Total Pageviews

Saturday, March 1, 2014

ၾကင္ေဖာ္ေရြးခ်ယ္ ခ်စ္သက္လယ္


၁။
လူေတြကို မိသားစုမ်ားက ေမြးဖြားလုိက္ၾကသည္။ ေယာက်္ား ႏွင့္ မိန္းမတုိ ့အတူတူေပါင္းသင္းေနထုိင္ျခင္း
ျဖင့္ မိသားစုဘဝမ်ားကုိ အစျပဳျပန္၏။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေတြးအျမင္မ်ားက
ေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံအေပၚ တည္မွီသည္။

ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာအေတြးအျမင္မ်ားသည္ အမွား၊ အမွန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံယုံၾကည္ခ်က္ျဖစ္သည္။
လက္ထပ္ထိမ္းျမားဓေလ့ကုိ ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ နည္းလမ္းအဖုံဖုံျဖင့္ ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္ရ
သည့္ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းေသာ အသြယ္သြယ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ေတြ ့ျမင္လာရသည္။

အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္သည္ဆုိတာက လူတုိင္းအတြက္ ကာလေဒသမေရြး ဘယ္ေသာအခါမွ် လြယ္ကူ
ေသာ ကိစၥမဟုတ္ပါ။

၂။
တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈတြင္ သားသမီးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ေရးကုိ မိဘက ဆုံးျဖတ္သည္။ သား သုိ ့မဟုတ္ သမီးအတြက္ ဇနီးေလာင္း သုိ ့မဟုတ္ ခင္ပြန္းေလာင္းရွာလုိသူမိဘတုိ ့က ေအာင္သြယ္ေတာ္တဦးဦးကုိ
အသက္အရြယ္၊ ပညာေရးအရည္အခ်င္းစတာေတြပါဝင္သည့္ စရုိက္လကၡဏာေကာင္းရွိသူကုိ ရွာေဖြေပး
ဖုိ ့အကူအညီေတာင္းခံရသည္။

တရုတ္အေတြးအေခၚအတုိင္းေျပာလွ်င္ လူငယ္ေတြကို သူတုိ ့စိတ္ကူးယဥ္တ့ဲအတုိင္း သူတုိ ့ၾကင္ဖက္ကုိ
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးလုိက္တာသည္ မဟာအမွားၾကီးတခုျဖစ္သည္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားေရးအတြက္ အေရးၾကီး
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မိသားစုေခါင္းေဆာင္အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားက ခ်မွတ္ၾကသည္။ ထုိဦးစီးၾကီးမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္ဆုိတာ က်န္းမာေရးေကာင္းတ့ဲ သားမ်ား ေမြးဖြားေရးအတြက္ဆုိသည့္ အဓိက ရည္ရြယ္
ခ်က္ကုိ နားလည္သူမ်ား ျဖစ္သည္။

တရုတ္လူမ်ဳိးအသုိင္းအဝို္င္းတြင္ သားေယာက်္ားမ်ားသည္ အေရးပါအရာေရာက္ၾက၏။ သားက မိသားစု
ေခါင္းေဆာင္ေနရာကုိ ဆက္ခံကာ မိသားစုနာမည္ကုိ ထိန္းသိမ္းသည္။

၃။
ကမၻာၾကီးမွာ လက္ထပ္ေရးဆုိင္ရာတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈေနာက္ခံကြဲျပားလွ်င္ ကြဲျပားသေလာက္
မတူတာေတြ ရွိပါသည္။
တရုတ္ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ လူငယ္မ်ားအား  သူတုိ ့အိမ္ေထာင္ဘက္ကုိ သူတုိ ့ကုိယ္တုိင္ လြတ္လြတ္လပ္
လပ္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳျခင္းကုိ အသိအမွတ္မျပဳေပမယ့္ ေျမာက္အေမရိကတုိက္က ဟုိပီတုိင္းရင္းသားမ်ားတြင္
လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္လုိ ့တရုတ္လူမ်ဳိးတုိ ့ႏွင့္ အျပတ္အသတ္ကြာျခားသည္။ လုံးဝမတူ။

ဟုိပီတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ သားေယာက်္ားေလးအသက္ ၁၃ ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ မိဘအိမ္မွာမေနဘဲ ကီဝ လုိ ့
ေခၚသည့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားအတြက္ သီးသန္ ့ေနရာမွာ ေနထုိင္ခြင့္ရၾကသည္။ ကီဝအိမ္ရာမွာေနသူ
ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ ညပုိင္းမွာ တေယာက္တည္းအျပင္ထြက္ခြင့္ ရွိသည္။ မိန္းမပ်ဳိေလးအိမ္သုိ ့ တိတ္တဆိတ္ လူပ်ဳိလွည့္ခြင့္ရွိသည္။ ေကာင္ေလးအမ်ားစုက မုိးစင္စင္မလင္းခင္ မိန္းကေလးအိမ္္မွ ထြက္
ခြါတတ္ၾကသည္။ သုိ ့ေသာ္ မိန္းကေလးရွင္မိဘမ်ားကလည္း ညဖက္လူပ်ဳိလွည့္တာကုိ  စိတ္ဆုိးမာန္ဆုိး
မလုပ္ၾကေခ်။ သမီးအတြက္ အိမ္ေထာင္ဖက္ေကာင္း သမက္ေလာင္းျဖစ္မည့္သူဟု သေဘာက်လွ်င္ လႊတ္ေပးထားလုိက္သည္။

လူပ်ဳိလွည့္တာ လခ်ီၾကာျပီးေနာက္ မိန္းကေလးမွာ ကုိယ္ဝန္ရွိလာမည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ မိန္းကေလး
က သူသေဘာက်တ့ဲ ေကာင္ေလးကုိ ခင္ပြန္းေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လုိက္ေပသည္။

၄။
လူပ်ဳိ ႏွင့္ အပ်ဳိ တေယာက္ဆီတေယာက္ ညဖက္အလည္အပတ္ျပဳတာ ဟုိပီယဥ္ေက်းမႈမွာသာ ရွိသည္
မဟုတ္ေသး၊ ဂ်ာမနီေတာင္ပုိင္းရွိ ဘာေဗးရီးယန္း လုိ ့ေခၚသည့္ လူမ်ဳိးမွာလည္း "ျပဴတင္းတံခါးဖြင့္ဟ
ထားျခင္း"ေခၚတ့ဲ အေလ့အထရွိေနျပန္သည္။

မိန္းမပ်ဳိေလးက ျပဴတင္းတံခါးကုိ ညအခ်ိန္တြင္ ကုိလူပ်ဳိမ်ား ဝင္လာႏုိင္ေအာင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။
မိန္းကေလး ကုိယ္ဝန္ရွိလာလွ်င္ ေယာက်္ားေလးက မိန္းကေလးဆီမွာ လက္ထပ္ခြင့္ ေတာင္းရေပ
ေတာ့၏။ "ျပဴတင္းေပါက္ဖြင့္ေပး"ျပီးတာေတာင္ ကုိယ္ဝန္မရေသာ မိန္းကေလးခမ်ာ ခင္ပြန္းေယာက်္ား
မရႏုိင္ေတာ့ျပီ။ ဤယဥ္ေက်းမႈအရ မိန္းကေလးအတြက္ "သားသမီးထြန္းကားေမြးဖြားေပးႏုိင္ျခင္း" မွာ
ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးပါအရာေရာက္သည္။ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း သားသမီးေမြးဖြားေပးႏုိင္ေၾကာင္း
အျခားသူကုိ သက္ေသျပႏုိင္သူကုိမွ "ျပဴတင္းတံခါးဖြင့္ဟထားျခင္း" ယဥ္ေက်းမႈက အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္
ေပးသည္။

ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ ဂ်ာမနီေတာင္ပုိင္းသားေတြမွာ အခုလုိ ထူးဆန္းသည့္ ဓေလ့အစဥ္အလာရွိေန
ေၾကာင္း သိသြားသူေတြ အ့ံအားသင့္ၾကသည္။ လက္မထပ္ထားတ့ဲ အမ်ဳိးသမီးတေယာက္ ကုိယ္ဝန္ရွိ
သည္မွာ မွားယြင္းမႈျဖစ္သည္ဟု ကက္သလစ္ဘာသာက ဆုံးမပါသည္။

သမားရုိးက်လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးသည့္  ဘာသာေရးယုံၾကည္ခ်က္ရွိၾကေသာ လူအမ်ားၾကားမွာပင္  'ျပဴတင္းတံခါးဖြင့္ဟထားျခင္း" အေလ့အထရွိေနျခင္းကား ကမၻာတဝွန္းလုံးရွိ
အိမ္ေထာင္ေရးဆုိင္ရာအ့ံဖြယ္အျမင္ဟု ဆုိရမည့္ တခုတည္းေသာ ျပယုဂ္ၾကီးပါတည္း။

၅။
အခုေခတ္လူအမ်ားစုလုိလုိ အ့ံအားသင့္ၾကမည့္ အိမ္ေထာင္ေရးဆုိင္ရာအေတြးအေခၚတရပ္ကုိ ယူဆ
လက္ခံခ့ဲသူမွာ ဂၽြန္ႏြိဳစ္ (John Noyes) ဆုိသူျဖစ္သည္။ သူသည္ ၁၈၃၁ ခုႏွစ္က နယူးေယာက္
ျပည္နယ္တြင္ အုိႏုိက္ဒါအသုိင္းအဝန္းကုိ ထူေထာင္ခ့ဲေသာ ဘာသာေရးသမားတဦးျဖစ္သည္။

သူသည္ အမ်ားႏွင့္မတူသည့္ လူေနမႈပတ္ဝန္းက်င္တခုအျဖစ္ အုိႏုိက္ဒါအုပ္စုကုိ စတည္ခ့ဲသည္။ အုပ္စုလုိက္လက္ထိမ္းျမားျခင္းသည္ ေယာက်္ား ႏွင့္ မိန္းမမ်ားအတူတကြေနထုိင္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္။ အုပ္စုလုိက္လက္ထပ္သည့္စနစ္တြင္ ေယာက်္ား ႏွင့္ မိန္းမတုိ ့သည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ အေဖာ္မ်ားကုိ အေျပာင္းအလဲလုပ္ရသည္။ အုပ္စုအဖြဲ ့ဝင္မ်ားကုိ ညီတူညီမွ် ခ်စ္ခင္ရမည္ဟု သူတုိ ့ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကရသည္။ ကေလးမ်ားကုိ အုပ္စုဝင္အားလုံးက ပုိင္ဆုိင္
သည္။ လူၾကီးမ်ားသည္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ အလုပ္ၾကဳိးစားရသည္။ ပုိင္ဆုိင္မႈမွန္သမွ်အားလုံးကုိ အမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝသုံးစြဲၾကသည္။

အုိႏုိက္ဒါအုပ္စုဝင္မ်ားသည္ ကာလအတုိင္းအတာတခုအထိ ၾကီးၾကီးမားမား အခက္အခဲမရွိဘဲ
ဤေနထုိင္မႈစနစ္ကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးခ့ဲၾကသည္။  သုိ ့ေသာ္ ၁၈၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ဂၽြန္ႏြိဳစ္ကြယ္လြန္ေသာ
အခါ အုိႏုိက္ဒါအုပ္စုေနထုိင္မႈစနစ္လည္း အဆုံးသတ္နိဂုံးခ်ဳပ္သြားခ့ဲသည္။ သူ၏ေခါင္းေဆာင္မႈ ႏွင့္
တူညီေသာ ေတြးေခၚယူဆမႈမရွိသည့္အခါ အုပ္စုဝင္မ်ားသည္ အစဥ္အလာျဖစ္သည့္ တလင္တမယား
စနစ္သုိ ့ အလ်င္အျမန္ျပန္ေရာက္သြားၾကသည္။

၆။
ကြဲျပားထူးျခားျပီး ပုိမုိထင္ရွားသည့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈပုံစံတမ်ဳိးကုိ ေရွးဦးမာမြမ္မ်ားအၾကားတြင္ ေတြ ့ရ
သည္။ မာမြမ္မွာ ခရစ္ယန္ဂုိဏ္းတခုျဖစ္ျပီး  ၁၈၃ဝ ခုႏွစ္တြင္ နယူးေယာက္ျပည္နယ္မွာ တည္ေထာင္ခ့ဲ၏။
၁၈၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ယူတားျပည္နယ္သုိ ့ေျပာင္းေရႊ ့အေျခခ်သည္။

မာမြမ္ဂုိဏ္း၏ပထမေခါင္းေဆာင္မွာ ဂ်ဳိးဇက္စမစ္ (Joseph Smith) ျဖစ္သည္။ သူက  မယားျပဳိင္ယူသည့္
စနစ္ကုိ ယုံၾကည္လက္ခံ၏။

မာမြမ္ဂုိဏ္းက်ယ္ျပန္ ့လာေသာအခါ ေယာက်္ားအမ်ားစုသည္ ဂ်ဳိးဇက္စမစ္၏ ေဟာေျပာခ်က္ကုိ လုိက္နာ
ျပီး မယားမ်ားစြာ ယူၾကေလသည္။

မိန္းမဟူသည္ ငယ္ရြယ္စဥ္အခါ ေယာက်္ားယူ၊ ျဖစ္ႏုိင္သေရႊ ့ကေလးမ်ားမ်ားေမြးေရးတာဝန္ရွိသည္ဟု မာမြမ္တုိ ့က ယုံၾကည္သည္။

ဥပမာ..... ၁၈၅၄ ခုႏွစ္က မာမြမ္ေခါင္းေဆာင္တေယာက္သည္ သီတင္းပတ္တခုအတြင္းမွာ သူ၏မယား ၉ ေယာက္က သူႏွင့္ရသည့္ကုိယ္ဝန္ကေလး ၉ ေယာက္ကုိ ေမြးဖြားေလရာ ကေလးအေဖ ၉ ၾကိမ္ျဖစ္ရ
ေလသည္။

သုိ ့ေသာ္ ၁၈၉ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မယားျပဳိင္မ်ားယူသည့္စနစ္ကုိ မာမြမ္ေက်ာင္းေတာ္က တရားဝင္ ဖ်က္သိမ္း
ခ့ဲ၏။ ယေန ့အခ်ိန္တြင္ မာမြမ္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ တလင္တမယားစနစ္ကုိ သင္ၾကားပုိ ့ခ်ေပးေနသည္။
သုိ ့ေသာ္ အဓိကအုပ္စုမွခြဲထြက္သြားၾကသည့္ အခ်ဳိ ့အုပ္စုငယ္မ်ားကမူ မယားျပဳိင္မ်ားယူသည့္စနစ္ကုိ
က်င့္သုံးေနဆဲျဖစ္သည္။

၇။
ယေန ့ေခတ္တြင္ ေယာက်္ားတေယာက္တည္းက မယားေတြယူခ်င္သေလာက္ ယူခြင့္ျပဳသည့္ ဓေလ့
အစဥ္အလာကုိ သေဘာတူေသာ ေယာက်္ားအခ်ဳိ ့ရွိသည္။ ယေန ့ေခတ္ လူငယ္ခ်စ္သူတုိ ့ကလည္း
ဟုိပီတုိ ့၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အိပ္မက္မက္ေနၾကသည္။ 

ေအာင္သြယ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ေရွ ့သြားေနာက္လုိက္ညီသူကုိ ရွာေဖြေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟုလည္း အခ်ဳိ ့
က ေမွ်ာ္လင့္အားကုိးေနၾကသည္။

ဘဝတသက္တာလုံးလက္တြဲေရးအတြက္ ၾကင္ဖက္ရွာေဖြျခင္းသည္ အလြန္ ့အလြန္အေရးပါေသာ ကိစၥျဖစ္
သည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ရွာေဖြရာမွာ ရွာပုံရွာနည္းမတူကြဲျပားၾကေသာ္လည္း တကမၻာလုံးက လူေတြမွာ တူညီသည့္ အေတြးတခု ရွိေနပါသည္။

အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ လူ ့ဘဝအတြက္ အေျခခံအစိတ္အပုိင္းတခု၊ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတခု
ျဖစ္သည္ဆုိတာပဲ ျဖစ္သည္။

အမရဒီပ
မတ္လ ၁၊ ၂ဝ၁၄
========================================================
Laurie Barton & Carolyn Dupaquier Sardinas တုိ ့၏ North Star Reading and Writing 3 စာအုပ္ပါ
Finding a spouse ကုိ ျမန္မာျပန္ပါတယ္။

No comments: