Total Pageviews

Thursday, December 13, 2012

ခုဒၵကနိကာယ္၊ သုတၱနိပါတပါဠိေတာ္၊ အ႒ကဝဂ္လာ ပုရာေဘဒသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္(၁)
 • မေသမီ တဏွာကင္းေအာင္ၾကဳိးစားပါ
 • ေရွးအစြန္းကုိ မမွီရ
 • ေနာင္ကာလကုိ ေမွ်ာ္၍ေတာင့္တျခင္းမရွိရ
 • ပစၥဳပၸန္မွာ တပ္မက္သူဟု ေခၚေဝၚမခံရေအာင္ ေနထုိင္ပါ။
(၂)
 • အမ်က္မထြက္ရ
 • စုိးရိမ္ပူပန္ျခင္းကင္းပါေစ
 • မၾကြားဝါရ
 • စက္ဆုပ္ဖြယ္ ကုိယ္၊ ႏုတ္အမူအရာကင္းပါေစ
 • ႏႈိင္းႏႈိင္းခ်င့္ခ်င့္ စကားေျပာပါ
 • စိတ္မပ့်ံလြင့္ေစႏွင့္။
(၃)
 • အနာဂတ္ကုိ မေမွ်ာ္ျခင္း
 • အတိတ္ကုိမပူေဆြးမတမ္းတျခင္း
 • ျမင္ေတြ ့မႈစေသာဖႆတုိ ့ကုိ ခြဲျခား၍သိျခင္း
 • အယူမွား (မိစၦာဒိ႒ိ)ဟူသမွ် ကင္းရွင္းေအာင္ အားထုတ္ပါ။
(၄)
 • ကိေလသာျဖစ္မည္ကုိ တြန္ ့ဆုတ္ရမည္
 • ျမင္သူတုိင္းက အ့ံၾသေနေအာင္ ဟန္မေဆာင္ရ
 • အားက်ျပီး မေတာင့္တရာ
 • ဝန္တုိစိတ္ကင္းရွင္းပါ
 • ကုိယ္ႏုတ္စိတ္မၾကမ္းတမ္းပါေစႏွင့္
 • ၾကည္ညဳိဖြယ္ကုိယ္ႏုတ္စိတ္ရွိပါေစ
 • ကုန္းေခ်ာစကားမေျပာရ။
(၅)
 • ကာမဂုဏ္ဝတၳဳတြင္းသုိ ့ မသက္ဝင္မစီးဆင္းေစရာ
 • အထင္ၾကီး၊ အထင္ေသးမာနကင္းပါေစ
 •  တည္ျငိမ္သိမ္ေမြ ့ ရမည္
 • ေလ့လာ၊ က်င့္ၾကံမႈ၊ ျပႆနာမ်ားကုိ ထင္ျမင္ေသာ အသိဉာဏ္ျပည့္စုံပါေစ
 • သူတပါးကုိခ်ည္းပုံျပီးယုံသူမျဖစ္ေစရ
 • တပ္မက္ျခင္းကင္းပါေစ။
(၆)
 • လာဘ္ပစၥည္းလုိခ်င္ေသာေၾကာင့္ မက်င့္ရ
 • လာဘ္ပစၥည္းမရေသာေၾကာင့္ စိတ္ဆုိး၊အမ်က္ထြက္ျခင္းမရွိရ
 • ဆန့္က်င္ဘက္ေၾကာင့္ စိတ္မဆုိးေပရာ
 • တဏွာျဖင့္ အရသာတုိ ့၌ မစြဲလမ္းရာ (အစားေကာင္းကုိ မမက္ရာ-စသည္)--။
(၇)
 • အျမဲတမ္းအမွတ္သတိႏွင့္ေန
 • သူတပါးႏွင့္မိမိ အတူတူပဲဟုထင္ေသာ မာနမရွိရာ
 • မိမိကသူတပါးထက္ထူးကဲသာလြန္တာပဲဟုထင္ေသာမာနမရွိရာ
 • မိမိက သူတပါးေအာက္နိမ့္က်သိမ္ငယ္တာပဲဟုထင္ေသာ မာနမရွိရာ
 • သံသရာ၏ေျမၾသဇာ ကိေလသာကံမ်ားလည္း မရွိရာ---။
(၈)
 • မွီတြယ္ရာ တဏွာ၊ ဒိ႒ိမရွိရာ
 • ရုပ္နာမ္ဓမၼသခၤါရကုိသိျပီး အမွီအတြယ္ကင္းရာ၏
 • ရဟႏ ၱာမွာ ဘဝဒိ႒ိ၊ သႆတဒိ႒ိကုိတပ္မက္သည့္ တဏွာမရွိ
 • ရဟႏ ၱာမွာ ဝိဘဝဒိ႒ိ၊ ဥေစၦဒဒိ႒ိကုိ တပ္မက္သည့္တဏွာမရွိ--။
(၉)
 • ရဟႏ ၱာပုဂၢဳိလ္သည္ကာမဂုဏ္တုိ ့၌ င့ဲကြက္တြယ္တာျခင္းမရွိ
 • ဘဝသံသရာကုိ ရွည္ေစေသာ ၾကဳိးထုံးႏွင့္တူေသာ ဂႏ ၳတရားမရွိ
 • တဏွာနယ္ကုိ ေက်ာ္လြန္ျပီးျပီ။
(၁ဝ)
 • ရဟႏ ၱာမျဖစ္ခင္ မိသားစု၊ ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္မႈအေပၚ သာယာတပ္မက္မႈရွိခ့ဲေသာ္လည္း ရဟႏ ၱာျဖစ္ျပီးခ်ိန္
မွစ၍ သာယာတပ္မက္ျခင္းလုံးဝမရွိေတာ့ျပီ
 • အတၱဒိ႒ိ၊ ဥေစၦဒဒိ႒ိလည္းမရွိေတာ့ေပ။
(၁၁)
 • ရဟႏ ၱာပုဂၢဳိလ္သည္ သူတပါးကုိလည္း မစြပ္စြဲ၊ သူတပါးစြပ္စြဲပုတ္ခတ္သည္ကုိလည္း မတုန္လႈပ္--။
(၁၂)
 • ရဟႏ ၱာသည္ မက္ေမာျခင္းကင္း၏
 • ဝန္တုိျခင္းကင္း၏
 • အရည္အခ်င္း၊ ဂုဏ္သာလြန္ျမင့္ျမတ္သူတုိ ့ထက္ မိမိကသာလြန္၊ တန္းတူ၊ နိမ့္က်ေၾကာင္း ဆက္စပ္ျပီးမေျပာဆုိ
 • လုိခ်င္ႏွစ္သက္မႈ (တဏွာ) အယူအဆမွားမႈ (ဒိ႒ိ)လည္း မရွိ--။
(၁၃)
 • ရဟႏ ၱာသည္ ငါ၊ ငါ့ဥစၥာဟု စြဲလမ္းျခင္းမရွိ၊ စုိးရိမ္ပူေဆြးျခင္းမရွိ
 • အဂတိ ၄ ပါးမလုိက္မွားေတာ့ျပီ။

ခုဒၵကနိကာယ္၊ သုတၱနိပါတပါဠိေတာ္၊ အ႒ကဝဂ္လာ ပုရာေဘဒသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ျပီးျပီ။

အညႊန္း။ အက်ယ္ဖတ္လုိက မဟာစည္ဆရာေတာ္၏ ပုရာေဘဒသုတ္တရားေတာ္စာအုပ္ကုိ ဖတ္ပါေလ...။

No comments: