိက္ဖ်က္တယ္။ ဓမၼကုိ ျပတယ္။
ဆ႒မအၾကိမ္ပုံႏွိပ္မူကေတာ့ သူတပါးအမွားကုိ ျပင္ဖုိ ့အသာထား၊ သူကုိယ္တုိင္က အဓမၼဝါဒျဖစ္ေနပါတယ္။

၃။

မဟာစည္ဆရာေတာ္ၾကီးရ့ဲစာေပေတြဟာ သာသနာနယ္၊ စာေပနယ္မွာ အင္မတန္ၾသဇာၾကီးေၾကာင္း၊ ပညာရွင္ေတြ တန္ဘုိးထားေလးစားေၾကာင္း အထူးေျပာစရာမလုိပါ။ ၁၉၈ဝ ႏွစ္ေတြေလာက္က ေတြ ့ရတ့ဲ
မဟာစည္စာအုပ္ေတြဟာ အျပင္အဆင္၊ သပ္ရပ္ေကာင္းမြန္ခ့ဲပါတယ္။ သုိ ့ေသာ္ ေနာက္ပုိင္းမွာမဟာစည္
က်မ္းစာေတြထုတ္ေဝမႈမွာ ျပီးစလြယ္ (ပစၥလကၡတ္) လုပ္လာတာေတြ ့ရတာ အင္မတန္ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းပါ
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ မဟာစည္အသုိင္းအဝိုင္းတုိ ့က မဟာစည္ဆရာေတာ္ၾကီးရ့ဲဂုဏ္သိကၡာမထိခုိက္
ရေအာင္ က်မ္းစာေတြကုိ မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္လုပ္မထားဘဲ ပညာရွင္အင္အားနဲ ့ျပန္လည္စီစစ္သင့္ျပီလုိ ့ တုိက္တြန္း
ခ်င္ပါတယ္။

မဟာသတိပ႒ာန္သုတ္နိႆယမွာ အခုေျပာခ့ဲအမွားအျပင္ အျခားျပင္ဆင္စရာေတြလည္း အမ်ားအျပား
ရွိေနပါတယ္။ အရင့္အရင္ႏွစ္ေတြက ထုတ္ေဝခ့ဲတ့ဲ ပုံႏွိပ္မူေတြနဲ ့တုိက္ဆုိင္ၾကည့္ရင္ သိသာႏုိင္တာမုိ ့လုိ ့
 အက်ယ္တဝင့္ မေျပာေတာ့ပါ။ မဟာစည္ဆရာေတာ္ၾကီး အမွန္ေရးခ့ဲတာကုိ ငါတုိ ့လက္ထက္ေရာက္မွ အမွားျဖစ္ရင္ ငါတုိ ့ည့ံလုိ ့ပဲ၊ ငါတုိ ့မည့ံေအာင္ ဆရာေတာ္ၾကီးရ့ဲစာအုပ္ေတြကုိ စီးပြားျဖစ္ထုတ္တာမဟုတ္ဘဲ သာသနာျပဳတ့ဲအေနထုတ္ေဝတာမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ငါတုိ ့ၾကဳိးစားရမယ္ဆုိတ့ဲ စိတ္ဓာတ္ရွိဖုိ ့လုိအပ္ပါတယ္။

အမရဒီပ
ႏုိဝင္ဘာ ၂၊ ၂ဝ၁၂

No comments: